Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamise kord Jõgeva linnas

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 27

Maamaksust vabastamise kord Jõgeva linnas

Vastu võetud 23.11.2016 nr 62
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõigete 5, 6 ja 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täiendavalt maamaksuvabastuse saamise õigust omavate isikute ring, maksuvabastuse ulatus, taotluste esitamise ja nende lahendamise kord.

§ 2.  Maamaksuvabastust saav isik

 (1) Maamaksust võib vabastada:
 1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja – kuni 0,1 ha ulatuses tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu kuuluva õuemaa kõlviku osas Jõgeva linnas;
 2) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku – kogu tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu kuuluva õuemaa kõlviku ulatuses.

 (2) Maamaksuvabastust on õigus saada, kui on täidetud kõik järgmised tingimused üheaegselt:
 1) isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;
 2) maamaksust vabastatav maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu kuuluv õuemaa kõlvik;
 3) maamaksust vabastataval maal asub hoone ning selles on maa omaniku või maa kasutaja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

§ 3.  Maamaksuvabastuse saamiseks taotluse esitamine

 (1) Maksuvabastuse taotlemiseks esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saav isik või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik hiljemalt jooksva aasta 15. jaanuariks kirjaliku avalduse Jõgeva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmiste andmetega:
 1) ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta;
 2) määruse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud maksuvabastuse taotlemisel pensionitunnistuse number;
 3) alalise elukoha aadress, e-posti aadress (olemasolul), kontakttelefoni number (olemasolul);
 4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
 5) maakasutusõiguse ulatus (omand, ühisomand, kaasomand, korteriomand).

 (2) Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik lisab taotlusele dokumendi koopia, mis tõendab tema vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

§ 4.  Maamaksuvabastuse andmine

 (1) Maamaksuvabastuse saamise taotluse vaatab läbi linnavalitsuse maade maksustamisega tegelev ametnik, kes taotluse määrusele vastavuse korral esitab andmed Jõgeva Linnavalitsusele otsustamiseks.

 (2) Maamaksuvabastuse andmise otsustab Jõgeva Linnavalitsus korraldusega.

§ 5.  Rakendussätted, määruse jõustumine

 (1) Jõgeva Linnavolikogu 28. detsembri 2009. a määrus nr 2 „Maamaksust vabastamise kord Jõgeva linnas“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Mihkel Kübar
Linnavolikogu esimees