Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 28

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Vastu võetud 28.05.2020 nr 18
RT IV, 05.06.2020, 20
jõustumine 08.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2022RT IV, 02.09.2022, 105.09.2022
26.10.2023RT IV, 01.11.2023, 1704.11.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue valla eelarvest kohaliku elukeskkonna arendamiseks makstava investeeringutoetuse eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Mõisted

  (1) Investeeringutoetus (edaspidi toetus) – Saue valla eelarvelistest vahenditest makstav sihtotstarbeline rahaline toetus.

  (2) Avalikkusele suunatud hoone – avalikus kasutuses olev seltsimaja, kultuurimaja, spordihoone või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoone.

  (3) Avalikkusele suunatud rajatis – avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava, lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis jms), õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis.

  (4) Avalikku tegevust toetav inventar – avalikus kasutuses olev inventar, mis loob kohalikule elukeskkonnale või kogukonna tegevusele lisandväärtust, nt tehnika, masinad, mööbel või mõni muu sarnase eesmärgi ja otstarbega inventar.
[RT IV, 01.11.2023, 17 - jõust. 04.11.2023]

§ 3.   Toetuse saamise tingimused

  (1) Toetust makstakse Saue vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks, renoveerimiseks ja/või Saue valla kogukonnategevust toetava inventari soetamiseks.
[RT IV, 01.11.2023, 17 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Toetuse saamiseks peab objekt vastama järgmistele tingimustele:

  1) asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
  2) olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigus toetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping tähtajaga vähemalt viis aastat pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu;
  3) objekt on kajastatud valla arengukavas ja vastab arengukeskuste arengupõhimõtetele;
  4) objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus;
  5) elluviimise eeltingimuseks on piisav kasusaajate arv, sh eelistatakse projekte, mille kasusaajate arv on suurem.

  (3) Toetuse saamiseks peab inventar vastama järgmistele tingimustele:
  1) olema soetamise järgselt toetuse taotleja omandis või kasutuses;
  2) teenima avalikku huvi või toetama kogukonna tegevust;
  3) looma kohalikule elukeskkonnale või kogukonnale lisandväärtust;
  4) toetama valla arengukava eesmärke.
[RT IV, 01.11.2023, 17 - jõust. 04.11.2023]

§ 4.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) taotleja asukoht või tegevuskoht on Saue vald;
[RT IV, 01.11.2023, 17 - jõust. 04.11.2023]
  2) taotleja põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk on aleviku, küla või muu tervikliku piirkonna elukeskkonna arendamine ning avalikkuse kaasamisele ja avaliku huvi realiseerimisele suunatud tegevus;
  3) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;
  4) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Saue valla ees;
  5) taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks;
  6) taotleja juhatuse liikmetel on laitmatu maine ning kogukonna toetus.

  (2) Toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele taotlejale ühes alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas. Kui alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas tegutseb mitu lõikes 1 sätestatud tingimusele vastavat taotlejat, siis otsustab taotluse/taotluste nõuetele vastavuse ja rahaliste vahendite eelarve projekti suunamise vallavalitsus, lähtudes planeeritava tegevuse või soetuse prioriteetsusest, vajalikkusest ja kasusaajate hulgast. Kui asustusüksuses tegutseb üks tingimustele vastav taotleja, kes esindab mitut teineteisest lahus paiknevat ajalooliselt eristuvat piirkonda, võib taotluseid esitada rohkem kui üks.
[RT IV, 01.11.2023, 17 - jõust. 04.11.2023]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 esimeses lauses sätestatud põhimõtet ei rakendata nende objektide rahastamise otsustamisel, mille finantseerimine on otsustatud ja elluviimist on alustatud eelnevatel kalendriaastatel ning mis vajavad lõpuleviimiseks mitmeaastast finantseerimist (jätkuprojektid).

§ 5.   Toetuse suurus ja taotlemine

  (1) Toetuse suurus ühe taotleja kohta:
  1) ilma välise kaasfinantseeringuta maksimaalselt 5000 eurot;
[RT IV, 02.09.2022, 1 - jõust. 05.09.2022]
  2) välise kaasfinantseeringu korral omafinantseeringu osa, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 25% kavandatava projekti kogumaksumusest.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) digitaalse taotluse andmekogu SPOKU kaudu, millel kajastuvad järgnevad andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, aadress, arveldusarve number ja kontaktisik ning tema andmed (telefon, e-post);
  2) projekti nimi ja planeeritava rajatise või hoone aadress;
  3) projekti eesmärgi kirjeldus;
  4) projekti tegevuste kirjeldus ja ajakava;
  5) projekti oodatav mõju ja tulemused, sh mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
  6) projekti otsesed ja kaudsed kasusaajad, sh nende arv;
  7) viide Saue valla kehtivale arengukavale, valdkondlikule arengukavale, kandi-või küla arengukavale;
  8) projekti eelarve, mis on kooskõlas käesoleva § lõikes 3 punktides 2 ja 3 nimetatuga;
  9) projekti jätkusuutlikkuse tagamise meetmed, tekkivad püsikulud ja nende katteallikad, sh hooldus- ja halduskulu arvestus;
  10) andmed vajaliku kaas- ja omafinantseeringu olemasolu või nende saamise allika kohta;
  11) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse ja täitmata kohustuste puudumise ning taotluse rahuldamise otsusest tulenevate kohustuste täitmise kohta.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) määruse § 3 lõikes 2 punktis 2 nimetatud kokkulepe (asjakohasel juhul);
  2) eelarve aluseks olev riigihanke tulemus või projekteerija (või teise pädeva isiku poolt) koostatud hinnakalkulatsioon (asjakohasel juhul);
  3) Alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korral (sh mitte riigihanke kohuslased) vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist kavandatava tegevuse elluviimiseks koos hinnapakkumise lähteülesandega või väiksemate pakkumiste arvu korral põhjendus ja/või lisadokumendid (nt pakkuja poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kiri);
  4) investeeringu taotlemisel objekti ehitamiseks või renoveerimiseks vastav projektdokumentatsioon (asjakohasel juhul).

