Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Jõgeva linna eelarve kaasav koostamine

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 29

Jõgeva linna eelarve kaasav koostamine

Vastu võetud 23.11.2016 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Eesmärk

  Jõgeva linna eelarve kaasava koostamise eesmärk on anda linnaelanikele võimalus avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks linnaeelarve koostamisel kaasa rääkida.

§ 2.  Investeeringuobjekt

  Eelarve kaasava koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema seotud Jõgeva linnaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.  Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus Jõgeva linna eelarves on 10 000 eurot, vähemalt 5 000 eurot idee kohta.

§ 4.  Eelarve kaasava koostamise avalikkus

  Jõgeva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) tagab avalikkuse õigeaegse teavitamise eelarve kaasava koostamise eesmärkidest, ettepanekute esitamise võimalustest, hääletamisele minevatest ettepanekutest, hääletamise tulemustest ja elluviidavatest ettepanekutest. Kogu sellekohane informatsioon peab olema avalikustatud Jõgeva linna veebilehel.

§ 5.  Ettepanekute esitamine

  Eelarve kaasava koostamise käigus võivad ettepanekuid esitada kõik isikud.

§ 6.  Ettepanekute hindamine

 (1) Esitatud ettepanekuid hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon.

 (2) Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis ei vasta määruse § 2 ja § 3 nõuetele või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad.

 (3) Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga.

 (4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse linnakodanike hääletus.

§ 7.  Linnakodanike hääletus

 (1) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Jõgeva linn. Hääletusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

 (2) Iga hääletusel osalev linnakodanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.

 (3) Hääletamise korraldab linnavalitsus.

 (4) Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistusega või mobiil-IDga või hääletab linnavalitsuses, tõendades enda isikut isikut tõendava dokumendiga.

 (5) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

 (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab linnavalitsus korraldusega.

§ 8.  Ettepanekute elluviimine

 (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele linnaeelarves eraldatud summa piiridesse.

 (2) Ettepanekuid viib ellu linnavalitsus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Kübar
Linnavolikogu esimees