SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 39

Sotsiaaltoetuste kord

Vastu võetud 26.11.2020 nr 35
RT IV, 04.12.2020, 30
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2022RT IV, 07.04.2022, 1610.04.2022, osaliselt muudetud [RT IV, 06.01.2023, 4]
29.12.2022RT IV, 06.01.2023, 409.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a
25.05.2023RT IV, 06.06.2023, 901.07.2023
26.10.2023RT IV, 01.11.2023, 1901.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosaseaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 38 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue valla eelarvest ja riigieelarvest vallale sotsiaalhoolekandelise abi osutamise toetuseks eraldatud vahenditest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise tingimusi ja korda.

  (2) Määrusega sätestatud toetuste menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Saue vald;
  2) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud; üksikvanema mõistet on õigus rakendada ka vanemale, kes kinnitab, et kasvatab last üksinda ja esitab ametiasutusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid;
  3) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Saue valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus;
  4) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  5) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus;
  6) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev ametiasutuse ametnik;
  7) eestkostja – piiratud teovõimega alaealise või piiratud teovõimega täisealise isiku seaduslik või määratud esindaja;
  8) sissetulek – isiku või perekonna mistahes liiki tulu, välja arvatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused;
  9) töö - töötamine mistahes liiki lepingu alusel või teenistus avalikus teenistuses, sh töötamine juriidilise isiku juhtorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana;
  10) toimetulekupiir – Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks perekonna esimesele liikmele kehtestatud toimetulekupiir;
  11) puue – sotsiaalkindlustusameti poolt määratud funktsioonide kõrvalekaldest tingitud seisund;
  12) leibkond – samas eluruumis elavad ühise majapidamisega isikud;
  13) laps – alla 18-aastane isik;
  14) taotleja – teovõimeline täisealine isik ja piiratud teovõimega täisealise isiku seaduslik või määratud esindaja, lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja;
  15) toetuse saaja – teovõimeline täisealine isik ja piiratud teovõimega isik, kes on toetuse tegelik kasusaaja;
  16) hoolekandeasutus – sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud sotsiaalteenust osutav asutus. Antud määruses loetakse hoolekandeasutuste alla ka statsionaarsed õendusabi haiglad ja hooldusravi haiglad.

§ 3.   Toetuse saaja

  (1) Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue vald vähemalt kuus kuud enne toetuse taotluse esitamist ning kelle seisund vastab käesolevas määruses sätestatud tingimustele, välja arvatud juhul, kui käesolev määrus sätestab teisiti.

  (2) Toetuse taotluse esitab isik ise, eestkostja või esindaja, kellel on vastav kirjalik volitus.

  (3) Toetuse maksmise võib algatada sotsiaaltöötaja juhul, kui abivajajal ei ole terviseseisundist või muust takistusest tulenevalt võimalik omapoolset avaldust esitada ja toetuse vajadus on tuvastatud muul moel.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 4.   Toetuse suurus

  Toetuste suurused või piirmäärad kehtestatakse Saue Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrusega.