  (4) Hindamisel eelistatakse projekte, milles MTÜ või SA omafinantseering on vähemalt 10% projekti kogumaksumusest ning mille kasusaajate arv on suurem.

  (5) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada soovitava investeeringu tegemise aastale eelneva aasta 1. septembriks.

  (6) Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus taotluse menetlusse võtta hiljem, kui käesoleva paragrahvi punktis 5 nimetatud tähtajal.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Vallavalitsus:
  1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
  2) kontrollib avalike allikate kaudu taotleja majandusaasta aruandes kajastuvat bilanssi ja tulemiaruannet. Kui majandusaasta aruanne ei ole avalike vahendite kaudu leitav, esitab toetuse taotleja dokumendid vallavalitsuse nõudmisel määratud tähtaja jooksul;
  3) hindab taotluse vastavust Saue valla üldistele huvidele ja arengukavas sätestatud põhimõtetele;
  4) hindab taotluse põhjendatust lähtuvalt piirkonnas elavate rahvastikuregistrisse kantud vallaelanike arvust, piirkonnas asuvate sarnaste objektide olemasolust, taotleja omafinantseeringust, objektist saadavast rahalisest tulust ning hooldus- ja halduskuludest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus taotlejalt nõuda lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (3) Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest vallavalitsus:
  1) tunnistab taotluse määruse nõuetele vastavaks ja lisab vastavad vahendid täielikult või osaliselt Saue valla eelarve või lisaeelarve projekti Saue Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) kinnitamiseks;
  2) määruse § 5 lõikes 6 sätestatud juhul rahuldab taotluse, otsustades toetuse väljamaksmise ja näidates ära väljamaksmise kulurea vallaeelarves;
  3) tunnistab taotluse mittevastavaks, kui see ei vasta käesoleva määruse nõuetele, objekti projekteerimiseks ja ehitamiseks või inventari soetamiseks puudub oluline avalik huvi, objekti projekteerimis- ja ehitus või inventari soetamise ülevalpidamis- ja hoolduskulud ei vasta valla rahalistele võimalustele.
[RT IV, 01.11.2023, 17 - jõust. 04.11.2023]

  (4) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse nõuetele vastavuse ning volikogule taotluse (sh osalise) rahuldamise ettepaneku tegemise või mittevastavaks tunnistamise kohta kahe kuu jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest ning teavitab sellest taotlejat kirjalikult e-maili teel 10 päeva jooksul.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 punktis 1 sätestatud juhul otsustab taotluse lõpliku rahuldamise volikogu Saue valla eelarve kinnitamisega.

  (6) Taotluse (sh osalise) rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 päeva jooksul pärast Saue valla eelarve kinnitamist vallavolikogus.

§ 7.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks kinnitab vallavalitsuselt positiivse finantseerimisotsuse saanud taotleja toetuse vastuvõtmise elektroonilises menetluskeskkonnas. Asjaolude muutumisel esitab taotleja eelnevalt ka korrigeeritud taotluse. Kui toetuse taotlemisel oli näidatud objekti kaasrahastamine kolmandate isikute poolt, siis on toetuse saajal õigus toetuse väljamaksmisele alles pärast kolmandatelt isikutelt kaasrahastuse otsuse saamist.
[RT IV, 02.09.2022, 1 - jõust. 05.09.2022]

  (2) Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, lähtudes Saue valla eelarves taotlejale eraldatud rahaliste vahendite olemasolust.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) esitama vallavalitsusele andmekogu SPOKU kaudu korralduses määratud tähtajaks digitaalselt allkirjastatud toetuse kasutamise lõpparuande koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega;
  3) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel vahearuandeid toetuse kasutamise kohta;
  4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
  5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma;
  6) Kui toetuse saaja poolt tähtaegselt esitatud aruandes või dokumentides esineb puudusi, annab vallavalitsus toetuse saajale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja jätab mõjuva põhjuseta oma kohustused täitmata täiendavalt määratud tähtaja jooksul, siis on vallavalitsusel õigus toetuse saajalt tagasi nõuda kogu väljamakstud toetus.

§ 9.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt kolm tööpäevapäeva ette.

  (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
  2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

  (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

  (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json