Teksti suurus:

Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 33

Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.10.2018 nr 33
RT IV, 25.10.2018, 1
jõustumine 28.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2022RT IV, 21.10.2022, 624.10.2022
26.10.2023RT IV, 01.11.2023, 1404.11.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise korraga (edaspidi kord) sätestatakse Lääneranna valla (edaspidi vald) eelarve vahenditest mittetulundusliku tegevuse toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on arendada ja toetada vallas mittetulunduslikku tegevust järgmistes valdkondades:
  1) kultuuri-ja spordielu;
  2) sotsiaal-, laste- ja noorsootöö;
  3) keskkonnakaitsealane tegevus;
  4) teadus-, haridus- ja huvialategevus;
  5) külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus;
  6) koguduse tegevus;
  7) elanike tervise edendamine;
  8) kodanikukaitse ja turvalisus;
  9) muud kodanikualgatuslikku tegevust või valla elanike koostööd soodustavad mittetulunduslikud tegevused.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Korra alusel on õigus tegevustoetust, ürituse toetust, kaasfinantseerimise ja projektitoetust taotleda mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja vastab ühele järgmistest tingimustest:
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]
  1) taotleja tegevuskoht on äriregistri andmetel valla haldusterritooriumil ja taotleja tegutseb valla haldusterritooriumil ja taotleja tegevusest saavad kasu valla elanikud;
  2) taotleja tegevuskoht ei ole äriregistri andmetel valla haldusterritooriumil, kuid toetust taotletakse valla haldusterritooriumil toimuva ja valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.

  (2) Korras sätestatud tingimustel toetuse andmine peab olema kooskõlas mittetulundusühingu põhikirjaliste, sihtasutuse põhikirjaliste ja seltsingu seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmisega.

  (3) Toetust ei anta mittetulundusühingule, sihtasutusele ja seltsingule:
  1) kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele;
  2) kel on aruande- või maksuvõlg toetuse küsimise hetkel (sh juriidilisel isikul majandusaasta aruande osas) ning tähtaegselt tasumata kõik võimalikud tagasinõuded;
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]
  3) kelle suhtes on algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlus;
  4) kes on kasutanud vallalt varem saadud toetust mittesihipäraselt, sealhulgas jätnud nõuetekohaselt esitamata aruanded ja muu nõutud informatsiooni;
  5) kes on varem rikkunud käesolevas korras ja/või vallaga sõlmitud lepingus sätestatud muid kohustusi;
  6) kes taotlemisel esitavad ebaõigeid andmeid, sealhulgas mittetäielikke andmeid;
  7) kes ei kasuta küsitavat toetust käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgi täitmiseks ja kelle tegevus ei ole suunatud vallale ja valla elanikele.

  (4) Toetust antakse vallaeelarvest selleks otstarbeks määratud vahendite piires.

  (5) Käesoleva korra alusel ei anta toetust Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavatele asutustele.

§ 4.   Toetuse liigid ja maksimaalne toetuse suurus
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (1) Tegevustoetus - toetatakse mittetulundusühingu ja sihtasutuse poolt vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva tegevuse korraldamist ja valla ja valla elanike arengusse panustamist. Toetus on ette nähtud mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt hallatava või mittetulundusühingu või sihtasutuse omandis olevate valla elanikele kasutamiseks mõeldud hoonete, ruumide ja rajatiste majandus- ja halduskulude katmiseks. Toetuse suurus on kuni 2000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Ürituse toetus - toetatakse mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja seltsinguid vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse korraldamist. Toetuse suurus on kuni 2000 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (3) Kaasfinantseerimise toetus - toetatakse mittetulundusühinguid ja sihtasutusi vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva projekti, mida rahastatakse erinevatest fondidest või programmidest, omaosaluse finantseerimisel. Kaasfinantseerimise toetuse taotluse esitamise eelduseks on kolmanda isiku poolt projekti vähemalt osaline rahastamine ja kolmandale isikul esitatud projektitaotluse ja kolmanda isiku poolt projekti rahastamist kinnitava dokumendi esitamine.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (4) Projektitoetus – toetatakse mittetulundusühinguid ja sihtasutusi vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva tegevuse ja investeeringu tegemisel. Toetuse suurus on kuni 2000 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmisteks tähtaegadeks:
  1) tegevustoetuse taotlus järgmise aasta kohta esitatakse jooksva aasta 1. novembriks;
  2) ürituse ja projektitoetuse taotlusi esitatakse kaks korda aastas - 1. novembriks ja 1. märtsiks;
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]
  3) kaasfinantseerimise toetuse saamiseks saab taotlusi esitada kogu eelarveaasta jooksul. Kaasfinantseerimise toetuse taotluse juurde lisatakse kolmandale isikule esitatud projektitaotluse ja kolmanda isiku poolt projekti rahastamist kinnitav dokument, sh andmed finantseerija kohta.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Taotlus esitatakse elektrooniliselt digiallkirjastatuna või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna allkirjaõigusliku isiku poolt.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (3) Seltsingul tuleb esmakordsel toetuse taotlemisel lisada taotlusele koopia seltsingulepingust. Kui enne toetuse aruande esitamist muutub seltsingu koosseis või muudetakse seltsingulepingut, tuleb vastavast asjaolust viivitamatult informeerida vallavalitsust. Kui järgmise toetuse taotlemise ajaks ei ole toimunud seltsingu koosseisus või seltsingulepingus muudatusi, tuleb järgmise toetuse taotlemisel kinnitada seltsingulepingu ja varasema seltsingu koosseisu kehtivust.