§ 5.   Toetuse liigid

  (1) Saue valla eelarvest makstavad toetused Saue valla elanikele on sissetulekust mittesõltuvad, sissetulekust sõltuvad ja erakorralised toetused.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) esmakordselt koolimineva lapse toetus;
  3) hoolduspere toetus;
  4) koduse lapse toetus;
  5) puudega lapse ravimitoetus;
  6) tugitoetus;
  7) puudega isiku transpordi toetus;
  8) transpordi toetus puudega lapsele;
  9) eestkostetava toetus;
  10) viipekeele teenuse toetus;
  11) matusetoetus;
  12) [kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 19 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) terviseabi toetus;
  2) lasteasutuse toetus;
  3) hoolekandeasutuse teenuse toetus;
  4) õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetus;
  5) lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (4) Erakorralised toetused:
  1) erakorraline toetus;
  2) vältimatu sotsiaalabi toetus.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik ametiasutusele kirjaliku taotluse koos järgmiste dokumentide ja andmetega:
  1) taotleja nimi, isikukood, elukoht;
  2) selgelt väljendatud taotlus koos taotletava toetuse liigi ja suuruse kirjeldusega;
  3) toetuse taotlemise põhjus ja eesmärk;
  4) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel leibkonna liikmete arv ja kirjeldus ning leibkonna kolme eelneva kuu keskmine sissetulek. Riiklikes registrites mittekajastuva sissetuleku suuruse või selliste sissetulekute puudumise tõendamiseks tuleb esitada dokument või teave, mis võimaldab tuvastada leibkonna tegeliku sissetuleku suuruse. Juhul, kui leibkonna kõigi või osade liikmete sissetuleku suurust on võimalik kontrollida riiklikest registritest, ei pea selliste sissetulekute kohta tõendit esitama. Sissetulekute liigid ja allikad tuleb taotluses ammendavalt loetleda.
  5) kulutusi tõendavad dokumendid (edaspidi kuludokumendid), mis ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.

  (2) Ametiasutusel on õigus nõuda taotluse menetlemise seisukohalt olulisi täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta.

  (3) Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui käesolev määrus sätestab teisiti.

  (4) Määruse § 5 lõike 2 punktis 3 toodud toetust makstakse ilma taotluseta määrusega kehtestatud korras.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Sissetulekust sõltuvate ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise või andmisest keeldumise otsustab ametiasutus haldusaktiga.

  (2) Erakorralise toetuse andmise ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse andmise tingimustes.

  (4) Sotsiaaltoetuse andmisest võib keelduda, kui:
  1) toetuse saamise tingimused on täitmata;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei paranda taotluses esinevaid puudusi ja/või ei esita sotsiaaltöötaja küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) leibkonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul toetuse taotleja või toetust taotleva leibkonna liikme osas esineb mõni sotsiaalhoolekande seaduse § 134 lõikes 4 sätestatud toimetulekutoetuse määramata jätmise alustest;
[RT IV, 01.11.2023, 19 - jõust. 01.01.2024]
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Saue valla ees;
  8) taotleja sureb enne taotluse rahuldamist.

  (5) Toetuse andmine või toetuse andmisest keeldumine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (6) Sissetulekust sõltuva perioodilise toetuse saaja on kohustatud ametiasutust viivitamatult teavitama, kui leibkonna sissetulek on pärast toetuse määramist suurenenud üle määruses sätestatud sissetulekute piiri.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse taotleja arvelduskontole või sularahas 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

  (2) Määruse § 5 lõike 3 punktides 2, 3 ja 4 toodud toetused makstakse üldjuhul teenuse osutaja poolt e-arvekeskuse kaudu esitatud arve alusel teenuse osutajale.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (3) Taotleja kirjalikul nõusolekul võib talle väljamaksmisele kuuluva toetuse maksta välja teenust osutanud asutusele või kolmandale isikule.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui toetuse saaja või taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, kohustub toetuse saaja õigusliku aluseta saadud toetuse ametiasutusele viivitamatult tagastama.

  (2) Juhul, kui toetuse saaja ei tagasta õigusliku aluseta saadud toetust, nõuab ametiasutus õigusliku aluseta makstud toetuse koos seadusest tulenevate kõrvalnõuetega toetuse saajalt või taotlejalt sisse.

2. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 10.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
  1) laps on sündimise hetkel Saue valla elanik;
  2) mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

  (3) Üksikvanemal, kes vastab lõikes 1 toodud tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (4) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustel.

  (5) Sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

  (6) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas. Esimene osa makstakse välja kohe pärast lapse sündi 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist ning teine osa sama taotluse alusel lapse üheaastaseks saamise kuu viimaseks tööpäevaks.

