SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2015, 30

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Ridala vallas

Vastu võetud 24.11.2015 nr 47
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 13 lg 2, § 45 lg 1 ja Ridala valla põhimääruse § 7 lg 1 alusel ning arvestades sotsiaalkomisjoni 12. novembri 2015. a protokollilise otsusega.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev koduteenuste osutamise kord (edaspidi kord) sätestab koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra Ridala vallas.

 (2) Käesoleva korra sihtgrupp on Eesti rahvastikuregistri andmebaasi andmetel Ridala vallas alaliselt elavad eakad või puudega inimesed, kes vajavad kodustes tingimustes igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalabi.

 (3) Käesoleva korra eesmärk on võimaldada sihtgruppi kuuluvatel kodanikel hakkama saada igapäevaeluga harjumuspärases keskkonnas kodustes tingimustes, neile vajalikul määral kõrvalabi osutades.

 (4) Teenuste osutajaks on Ridala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses
 1) koduteenused - teenused, mis on hädavajalikud osutada isikule, tagamaks tema toimetuleku kodus harjumuspärases keskkonnas (edaspidi teenused);
 2) klient - isik, kes oma east, tervislikust seisundist, vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime oma igapäevaelu toimingutega ja kellele osutatakse koduteenuseid;
 3) kliendi esindaja - perekonnaseaduse mõistes ülenejad või alanejad sugulased (vanemad, lapsed, lapselapsed) või muu isik, kes soovib toetada klienti lepingujärgse tasu maksmisel ja on lepingus nimetatud kui kliendi esindaja;
 4) sotsiaalvaldkonna ametnik - vallavalitsuse sotsiaalnõunik või teda asendav ametnik;
 5) koduhooldaja - koduteenuseid osutav vastava väljaõppega isik, kes kirjaliku lepingu alusel võtab hooldusele koduteenuseid vajava isiku;
 6) kõrvalabi - isiku igapäevaeluga toimetulekut toetavad tegevused koduhooldaja poolt;
 7) teenuse hind - kliendi ja/või kliendi esindaja poolt vallale makstav lepingujärgne tasu koduteenuste osutamise eest.

§ 3.  Teenuste loetelu ja osutamine

 (1) Osutatavad teenused:
 1) eluruumi elementaarne korrastamine,
 2) toiduainetega varustamine,
 3) vee tuppa toomine,
 4) ravimitega varustamine,
 5) arstiabi korraldamine,
 6) pesemisvõimaluse korraldamine,
 7) abi asjaajamisel,
 8) hädavajalik lumekoristamine,
 9) küttepuude tuppatoomine.

 (2) Vastavalt kliendi vajadusele osutatakse talle teenuste loetelust neid teenuseid, mis aitavad tagada tema igapäevase hädavajaliku toimetuleku.

 (3) Abivajajale vajalikud teenused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist vastavalt käesoleva määruse lisas 2 toodud hooldamiskavale ning nimetatakse teenuse osutaja ja abivajaja vahel sõlmitavas lepingus.

§ 4.  Teenuse tellimine

 (1) Teenuse saamiseks pöördub abivajaja, tema lähedane, naabrid või teised asjast huvitatud isikud sotsiaalvaldkonna ametniku poole.

 (2) Teenuse soovija esitab vallavalitsusele avalduse käesoleva korra lisas 1 toodud vormil teenuse saamise soovi kohta.

 (3) Pärast avalduse või teate saamist on sotsiaalvaldkonna ametnik kohustatud hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul kõrvalabi vajava isikuga kontakti võtma, selgitama välja tegeliku olukorra ja vajadused ning täitma hindamisinstrumendi, mis on käesoleva määruse lisa 4.

§ 5.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kas kliendi ja vallavalitsuse, kliendi esindaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne koduteenuste osutamise leping või kliendi, tema esindaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne koduteenuste osutamise leping (edaspidi leping) käesoleva korra lisas 3 toodud vormil.

 (2) Lepingu juurde kuuluvad kliendi avaldus ja hooldamiskava, mis koos annavad täieliku informatsiooni kliendile osutatavate teenuste loetelu, osutamise koha, osutamise aja, teenuste mahu ja teenuse eest makstava tasu suuruse kohta.

 (3) Leping kuulub läbivaatamisele lähtuvalt abivajaja vajadustest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

§ 6.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel või võimatuks muutumisel kliendi, kliendi esindaja kirjaliku avalduse või koduhooldaja avalduse alusel.

 (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

§ 7.  Teenuste hind ja tasumise kord

  Teenuse hinna ja tasumise korra kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.  Kulude katmine

  Käesoleva määrusega kehtestatud teenuste osutamisega seotud kulud kaetakse Ridala valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 9.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016. a.

Toomas Vallimäe
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Hooldamiskava

Lisa 3 Teenuste osutamise leping

Lisa 4 Hindamisinstrument