  (4) Ürituse ja projektitoetuse taotluse esitaja omafinantseeringu osa peab moodustama vähemalt 10% toetuse taotluse aluseks oleva projekti kogumaksumusest.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (5) Kaasfinantseerimise toetuse maksimummääraks on 90% toetuse taotluse aluseks oleva projekti kohaselt taotlejale määratud omafinantseeringu osast.

  (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.
[RT IV, 21.10.2022, 6 - jõust. 24.10.2022]

§ 6.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on need taotluses märgitud tegevused ja kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja otseselt vajalikud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamiseks ning kooskõlas käesoleva korraga.

  (2) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

§ 7.   Mitteabikõlbulikud tegevused ja kulud

  (1) Käesoleva korra tähenduses ei ole abikõlbulikud sellised tegevused ja kulud, mis ei ole vajalikud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamiseks või mis ei ole kooskõlas käesoleva korraga.

  (2) Mitteabikõlbulikud kulud lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustele ja kuludele on:
  1) tööjõukulud;
  2) kinnisvara soetamise kulud;
  3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud kulud.
[RT IV, 21.10.2022, 6 - jõust. 24.10.2022]

§ 71.   Taotluse menetlemine ja hindamine
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (1) Vallavalitsus kontrollib 14 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Tingimustele vastavad taotlused edastatakse hindamiskomisjonile.

  (2) Taotluste hindamiseks moodustab vallavalitsus viieliikmelise taotluse läbivaatamise komisjoni (edaspidi komisjon), kes hindab taotlusi lähtudes järgnevatest hindamiskriteeriumitest:
  1) tegevuse vastavus valla arengukavale;
  2) elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv:
  3) taotluse ja eelarve selgus ning põhjendatus;
  4) piirkondade tasakaalustatud areng.

  (3) Komisjon hindab taotlusi iga hindamiskriteeriumi raames skaalal 0-4, kus 0 – puudulik, 1 – rahuldav, 2 – hea, 3 – väga hea, 4 – suurepärane.

  (4) Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub hindajate kaalutud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Taotlust ei rahuldata, kui taotluse hindamise tulemusena on hindajate kaalutud hindepunktide aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,0 punkti.

  (5) Taotluste hindamise tulemusena moodustuvad toetuse liikide kaupa paremusjärjestused järgmiselt:
  1) Tegevustoetused;
  2) Ürituse ja projektitoetus;
  3) Kaasfinantseerimise toetus.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

§ 8.   Toetuse määramine
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (1) [Kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (3) Komisjonil on õigus teha taotlejale ettepanek rahuldada taotlus osaliselt. Kui taotleja nõustub tegevused ellu viima osalise rahastusega, siis teeb komisjon Vallavalitsusele vastavasisulise ettepaneku.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (4) Komisjon esitab vallavalitsusele otsuse tegemiseks protokolli ettepanekutega toetuse eraldamiseks 10 tööpäeva jooksul taotluste hindamiskomisjonile edastamisest.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (5) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus pärast Lääneranna valla eelarve vastuvõtmist järgmiselt:
  1) tegevustoetused 30 päeva jooksul;
  2) ürituse ja projektitoetused 30 päeva jooksul pärast komisjoni protokolli laekumist vallavalitsusse;
  3) kaasfinantseerimise toetused 30 päeva jooksul pärast komisjoni protokolli laekumist vallavalitsusse.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (6) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhul:
  1) keelduda toetuse eraldamisest;
  2) suurendada või vähendada komisjoni protokollis taotlejale ettenähtud toetuse summat.

  (7) Toetuse andmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Korraldus peab sisaldama:
  1) toetuse saaja nime;
  2) toetuse rahalist suurust;
  3) toetuse andmise sihtotstarvet;
  4) toetuse saaja poolt aruande esitamise kohustust;
  5) toetuse kasutamise kohta lepingu sõlmimise kohustust käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 2 sätestatud juhul.