  (7) Teine osa sünnitoetusest makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused. Kui:
  1) toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on lapse mõlemad vanemad või üksikvanemana toetust saanud vanem endiselt Saue valla elanikud, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust;
  2) toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast;
  3) toetuse teise osa väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga on varem mujal elanud vanem asunud elama Saue valda ja ta on Saue valla elanik ka toetuse väljamakse hetkel, siis makstakse toetust ühe kahendiku ulatuses toetuse määrast;
  4) toetuse teise osa väljamaksmise aasta 1. jaanuari ja toetuse väljamaksmise hetke seisuga on toetuse esimese osa väljamaksmisel arvesse võetud vanem lahkunud Saue vallast, kuid varem mujal elanud vanem on 1. jaanuari seisuga tulnud Saue valda ja on elanik ka teise osa väljamaksmise hetkel, siis makstakse toetust vastavalt ühele neljandikule toetuse määrast.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (8) Sünnitoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast lapse sündi.

  (9) Lapse lapsendanud vanemale antakse sünnitoetust, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
  1) laps on registreeritud valla elanikuks ning taotleja on olnud valla elanik lapsendamise kohtumääruse jõustumisest ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga;
  2) lapse lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on esitatud vallavalitsusele.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 11.   Esmakordselt koolimineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale või eestkostjale tingimusel, et laps ja lapse vanemad või eestkostja on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aasta 01. jaanuari seisuga. Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast.

  (2) Üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (3) Esmakordselt koolimineva lapse toetust saab taotleda lapse I klassi minemise aastal kuni 31. oktoobrini. Toetuse saamise õigus tekib nõuetekohase taotluse esitamisest, kui laps on kantud kooli õpilaste nimekirja.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 12.   Hoolduspere toetus

  (1) Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega ametiasutus on sõlminud vastavasisulise lepingu Saue valla elanikuks olevale lapsele asendus- või järelhooldusteenuse pakkumiseks.

  (2) Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale üks kord kuus perekonnas hooldamise lepingu alusel. Toetus makstakse välja hiljemalt kalendrikuu 15. päevaks.

§ 13.   Koduse lapse toetus

  (1) Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja vähemalt 1 vanem on toetuse määramise kalendrikuu esimesel kuupäeval Saue valla elanikud ja laps ei kasuta kohta koolieelses lasteasutuses ega lapsehoius ning ei saa eralasteasutuse või –lapsehoiu toetust.

  (2) Kui Saue valla elanikud on laps ja mõlemad vanemad, makstakse koduse lapse toest kogu toetusmäära ulatuses. Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse koduse lapse toetust pool toetusmäärast.

  (3) Üksikvanemal on õigus saada koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (4) Õigus saada koduse lapse toetust tekib lapse 18-kuuseks saamisele järgnevast kalendrikuust ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu või 30. juunil enne esmakordselt üldhariduskooli õppima asumist.

  (5) Koduse lapse toetust makstakse taotleja taotluse rahuldamise korral alates nõuetekohase taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetus kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest. Toetust ei maksta juulikuu eest.

  (6) Kui üks lapsevanem registreerib ennast elama teise omavalitsusse või teine lapsevanem registreerib ennast Saue valla elanikuks, siis makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse suuruse aluseks olev asjaolu.

  (7) Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise aluse äralangemisele järgnevast kalendrikuust.

§ 14.   Tugitoetus

  (1) Tugitoetuse eesmärgiks on kompenseerida eakatele, puuetega lastele ja puuetega tööealistele isikutele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast tegevusvõime langusest.

  (2) Tugitoetus jaguneb:
  1) eakate tugitoetus;
  2) puudega inimeste tugitoetus.

  (3) Eakatele makstavat tugitoetust makstakse vähemalt 65-aastasele isikule, kellel ei ole kehtivat puuet.

  (4) Puudega inimeste tugitoetust makstakse:
  1) puudega lapsele 15. eluaasta lõpuni;
  2) raske või sügava puudega vähemalt 65-aastasele isikule;
  3) raske või sügava puudega ning puuduva töövõimega 16- kuni 65-aastasele isikule.

