Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Albu valla tunnustuste avaldamise kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2011, 1

Albu valla tunnustuste avaldamise kord

Vastu võetud 30.06.2011 nr 9
jõustumine 01.08.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Albu vald avaldab tunnustust Albu valla aukodaniku nimetuse, Albu valla teenetemärgi, Albu valla aasta tegija nimetuse ja tänukirja andmisega.

  (2) Albu valla aukodaniku (edaspidi aukodanik), Albu valla teenetemärgi (edaspidi teenetemärk) ja Albu valla aasta tegija (edaspidi aasta tegija) nimetusega kaasneb tunnistuse väljaandmine, millele märgitakse tunnustuse saaja ees- ja perekonnanimi, kuupäev, tunnustuse liik. Tunnistusele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem.

  (3) Vallavalitsus kuulutab aukodaniku, teenetemärgi ja aasta tegija kandidaatide esitamise välja hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks avaldades vastava teate valla veebilehel ja infolehes „Kodukaja“.

  (4) Aukodaniku, teenetemärgi ja aasta tegija tunnistused ning tänukiri asetatakse Albu valla vapiga kaante vahele.

  (5) Aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi võib anda ka postuumselt.

  (6) Aukodaniku nimetus, teenetemärk ja aasta tegija nimetus antakse üle Albu vallas toimuval Vabariigi Aastapäeva aktusel.

§ 2.   Albu valla aukodaniku nimetuse ja Albu valla teenetemärgi andmine

  (1) Albu valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule auavaldusena Albu vallaga seotud elutöö või eriliste saavutuste eest. Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule antakse Albu valla vapimärk.

  (2) Albu valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule aktiivse ühiskondliku tegevuse eest, mille jooksul on saavutatud väljapaistvaid tulemusi. Teenetemärgi nimi on „Albu valla teenetemärk“.

  (3) Vapimärgi ja teenetemärgi kirjeldused on määruse lisaks.

  (4) Aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

  (5) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja Albu valla teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik isikud. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks või teenetemärgi kavaleriks.

  (6) Avaldus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Vallavalitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku ja Albu valla teenetemärgi kandidaadi kohta ja talle esitatud avaldused vallavolikogule hiljemalt järgneva aasta esimese volikogu korralise istungi ajaks.

  (7) Albu valla vapimärk ja Albu valla teenetemärk antakse välja üks kord aastas. Sobivate kandidaatide puudumisel võib vallavolikogu jätta vapimärgi ja teenetemärgi välja andmata.

  (8) Teenetemärgi saamisega kaasneb rahaline auhind summas 500 eurot. Albu valla aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga, milleks on kahekordne teenetemärgiga kaasneva rahalise auhinna suurus.

  (9) Vapimärki ja teenetemärki tohib kanda üksnes märgi saaja.

  (10) Vapimärki ja teenetemärki kantakse piduliku rõivastusega.

§ 3.   Albu valla aasta tegija nimetuse andmine

  (1) Albu valla aasta tegija nimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust isikule, ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Albu valla arengut.

  (2) Isikut, kellele aasta tegija nimetus on omistatud, ei saa aasta tegija kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

  (3) Ettepanekuid aasta tegija kandidaatide kohta võib teha igaüks. Ettepanek koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallavalitsusele märgusõnaga „Aasta tegija auhind“ hiljemalt jooksva aasta 31.detsembriks. Vallavalitsus esitab kandidaatide nimekirja läbivaatamiseks vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile, kes teeb vallavolikogule ettepaneku aasta tegija nimetuse määramiseks.

  (4) Aasta tegija nimetuse andmise otsustab vallavolikogu.

  (5) Aasta tegija nimetusega kaasneb mälestusese.

§ 4.   Tänukirja andmine

  (1) Albu valla tänukiri on Albu valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.

  (2) Tänukiri on A4 formaadis, kus on Albu valla vapp, kiri „ALBU VALLA TÄNUKIRI“ ja tekst „Albu vald autasustab (autasustatu nimi, mille eest, mille puhul)“, kuupäev.

  (3) Ettepanekuid tänukirja andmiseks võib teha igaüks.

  (4) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjus.

  (5) Tänukirjale kirjutab alla vallavanem, allkiri kinnitatakse valla vapipitsatiga.

  (6) Tänukirjaga kaasneb Albu vallaga seotud mälestusese.

  (7) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

§ 5.   Albu valla auraamat

  (1) Albu valla auraamatusse kantakse Albu valla aukodaniku nimetuse, Albu valla teenetemärgi, Albu valla aasta tegija auhinna ja tänukirja saajad ning A.H.Tammsaare nimelise Albu valla kirjanduspreemia saajad.

  (2) Auraamatusse kantakse järgmised andmed: isiku täielik nimi, asjaolu, mille tõttu isik auraamatusse kantakse ja kande tegemise kuupäev.

  (3) Auraamatusse kannete tegemist korraldab vallakantselei.

  (4) Auraamat asub vallakantseleis.

  (5) Auraamat säilitatakse alatiselt.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Albu Vallavolikogu 22. jaanuari 2004. a määrusega nr 1 kinnitatud „A.H.Tammsaare nimelise Albu valla Kirjanduspreemia statuuti“ täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: „6. Preemia saaja nimi kantakse Albu valla auraamatusse.“.

  (2) Albu valla auraamatusse kantakse ka kõik varasemad A.H.Tammsaare nimelise kirjanduspreemia saajad.

  (3) Albu Vallavolikogu 27. märtsi 2008. a määrus nr 9 „Albu valla Auraamatu statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub 1. augustil 2011 a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees

Lisa 1 Albu valla vapimärgi kirjeldus

Lisa 2 Albu valla teenetemärgi kirjeldus

/otsingu_soovitused.json