  (8) Toetusesumma toetuse saajale ülekandmise aluseks on:
  1) kuni 1000 euro suuruse toetuse korral vallavalitsuse korraldus;
  2) üle 1000 euro suuruse toetuse korral sõlmitakse lisaks korraldusele leping.
[RT IV, 21.10.2022, 6 - jõust. 24.10.2022]

§ 9.   Lepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu 15 päeva jooksul arvates toetuse määramise korralduse toetuse saajale teatavakstegemisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse tagasinõudmise juhud;
  4) lepingu kehtivuse, muutmise ja poolte vaidluste lahendamise kord.

  (3) Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 10 päeva jooksul pärast toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu vallavalitsusele tagastamist.

  (4) Juhul, kui toetuse saajaga lepingut ei sõlmita, kantakse toetus saaja arveldusarvele 10 päeva jooksul vallavalitsuse korralduse toetuse saajale teatavakstegemisest.

  (5) Kui toetuse saaja ei tagasta toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingut 10 tööpäeva jooksul arvates valla poolt lepingu toetuse saajale saatmise päevast või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, on vallavalitsusel õigustunnistada toetuse saajale toetuse andmise korraldus kehtetuks.

  (6) Tegevustoetuse saajal on õigustoetust kasutada taotluses näidatud ajaperioodil, mis ei saa olla pikem kui 12 kuud.

§ 10.   Toetuste kasutamise ajaperioodi pikendamine

  (1) Ürituse, projektitoetuse või kaasfinantseerimise toetuse saajal on õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vallavalitsusele taotlus toetuse kasutamise ajaperioodi pikendamiseks.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vaatab läbi ning toetuse kasutamise ajaperioodi pikendamise otsustab vallavalitsus.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingu olemasolul ka lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) enne toetusega rahastatava ürituse toimumist esitama vastavasisulise ürituse toimumise kohta teate valla paberlehes ja/või veebikeskkonnas avaldamiseks;
  3) esitama vallavalitsusele tähtaegselt aruande toetuse kasutamise kohta;
  4) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel informatsiooni toetuse kasutamise kohta;
  5) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
  6) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 12.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuste aruandluse üle teostab kontrolli majandusosakond.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Toetuse saaja tohib toetust kasutada vaid taotluse tegevuskavas ja eelarves esitatud kulude katteks taotluses fikseeritud ajaperioodil.

  (3) Kõik kaasfinantseerimise toetusega tehtavad kulutused peavad olema teostatud pangaülekannetega.

  (4) Ürituse, projektitoetuseks ja kaasfinantseerimise toetuseks saadud toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande 30 päeva jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist. Aruandele lisatakse toetuse kasutamist tõendavad kuludokumendid koos maksmist tõendavate dokumentidega.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (5) Tegevusetoetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande hiljemalt toetuse saamisele järgneva kalendriaasta 31. jaanuariks. Aruandele lisatakse toetuse kasutamist tõendavad kuludokumendid koos maksmist tõendavate dokumentidega.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (6) Toetuse saaja on kohustatud tagastama projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 10 tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande esitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 (kümme) eurot, kasutamata jäänud osa ei tagastata.

  (7) Vallavalitsusel ja volikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida jooksvalt kuni 3 aastat tagasiulatuvalt taotleja raamatupidamist ja muud dokumentatsiooni, mis on esitatud vallale seoses saadud toetustega.

  (8) Käesoleva määruse alusel antud toetuse osalise või täies mahus tagasinõudmise otsustab vallavalitsus.

  (9) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse tagastamist osaliselt või täielikult juhul, kui:
  1) taotleja on toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  2) taotleja on esitanud toetuse taotlemisel või toetuse kasutamise aruandes ebaõigeid andmeid, sealhulgas mittetäielikke andmeid;
  3) taotleja ei ole võimaldanud kontrollida taotluse sihtpärast kasutamist, sealhulgas keeldunud informatsiooni esitamisest taotluse sihipärase kasutamise kohta;
  4) taotleja ei ole tähtaegselt esitanud aruannet toetuse sihipärase kasutamise kohta;
  5) taotleja ei ole täitnud käesolevas korras ja/või toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi.

  (10) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.
[RT IV, 21.10.2022, 6 - jõust. 24.10.2022]

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Toetuse hindamislehe, taotluse, lepingu ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute alusel eraldatud toetuste aruanded tuleb esitada vastavalt toetuslepingus märgitud tingimustele.

  (3) 2018. aastal rakendatakse käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 toodud tähtajana 15. november kell 23.59 ning § 8 lõike 5 punktis 1 toodud tähtajana 29. november.

  (31) 2023. aastal rakendatakse käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 ja punktis 2 toodud tähtajana 1. detsember kell 23.59.
[RT IV, 01.11.2023, 14 - jõust. 04.11.2023]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json