Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus

Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 17

Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2017 nr 3
RT IV, 01.12.2017, 4
jõustumine 04.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.01.2022RT IV, 19.01.2022, 522.01.2022, rakendatakse alates 15.01.2022
10.11.2022RT IV, 15.11.2022, 401.01.2023

Hanila Vallavolikogu 7.12.2016 otsuse nr 99 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Koonga Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 144 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Lihula Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 56 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Varbla Vallavolikogu 21.12.2016 otsuse nr 94 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ning Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (jõustus 18.01.2017) alusel tekkis Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017 Lääneranna vald. ETHS § 92 lõike 2 kohaselt on Lääneranna vald Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla kui lõppenud avalik-õiguslike juriidiliste isikute üldõigusjärglane. Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Lihula valla põhimäärusest (Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu punkt 5.4). Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Lääneranna Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Lääneranna valla (edaspidi vald) asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Lääneranna Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  Ametiasutuse asukoht ja aadress on Jaama 1, Lihula linn, Lääneranna vald, 90302.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Lääneranna vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees (edaspidi vallavalitsus), kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel neli väikese riigivapi kujutisega pitsatit ning neli Lääneranna valla vapi kujutisega pitsatid.

  (2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „Lääneranna vald“.

  (3) Vallavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Lääneranna valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „Eesti Vabariik“ ja sõõri alumisel äärel sõnaühend „Lääneranna Vallavalitsus“.

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse asjaajamiskorraga.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma arveldusarve. Ametiasutusel võib olla kasutusel mitu arveldusarvet.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad õigusaktid ja muud dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse valla vapi kujutist.

§ 9.   Ametiasutuse hoonel lippude kasutamine

  Ametiasutuse hoonele või hoone juures olevasse lipumasti heisatakse vastavalt Eesti lipu seadusele alaliselt Eesti riigilipp ning vastavalt Lääneranna valla põhimäärusele Lääneranna valla lipp.

2. peatükk Ametiasutuse tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 10.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse ülesannete täitmine

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute tegemine, lähtudes valla arengukavas toodud eesmärkidest.

  (2) Ametiasutus täidab muid talle vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 12.   Ametiasutuse põhiülesanded

  Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) vallavolikogu ja vallavalitsuse asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk Ametiasutuse juhtimine 

§ 13.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Lääneranna vallavanem (edaspidi vallavanem), kes korraldab ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja valla põhimäärus.

§ 14.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandaja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamise eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud konkursi korras ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  4) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Lääneranna valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  5) koostab ametiasutuse eelarve eelnõu ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  6) kinnitab vallaeelarvest lähtuvalt ametiasutuse arved, väljaarvatud arved, milliste osas võib vallavanema poolsel kinnitamisel rakenduda toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse §-st 11 tulenevalt;
  7) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas Lääneranna Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  8) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas riigihangete seadusega;
  9) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  10) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  11) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning vallavolikogu või valitsuse otsuste või korraldustega.

  (5) Vallavanem annab vallavolikogule ja valitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega, seaduste alusel antud riiklike õigusaktidega ja vallavolikogu ning valitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

4. peatükk Ametiasutuse struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded 

§ 15.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  Ametiasutuse ülesannete täitmiseks on ametiasutuses valdkondlikke ülesandeid täitvad osakonnad ja volikogu otsusel vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi osakonna koosseisu.
[RT IV, 19.01.2022, 5 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 15.01.2022]

§ 16.   Ametiasutuse osakonnad

  (1) Ametiasutuses on neli osakonda:
  1) hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond;
  2) majandusosakond;
  3) rahandusosakond;
  4) vallakantselei.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 15.11.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Vallavalitsuse struktuuriüksuste ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse struktuuriüksuste põhimäärustes. Struktuuriüksuste põhimäärused kinnitab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 19.01.2022, 5 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 15.01.2022]

§ 17.   Osakonna tegevuse põhialused

  (1) Ametiasutuse osakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on kindlaks määratud elualal seadustega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (2) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Lääneranna Vallavolikogu ja Lääneranna Vallavalitsuse õigusaktidest, Lääneranna valla põhimäärusest ning ametiasutuse põhimäärusest.

  (3) Osakonda juhib osakonna juhataja, vallakantseleid juhib vallasekretär.

  (4) Osakonnale pandud ülesandeid täidavad vastavate osakondade teenistujad, kes:
  1) valmistavad ette osakonna tegevusvaldkonnaga seonduvate õigustloovate- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja valla registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid osakonna tegevusega seonduvaid vallavanema ja vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 18.   Teeninduskeskus
[Kehtetu RT IV, 15.11.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

5. peatükk Teenistuskorraldus 

§ 19.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

§ 20.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne ametniku ametikohale asumist.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 21.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 22.   Ametnike ja töötajate kohustused ja õigused

  Ametnikul ja töötajal on:
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning omavalitsusorganite liikmetele ja omavalitsusüksuse tööorgani liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) saada ametiasutuse teistelt ametnikelt ja töötajatelt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) teha vahetule juhile ja vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide, töögruppide moodustamiseks;
  4) kaasata ametiasutuse teiste osakondade ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 23.   Konkursi korraldamise kohustus teenistuskohtade täitmiseks

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse tulenevalt avaliku teenistuse seadusest konkursi korras.

  (2) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 24.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduse §-s 15 sätestatud piirangutest.

§ 25.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule palga ja töötajale töötasu määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

§ 26.   Hindamine

  (1) Vähemalt üks kord aastas hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab ametniku vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

6. peatükk Finantstegevus ja vara 

§ 27.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse valla eelarvest.

§ 28.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide ametiasutuse hallatavate asutuste raamatupidamine.

§ 29.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

7. peatükk Ametiasutuse hallatavad asutused ja teenistuslik järelvalve 

§ 30.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  Vallas teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatavad asutused.

§ 31.   Teenistuslik järelvalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) vallavalitsus, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab vallavalitsus. Vallavalitsus võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

8. peatükk Ametiasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 32.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber vallavolikogu otsuse alusel valitsuse kehtestatud korras.

§ 33.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

9. peatükk Lõppsätted 

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json