Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Vaivara valla 2016. aasta teine lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 8

Vaivara valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 23.11.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2016. teine lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulud summas 149 410 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 158 399 eurot;
 3) investeerimistegevus summas 963 264 eurot;
 4) finantseerimistegevus summas -819 250 eurot;
 5) likviidsete varade muutus summas 135 025 eurot.

§ 2.  Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2016. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
 1) Eesti Maaomavalitsuse Liidu MTÜ liikmemaksu maksmiseks 235 eurot;
 2) KA Vaiko AS-le 53 145 eurot Maksu- ja Tolliametiga vaidlusega seotud kulude katmiseks.
 3) KA Vaiko AS-le 440 000 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp võimla).

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 29.02.2016 määruse nr 38 „Vaivara valla 2016. aasta eelarve„ § 2 lg 1 p 18 ja p 19.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2016.aasta 2 lisaeelarve