KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2012, 15

Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.08.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 36² loomakaitseseaduse § 5 lg 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja § 12 lg 3 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ja Põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Kuressaare linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom (edaspidi loomaomanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega ning vastutab looma eest rendi või muu õigussuhte alusel looma omanikuga (edaspidi loomapidaja).

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  2) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  5) üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  6) avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  8) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner;
  9) registripidajad on Kuressaare linna lemmikloomade registri vastutav töötleja Kuressaare Linnavalitsus ja registri volitatud töötleja õigustega veterinaararstid.

§ 3.   Looma pidamine ja hoidmine

  (1) Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (3) Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud, nõuetekohaselt märgistatud ja registreeritud ning steriliseeritud/kastreeritud kassi.

  (4) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (5) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (6) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (7) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (8) Loomaomanik peab välistama looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimise või ohustamise või neile kahju tekitamise

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas vaid teenistusülesannete täitmisel.

  (2) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

  (3) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (4) Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist ja loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.

  (5) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 1, 2 ja 5 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
  3) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
  4) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist ning teavitama looma kadumisest lemmiklooma registri registripidajat ja varjupaika;
  5) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  6) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama veterinaarasutusse;
  7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi;
  2) viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
  3) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, va selleks ettenähtud kohtades;
  4) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades ja purskkaevudes.

§ 6.   Looma vaktsineerimine, registreerimine ja märgistamine

  (1) Loomapidaja on kohustatud tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga.

  (2) Loom peab olema registreeritud Kuressaare linna lemmikloomade registris. Looma registreerimisel väljastatakse loomapidajale Kuressaare linna lemmikloomade registri registreerimistunnistus.

  (3) Omandatud märgistamata ja registreerimata täiskasvanud loom tuleb märgistada ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui loom on eelnevalt lemmikloomade registris registreeritud, siis kohustub uus omanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest viie päeva jooksul omandamise päevast.

  (4) Loomapidaja on looma registreerimisel kohustatud esitama registripidajale looma vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist veterinaararstil vaktsineerida.

  (5) Looma märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus.

  (6) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.

  (7) Looma surmast peab omanik teavitama lemmikloomaregistri registripidajat.

  (8) Kuressaare Linnavalitsus avaldab lemmikloomade registriandmete sisestamiseks ja töötlemiseks volitatud veterinaar-arstide (registri volitatud töötlejate) nimekirja linna veebilehel www.kuressaare.ee .

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab varjupaiga pidaja. Varjupaiga pidaja peab esitama nõudmisel vastavate volituste olemasolu tõendava dokumendi.

  (2) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (3) Hulkuva looma püüdmise ja varjupaika toimetamise kulud tasub loomapidaja varjupaiga pidajalt või Kuressaare linnavalitsuselt vastava nõude saamisel.

  (4) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki kui isik on linnavalitsust hulkuvast loomast teavitanud.

§ 8.   Loomade varjupaik

  (1) Varjupaika toimetatud looma kontrollitakse viivitamata haiguste tuvastamiseks, loom paigutatakse karantiini.

  (2) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avaldatakse looma välimuse kirjeldus, leidmise koht ja aeg, soovitavalt ka looma pilt kohalikus ajalehes ja varju-paiga ning Kuressaare linnavalitsuse veebilehel.

  (3) Varjupaik on kohustatud pidama looma varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib looma hukata.

  (4) Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Alates 1. juunist 2011 peavad loomad kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit.

  (2) Käesoleva eeskirja rikkumise eest on kehtestatud vastutus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66.3, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele.

  (3) Eeskirja nõuete täitmise üle teostavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66.4 lg 2 alusel järelevalvet ja rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Kuressaare Linnavalitsus ja Kuressaare politseijaoskond volitatud isikute kaudu.

  (4) Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 28. märtsi 2002.a. määrusega nr 11 (muudetud 10. oktoobri 2002.a. määrusega nr 26) kinnitatud “Koerte ja kasside pidamise eeskiri Kuressaare linnas” punkt 1.

  (5) Määrus jõustub 06. septembril 2010.a.

Erik Keerberg
Kuressaare Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json