ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine

Väljaandja:Torma Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2015, 20

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 4

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2, § 141 lõike 1, Torma Vallavolikogu 18.11.2008 määruse nr 81 „Torma valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ § 6 ja OÜ Torma Soojus 12.11.2015 taotluse alusel annab Torma Vallavalitsus m ä ä r u s e:

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Torma vallas vee-ettevõtja OÜ Torma Soojus poolt opereeritavates piirkondades vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

§ 2.  Teenuse hind

  Kehtestada Torma valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhinnad:
 1) vee teenuse hind 2,13 €/m3, millele lisandub käibemaks 20%.
 2) kanalisatsiooni teenuse hind 2,24 €/m3, millele lisandub käibemaks 20%.

§ 3.  Abonenttasu kehtestamine

  Kehtestada vee- ja kanalisatsiooniteenuse abonenttasu veesisendi kohta 0,8833 eurot, kinnistul eraldi arvete esitamisel kõigile kaasomanikele iga lepingu kohta kuus, millele lisandub käibemaks.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Määrus avalikustada 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuar 2016.

Tõnu Uuna
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Tiina Leeben
Vallasekretär