  (5) Toetust saavate isikute, lapse puhul eestkostja, elukoht rahvastikuregistri andmetel peab toetuse maksmise aasta 1.jaanuari seisuga olema Saue vald.

  (6) Tugitoetuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Toetust saab taotleda üks kord kalendriaasta jooksul.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud isikutele makstakse tugitoetust kahekordses toetuse suuruses.

  (8) Tugitoetust makstakse hiljemalt kuu aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamise päevast.

§ 15.   Viipekeele tõlketeenuse toetus

  (1) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks:
  1) puudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt suhtlemiseks viipekeele tõlki;
  2) puudega lapse vanemale, kelle laps vajab koolis või ametiasjade ajamisel viipekeele tõlki.

  (2) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse taotluse ja kuludokumentide alusel.

  (3) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

  (4) Viipekeele tõlketeenuse toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja kuludokumentide esitamisest.

§ 16.   Puudega isiku transpordi toetus

  (1) Puudega isiku transpordi toetust makstakse isiku elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi elukohta sõitmiseks kasutatud transpordi kulude katmiseks.

  (2) Juhuveo või taksoteenusena osutatava transpordi puhul makstakse puudega isiku transpordi toetust taotluse ja kuludokumentide alusel.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (3) Isikliku või teise eraisiku transpordi kasutamisel hüvitatakse kulud arvestusega 0,3 eurot läbitud kilomeetri kohta. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, kus on välja toodud sõidu eesmärk, kuupäev, läbisõit kilomeetrites ning auto kasutamise õigust tõendavad dokumendid või selgitused kasutatud auto kohta.

  (4) Puudega isiku transpordi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud vastavalt lõigetele 2 ja 3.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (5) Ratastoolis või lamavas asendis transporti vajavatele isikutele rakendatakse puudega isikute transpordi toetuse piirmäära kahekordses suuruses.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 17.   Transpordi toetus puudega lapsele

  (1) Saue valla puudega õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutusesse ja sealt tagasi elukohta sõiduks, kompenseeritakse vastavad transpordi kulud.

  (2) Lõikes 1 sätestatud transpordi toetust makstakse ka puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks juhul, kui puudega laps ei käi elukohajärgses koolieelses lasteasutuses.

  (3) Eestkostja, kelle puudega laps ei saa puudest tulenevalt kasutada ühistransporti ega ka Saue valla organiseeritud õpilasveo liine, esitab puudega lapse transpordi toetuse saamiseks ametiasutusele taotluse koos põhjendusega.

  (4) Puudega lapse transporditoetus kantakse taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (5) Puudega lapse transporditoetust makstakse õppeaasta põhiselt, sealjuures ei maksta toetust aja eest, mil koolis või koolieelses lasteasutuses õppetööd ei toimu või laps ei osalenud eelneval kuul õppetööl. Õpilaskodus elavate laste puhul makstakse toetust pooles ulatuses kehtestatud piirmäärast.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (6) Toetuse saaja on kohustatud teavitama ametiasutust lõikes 5 toodud toetuse mittemaksmise alustest hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks ja vastava päringu saamisel esitama ametiasutusele kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud õppetöö toimumise või õppetöös osalemise väljaselgitamiseks.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 18.   Eestkostetava toetus

  (1) Eestkostetava toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis- ja muude kulude katmiseks eestkostja volitatud esindaja või hooldaja taotluse alusel või ametniku algatusel.

  (2) Eestkostetava toetus makstakse eestkostetava, hooldaja või teenuse osutaja arvelduskontole.

§ 19.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral isikule, kes esitab ametiasutusele taotluse. Taotleja ei pea olema Saue valla elanik.

  (2) Matusetoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast isiku surma.

  (3) Matusetoetust makstakse erandkorras matuse korraldajale, kes taotleb toetust surnud isiku, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest, matuse kulude katmiseks.

