SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2015, 31

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Ridala vallas

Vastu võetud 24.11.2015 nr 48
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 10 punkti 7, § 26 lg 1 punkti 4 ning § 45 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määrusega sätestatakse Ridala valla poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse taotlemine, määramine ja osutamine.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Sotsiaaltransporditeenus (edaspidi teenus) on ravi-, rehabilitatsiooni-, haridus- või ametiasutuse (edaspidi asutus) külastamiseks osutatav teenus.

 (2) Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Ridala vallas alaliselt elavatele elanikele, kes vajavad transporti tulenevalt haigusest või puudest ning kellel ei ole võimalik:
 1) kasutada ühistransporti või
 2) kasutada isiklikku sõiduautot või
 3) transporti iseseisvalt korraldada.

 (3) Teenust osutatakse tööpäevadel.

§ 3.  Teenuse korraldaja

 (1) Teenuse korraldajaks on Ridala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Teenust vahetult osutav isik on vallavalitsuse sotsiaalnõunik või teda asendav ametnik (edaspidi sotsiaalvaldkonna ametnik) või lepingu alusel tegutsev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi teenuse osutaja), kes omab töökogemust puudega inimeste transportimisel.

 (3) Vallavalitsus osutab teenust vallale kuuluva sõiduautoga.

 (4) Teenust vahetult osutav isik on kohustatud abivajajat abistama sõidukisse sisenemisel ja väljumisel, samuti abistama teda asutuses asjaajamisel kui abivajaja tervislik seisund seda nõuab.

§ 4.  Transporditeenuse taotlemine ja määramine

 (1) Teenust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele kirjaliku või suulise põhjendatud avalduse teenuse vajalikkuse kohta, milles on märgitud sõidu kuupäev, marsruut ja otstarve.

 (2) Teenust vajav isik esitab avalduse teenuse saamiseks vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne soovitud sõiduaega ning kiireloomuliste juhtumite korral hiljemalt samal päeval.

 (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik vaatab esitatud taotluse läbi, kas isik on õigustatud teenust saama ja kas vallavalitsusel on võimalik soovitud ajal teenust osutada ja teeb selle kohta otsuse.

 (4) Sotsiaalvaldkonna ametnikul on õigus jätta taotlus rahuldamata kui:
 1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
 2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
 3) transpordivahend teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba eelnevalt broneeritud;
 4) sotsiaalvaldkonna ametnik või teenuse osutaja on teenust soovitud ajal hõivatud varasemalt kokku lepitud tööülesannetega, mille täitmisaega ei ole võimalik muuta;
 5) muudel sotsiaalvaldkonna ametnikust või teenuse osutajast mitteolenevatel põhjustel (nt ajutise töövõimetuse korral vms).

 (5) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab sotsiaalvaldkonna ametnik teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel taotlejale arusaadaval viisil.

§ 5.  Transporditeenuse hind

  Teenuse hinna ja tasumise korra kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.  Järelvalve

  Järelevalvet ja arvestust teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 7.  Rakendamine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.a.

Toomas Vallimäe
Vallavolikogu esimees