ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi tagamise korra kehtestamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2018, 6

Eluruumi tagamise korra kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1 ning § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 14, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 41 lõike 1 ja § 43 ning võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eluruumi tagamise kord (edaspidi kord) sätestab Kuusalu vallale kuuluvate eluruumide üürile andmise ning eluruumide üürile taotlemise ja menetlemise korra.

  (2) Eluruumi tagamise eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (3) Määrusega sätestatakse eluruumi mõiste, üürile andmise tingimused, üürile andmisest keeldumise, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lõpetamise kord ning eluruumi üürniku õigused, kohustused ning piirangud eluruumi kasutamisel.

§ 2.   Eluruumi mõiste ja üürileandja

  (1) Eluruumi tagamine on teenus, mille osutamiseks üürib Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) isikule eluruumi. Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus ning see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Eluruum on Kuusalu valla (edaspidi valla) omandis või valduses olev eluruum, tuba või osa toast, mis antakse sotsiaalteenusena tähtajaliselt üürile eluaset vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline eluaset endale või oma perekonnale tagama.

§ 3.   Eluruumi üürile andmise tingimused ja alused

  (1) Eluruumi on õigustatud taotlema isik või perekond, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kuusalu vald ja kes ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste või materiaalse seisundi tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamist.

  (2) Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kes tingituna oma vanusest, tervislikust seisukorrast, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole suuteline endale või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu, tervist ja toimetulekut;
  2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma elamispinna;
  3) isikule, kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse (lastekodusse) paigutamist oli Kuusalu vallas ning kes ei oma valla territooriumil elamispinda;
  4) muudel asjaoludel sotsiaalselt väljapääsmatusse olukorda sattunud isikutele.

  (3) Eluruume antakse reeglina üürile korteri või toa kaupa. Toana eluruumi üürival isikul on õigus kasutada korteri ühisruume (köök, koridor, WC jne) võrdselt teiste eluruumi üürnikega.

  (4) Üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat, registreeritud elukaaslast, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ja hooldust vajavaid vanemaid ainult vallavalitsuse vastava korralduse alusel.

  (5) Üürnik võib pidada talle eraldatud eluruumis lemmikloomi ainult vallavalitsuse kirjalikul loal.

  (6) Vallavalitsusel on õigus hoida eluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

§ 4.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, koos põhjendusega, milles märgitakse muu hulgas:
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefon, e-posti aadress, senise elukoha aadress);
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise põhjused;
  4) eluruumi taotlemise põhjus;
  5) vajadusel taotluse seisukohast olulisi andmeid tervisliku seisundi kohta;
  6) andmed taotleja või tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, arvelduskontol olevad rahalised vahendid jms).

  (2) Asjaolude selgitamiseks on sotsiaalvaldkonna ametnikul õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 5.   Avalduse menetlemine

  (1) Esitatud avalduse ja seda kinnitavad dokumendid vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik hiljemalt ühe kuu jooksul, kes kontrollib avalduses toodud asjaolusid ja edastab avalduse otsustamiseks vallavalitsusele.

  (2) Kui vabu eluruume on vähem kui eluruumi taotlejaid, antakse vaba eluruum taotlejale, kelle elu ja tervis oleks ilma eluruumi saamata suuremas ohus.

  (3) Kui isiku avaldust ei ole võimalik rahuldada, kuid ta vastab käesoleva määruse § 3 tingimustele, võetakse ta vallavalitsuse korraldusega arvele eluruumi teenust vajava isikuna. Isikut teavitatakse avalduse menetlemise käigust.

  (4) Eluruumi üürile andmise korralduses märgitakse:
  1) isiku nimi ja isikukood (teised leibkonda kuuluvad ning sama eluruumi kasutavad isikud märgitakse üürilepingus)
  2) eluruumi aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) tasu eluruumi kasutamise eest;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

§ 6.   Eluruumi üürile andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib keelduda eluruumi üürile andmisest kui:
  1) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikme kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või leibkonnale toimetulekuks piisavad vahendid eluruumi tagamiseks;
  2) eluruumi taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  3) isik on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud eluruumist;
  4) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis vallavalitsuse arvamusel ei anna alust sotsiaaleluruumi üürile andmiseks.

§ 7.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsuse korralduse alusel eraldatakse eluruum, sõlmitakse selle kasutamiseks kirjalik üürileping.

  (2) Üürileping sõlmitakse vallavalitsuse volitatud ametniku poolt 15 tööpäeva jooksul peale vallavalitsuse korralduse teatavakstegemist. Nimetatud tähtaja jooksul üürniku süül üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks. Volitatud ametnik vormistab ka üürilepingute pikendamise ja lõpetamise.

  (3) Eluruumi võib üürile anda kuni viieks aastaks. Üürilepingus kohustatakse üürnikku eluruum tähtaja möödumisel vabastama.

  (4) Üürilepingu täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollivad sotsiaalvaldkonna ametnikud.

§ 8.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu tähtaja saabumisel ning eluruumi kasutamise vajaduse säilimisel võib üürilepingust tulenevaid kõiki kohustusi korralikult täitnud üürniku põhjendatud avalduse alusel üürilepingut pikendada kuni viieks aastaks. Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (2) Üürilepingu pikendamise avalduse peab üürnik esitama vähemalt kuu aega enne üürilepingu lõppemist.

  (3) Üürilepingu sõlmimise pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus üürilepingujärgsete kohustuste täitmisest üürniku poolt, senise eluruumi sobilikkusest ning üürilepingu pikendamist taotleva üürniku vajadusest eluruumi järele.

§ 9.   Üürilepingu lõpetamine ja lõppemine

  (1) Eluruumi üürileping lõpeb tähtaja möödumisel.

  (2) Üürilepingu võib ennetähtaegselt lõpetada:
  1) üürniku avalduse alusel;
  2) üürniku eluruumi vajaduse äralangemisel;
  3) vallavalitsuse algatusel juhul, kui üürnik või temaga koos elavad isikud rikuvad üürilepingu tingimusi ja/või teiste majaelanike rahu;
  4) üürniku suundumisel üldhooldusteenusele;
  5) üürniku surma korral;
  6) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 10.   Üüri ja kõrvalkulude tasumine

  (1) Üüri ja kõrvalkulude tasumine toimub vastavalt valla õigusaktidele eluruumi haldajale.

  (2) Ajutiselt asustamata eluruumide püsikulude katmise korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Üürnik on muu hulgas kohustatud:
  1) pidama kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjast;
  2) hoidma puhtust ja korda eluruumi ja vastava korterelamu üldkasutatavates ruumides;
  3) hüvitama vallale üürniku või temaga koos elavate isikute süül eluruumile või selle seadmetele tekitatud kahjud või hüvitama teistele majaelanikele tekitatud kahjud.

  (2) Üürnikul muu hulgas keelatud:
  1) majutada üürile antud eluruumi teisi isikuid ilma vallavalitsuse vastava korralduseta;
  2) anda eluruumi allüürile kolmandatele isikutele;
  3) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.
  4) rikkuda üürile antud vara.
  5) hoida eluruumis relvi, lõhkeainet, pürotehnikat, narkootikume jm ohtlikke kemikaale.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu 29.05.2002 määrus nr 24 „Sotsiaalelamispinna üürileandmise kord Kuusalu vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mait Kröönström
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json