  (4) Matusetoetust ei maksta isiku matuse kulude katmiseks, kui matusetoetus on välja makstud teise kohaliku omavalitsuse üksusest.

  (5) Ametiasutuse korraldatud matuse kulud kaetakse riigieelarve toetusfondist vallavolikogu kinnitatud matusetoetuse piirmäära ulatuses. Piirmäära ületav osa matuse korraldamise kuludest kaetakse Saue valla eelarvest.

§ 20.   Puudega lapse ravimitoetus

  (1) Puudega lapse ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks lapse eest, kellele on määratud puue.

  (2) Puudega lapse ravimitoetuse saamiseks esitab taotleja taotluse koos kuludokumentidega, millele on ravimit müünud ettevõte märkinud isiku nime, kellele toetust taotletakse.

  (3) Ravimitoetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 201.   Ajutise kaitse saanud isikute toetus
[Kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 19 - jõust. 01.01.2024]

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 21.   Terviseabi toetus

  (1) Terviseabi toetus on retseptiravimite, abivahendite, meditsiiniseadmete, eakatele ja puuetega inimestele suunatud andurite jm ohutust tõstvate seadmete, rehabilitatsiooniteenuse, hambaravi, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks.

  (2) Terviseabi toetust saavad taotleda järgmised isikud, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri:
  1) töövõimetoetuse saajad;
  2) riikliku pensioni saajad;
  3) puudega täisealised;
  4) puudega lapse vanemad või eestkostjad oma puudega lapse eest.

  (3) Terviseabi toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks. Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse koos kuludokumentidega, millele on ravimit müünud ettevõte märkinud isiku nime, kellele toetust taotletakse.

  (4) Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks. Toetust makstakse abivahendite ja meditsiiniseadmete, mis kuuluvad vastava valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud abivahendite loetelusse, ostmise või rentimise eest.

  (5) Terviseabi toetust makstakse eakatele ja puuetega inimestele suunatud andurite jm ohutust tõstvate seadmete kulude kompenseerimiseks juhul, kui nende kasutamine tuleneb taotleja erivajadustest või tervislikust seisundist ja on suunatud tema ohutuse suurendamisele ja/või abi kättesaadavusele kriisiolukordades.

  (6) Terviseabi toetust makstakse puuet omavale isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks. Toetust makstakse teenuste eest, mis kuuluvad vastava valdkonna eest vastutava ministri või Eesti Haigekassa kinnitatud rehabilitatsiooni- või taastusravi teenuste loetelusse.

  (7) Terviseabi toetust makstakse hambaravi (sh proteesid) hüvitamiseks tingimusel, et Eesti Haigekassa on eelnevalt maksnud välja riikliku hambaravi- või proteesihüvitise.

  (8) Terviseabi toetust makstakse taotleja esitatud taotluse alusel, millele on lisatud põhjendused või arstitõend ja kuludokumendid.

  (9) Terviseabi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 22.   Lasteasutuse toetus

  (1) Lasteasutuse toetust makstakse kooli-, lasteaia- ja lapsehoiu toidu ning kohatasu vanema poolt tasumisele kuuluva osa kulude katmiseks.

  (2) Lasteasutuse toetust makstakse lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse toimetulekupiiri.

  (3) Lasteasutuse toetust võidakse määrata toidu ja kohatasu kulude katteks või neist ühe katteks vastavalt taotlusele ja põhjendatusele.

  (4) Lasteasutuse toetust toitlustuse kulude katmiseks makstakse lõikes 2 toodud piiranguta lapse eest, kellel on keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule.

  (5) Lasteasutuse toetust kohatasu kulude katmiseks makstakse lõikes 2 toodud piiranguta lapse eest, kellel on raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas või erivajadustele kohandatud lapsehoius.

  (6) Lapsele, kellel on puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuse toitlustusteenust, makstakse toetust vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses. Lasteasutuse toetus makstakse puudega lapse vanemale või määratud eestkostjale.

