HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord Maardu linnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2018, 24

Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord Maardu linnas

Vastu võetud 27.11.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt antava toetuse kasutamise põhimõtteid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib noorsootöö seaduse § 15¹ ja riigieelarve seaduse kohaselt Maardu linna eelarvesse eraldatava huvihariduseks ja huvitegevuseks ettenähtud toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimusi ja korda Maardu linna huvihariduse ja huvitegevuse kava kohaste tegevuste realiseerimiseks.

§ 2.   Toetuse määramise üldised kriteeriumid

  (1) Toetatavate tegevuste alla kuuluvad:
  1) uute huviringide, treeningrühmade või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine (sh juhendajate töötasu);
  2) uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades;
  3) noorte ühistegevuste ja projektide läbiviimine;
  4) huvihariduse töötajate (sealhulgas huvikoolide, kultuuriasutuste ja noorsootööasutuste töötajate) täiendkoolitus;
  5) noorteühingute huvitegevus;
  6) vähekindlustatud ja/või paljulapselistest peredest laste toetamine;
  7) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
  8) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine;
  9) uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil loodud huviringides osalemiseks.

  (2) Toetust ei eraldata noorsootöö seaduse § 15¹ lg 4 märgitud tegevusteks.

  (3) Toetatavad tegevused peavad olema suunatud 7-19- aastastele Maardu linna noortele, toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas), juhendatult, toimuma Maardu linna haldusterritooriumil ning olema jätkusuutlikud.

  (4) Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mille puhul vahendite ost:
  1) loob täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Maardu linnas;
  2) loob võimalusi erivajadustega laste osalemiseks huvitegevuses ja –hariduses;
  3) loob täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
  4) suurendab huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavust või;
  5) pakub huvitegevust ja –haridust rohkemale arvule noortele.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 15 000 eurot aastas.

  (2) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut ning erinevaid vahendeid eeldavat tegevust.

§ 4.   Taotleja

  Toetust saab taotleda Maardu linnavalitsuse hallatav asutus ning linna territooriumil huviharidust ja huvitegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik.

§ 5.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kinnitatud vormikohale taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult elektrooniliselt. Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

  (2) Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni. Komisjoni koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (4) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepanekud toetuste andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse ja täiendavate dokumentide laekumisest. Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha linnavalitsusele ettepaneku taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemiseks.

  (5) Komisjoni otsused on linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (6) Linnavalitsus teeb taotluste rahuldamise ja mitterahuldamise otsuse hiljemalt 45 päeva jooksul taotluse ja täiendavate dokumentide laekumisest.

  (7) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse taotlejat viie tööpäeva jooksul linnavalitsuse vastava otsuse (korralduse) tegemise päevast.

  (8) Taotluse rahuldamisel tuleb taotlejal sõlmida linnavalitsusega eraldatud toetuse kasutamise leping 30 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise päevast. Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel ei ole taotlejal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

  (9) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse taotleja kohustused linna ees lepingu kehtivuse ajal.

  (10) Toetus makstakse taotleja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

  (11) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotlus on vormistatud ebakorrektselt ja /või puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused linnavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  3) taotlejal on Maardu linnale (linnavalitsus või tema hallatavad asutused) maksetähtaja ületanud võlgnevus;
  4) taotlejal on võlgnevus Maksu- ja Tolliameti ees;
  5) taotleja ei ole esitanud seaduses ettenähtud tähtajaks ja viisil majandusaasta aruande;
  6) huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviimiseks riigi poolt eraldatud linna eelarves ettenähtud vahendid puuduvad;
  7) taotleja on kasutanud toetust mittesihipäraselt;
  8) muudel põhjendatud juhtudel.

  (12) Linnavalitsusel on õigus mitte rahuldada taotlust, kui:
  1) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  2) taotleja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  3) taotleja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruannet;
  4) taotleja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.

§ 6.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust vastavuses taotluse, käesoleva korra ja taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse kasutamise lepingu tingimustele;
  2) teavitama kirjalikult linnavalitsust koheselt projektiga seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  3) viivitamatult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  4) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  5) esitama linnavalitsusele selleks ettenähtud vormis, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja aruande;
  6) andma linnavalitsuse või tema poolt volitatud isiku käsutusse kõik projektiga seotud täiendavad andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest;
  7) osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  8) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral või muul korras ettenähtud juhul toetusraha linnavalitsuse nõudmisel viieteist päeva jooksul tagasi maksma;
  9) tagastama proportsionaalselt toetuse, kui projekt teostatakse eelarves kavandatust väiksemate kuludega;
  10) esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruanded määratud tähtajaks.

§ 7.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele 30 päeva jooksul pärast projekti lõppemist toetuse kasutamise aruande eraldatud raha kasutamise kohta. Toetuse kasutamise aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Linnavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus teostada järelevalvet ja kohapealset kontrolli toetuse kasutamise osas.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja lepingus taotleja poolt võetud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (3) Taotlemisel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad linnavalitsuses säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json