  (7) Lasteasutuse toetust kohatasu kulude katmiseks lapse eest, kelle lapsehoiuteenuse kasutamise põhjuseks ei ole puudest tulenev erivajadus, makstakse juhul, kui vähemalt pooleteiseaastasele lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta Saue valla munitsipaallasteaias. Toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses.

  (8) Käesolev kord ei laiene raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamisele. Antud sihtrühmale teenuste osutamist reguleerib Saue Vallavalitsuse 21.12.2017 määrus nr 28 „Riigieelarve toetusfondist suure hooldus- ja abivajadusega lastele toetavate sotsiaalteenuste kord“.

  (9) Lasteasutuse toetus määratakse lähtudes iga taotluse põhjendatusest kuni õppeaasta või puude kehtivuse lõpuni sõltuvalt sellest, milline tärmin varem saabub.

  (10) Ametiasutusel on õigus lõpetada lasteasutuse toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt üks kalendrikuu.

  (11) Lasteasutuse toetuse taotleja esitab ametiasutusele põhjendatud taotluse ja sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (12) Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava osa katmiseks rakendatakse Saue valla lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa soodustust. Teistel juhtudel kantakse toetus teenuseosutaja poolt läbi e-arvekeskuse esitatud arvete alusel teenuseosutajale.

  (13) Juhul, kui lapsevanem on tasunud kulud ise ning tema taotlus kulude kompenseerimise kohta rahuldatakse nii, et see sisaldab ka juba tasutud perioodi, makstakse see osa toetusest kuludokumentide alusel lapsevanemale või eestkostjale.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 23.   Terviseabi toetus
[Kehtetu - RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 24.   Hoolekandeasutuse teenuse toetus

  (1) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ning tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma vanusest, töötusest või tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.

  (2) Toetuse suurus otsustatakse lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse §-dest 221 ja 89, teenust vajava isiku ja seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekutest ning varalisest seisust.
[RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Hoolekandeasutuse teenuse toetus makstakse hoolekandeteenust osutavale asutusele sõlmitud lepingu või hooldusplaani ja esitatud arvete alusel.

  (4) Üldhooldusteenuse toetuse maksmise sotsiaalhoolekande seaduse § 221 toodud alustel otsustab ametiasutus. Kui üldhooldusteenust vajaval isikul ja tema ülalpidamiskohustusega isikutel puuduvad vahendid sotsiaalhoolekande seaduse § 221 lõikes 4 toodud kulude ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude piirmäära ületavate kulude katmiseks või isik vajab muud hoolekandeasutuse teenust kui üldhooldus, otsustab toetuse määramise ja suuruse vallavalitsus.
[RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (5) Erihoolekandeteenusel olevale isikule võib põhjendatud juhul maksta hoolekandeasutuse toetust, kui isik on kogukonnas elamise või ööpäevaringse erihoolekandeteenuse järjekorras, kuid vajab kohest paigutamist teenusele. Igapäevaelu toetamise teenuse puhul kaetakse teenuse osutamise ruumide kulud kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 89, kuid mitte rohkem kui 300 eurot kuus.
[RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (6) Vallavalitsus võib kehtestada sotsiaalhoolekande seaduse § 22¹ lõikes 2 nimetatud kulude tasumise piirmäära, mis tagab teenust vajavale isikule teenuse kättesaadavuse, arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
[RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

§ 25.   Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetus

  (1) Õpilaskodu ja/või pikapäevarühma kulude toetust makstakse:
  1) juhul, kui osa lapse kuludest kaetakse haridus- ja teadusministeeriumi otsusel riiklikest vahenditest;
  2) lapse eest perele, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse toimetulekupiiri;
  3) Saue valla eestkostel oleva lapse kulude katmiseks.

  (2) Õpilaskodu ja/või pikapäevarühma kulude toetuse taotlemiseks esitab taotleja põhjendatud taotluse, sissetulekut tõendavad dokumendid ja õppeasutuse tõendi.

  (3) Lõike 1 punktides 1 ja 3 toodud juhtudel makstakse toetust ametiasutuse algatusel.

  (4) Ametiasutusel on õigus lõpetada õpilaskodu ja/või pikapäevarühma kulude toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt üks kalendrikuu.

  (5) Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetus määratakse õppeaasta lõpuni.

§ 26.   Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus
[Kehtetu - RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

§ 27.   Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus

  (1) Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus määratakse lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse toimetulekupiiri.

  (2) Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus määratakse lapsele ostetud prillide, koolitarvete, riiete, jalatsite vms kulude hüvitamiseks ning lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks vallavolikogu kinnitatud piirmäära ulatuses.

  (3) Lapse ühekordse vajaduspõhise sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja taotluse koos sissetulekut tõendavate dokumentide ja kuludokumentidega.

4. peatükk ERAKORRALISED TOETUSED 

§ 28.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorraline toetus määratakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra tagajärgede leevendamise ja likvideerimisega seotud kulude hüvitamiseks.

  (2) Õnnetusjuhtum või kriisiolukord käesoleva paragrahvi mõttes on loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu. Õnnetusjuhtum või kriisiolukord ei ole pikema ajaperioodi kestel vältav krooniline haigusseisund, püsiv või pikaajaline invaliidsus või muu pikaajalise iseloomuga olukord.

  (3) Erakorralist toetust on õigus taotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht enne taotluse esitamist on rahvastikuregistri andmetel Saue vallas vähem kui kuus kuud.

§ 29.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Vältimatu sotsiaalabi on elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi korras tagatakse inimesele või abitusse olukorda sattunud perekonnale olukorrale vastav hädavajalik toit, hügieenivahendid, riietus, ajutine peavari, transport või muu rahaline või mitterahaline toetus.

  (3) Vältimatu abi toetust on õigus taotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht enne taotluse esitamist on rahvastikuregistri andmetel Saue vallas vähem kui kuus kuud.

  (4) Mitterahalist vältimatut abi osutatakse põhjendatud juhtudel ka isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistris ei ole Saue vald, kuid kes viibivad abi vajamise ajal Saue valla territooriumil. Juhul, kui abistatav isik on rahvastikuregistri andmetel mõne teise kohaliku omavalitsuse elanik, kooskõlastatakse abi andmine tema elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.

  (5) Vältimatu sotsiaalabi andmist korraldab ametiasutuse sotsiaalosakond kaasates vajadusel teisi üksusi või teenuseosutajaid. Mitterahalist vältimatut abi, mille maksumus ei ületa 1/3 toimetulekupiirist, on õigus osutada ilma kirjalikku otsust vormistamata.

  (6) Vältimatu sotsiaalabi toetuse andmise või maksmise otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud erisust.

  (7) Annetatud toiduabi jaotamisega tegelevale ühingule ametiasutuse sotsiaalosakonna poolt esitatavasse abisaajate nimekirja kantakse nende nõusolekul inimene või leibkond, kelle abivajaduse on välja selgitanud ametiasutuse sotsiaaltöötaja. Inimene või leibkond kantakse abisaajate nimekirja abivajaduse hindamise kuuks ja sellele järgnevaks kolmeks kuuks. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

  (8) Annetatud toiduabi jaotamisega tegelevale ühingule ametiasutuse sotsiaalosakonna poolt esitatavasse abisaajate nimekirja kantakse inimene või leibkond, kelle:
  1) Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vald;
  2) leibkonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on ühe leibkonna liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir. Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused;
  3) majanduslik olukord on ettenägematute kulutuste tõttu muutunud raskeks.
[RT IV, 06.01.2023, 4 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.a]

5. peatükk ARVESTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 30.   Arvestus ja järelevalve

  (1) Käesolevas määruses sätestatud Saue valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise üle peab arvestust rahandusosakond.

  (2) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist kontrollib ametiasutus.

6. peatükk RAKENDAMINE 

§ 31.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json