Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2020, 32

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 26.11.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ehitusseadustiku § 94 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab Põlva valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tee – on maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis;
  2) maantee – väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev rajatis sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks;
  3) kohalik maantee – kohaliku omavalitsuse omandis olev rajatis kohaliku liikluse korraldamiseks;
  4) avalik tee – riigi või kohaliku omavalitsuse omandis olev tee, mis on kasutatav igaühe poolt;
  5) avalikult kasutatav tee – avalik tee ning eratee, mis on määratud avalikuks kasutamiseks, st tee, mis on kasutatav igaühe poolt;
  6) eratee – tee, mis kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule ning mida võib ilma omaniku loata kasutada ainult seadusega määratud juhtudel.

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või mõnel muul põhjusel välistatud.

  (3) Pinnasteid üldjuhul ei määrata avalikuks kasutamiseks.

  (4) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  2) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava tee marsruudist;
  3) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
  4) kui erateele järgnevale kinnistule on see ainuke ligipääsutee avalikult kasutatavale teele ja halduslepingus lepitakse tee omanikuga kokku, et teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus jäävad eratee omanikule;
  5) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutuseks määrata.

  (5) Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ei tähenda kohest tee korda tegemist, vaid tagab liiklemise võimaluse igaühele. Teede remont lähtub valla teehoiukavast.

§ 4.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutuseks määramine toimub kokkuleppel tee omanikuga. Eratee avalikuks kasutuseks määramise menetluse algatab Põlva Vallavalitsus (edaspidi valitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

  (2) Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:
  1) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnisturaamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes või
  2) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

  (3) Sundvalduse seadmine algatatakse, kui kokkuleppe sõlmimine teealuse maa kinnisasja omanikuga ei ole otstarbekas, on raskendatud või kui teealuse maa kinnisasja omanik ei ole kokkuleppe sõlmimisega nõus.

  (4) Sundvalduse ala hõlmab teekaitsevööndit. Sundvalduse ulatus koos seda sisaldava teekaitsevööndiga määratakse igal konkreetsel juhul sundvalduse seadmise korraldusega.

  (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avaliku kasutuse vajadust vastavalt määruse § 3 lõikes 4 toodud kriteeriumitele, teeb vallavalitsusele ettepaneku sundvalduse seadmiseks või mitteseadmiseks.

  (6) Pärast erateele sundvalduse või piiratud asjaõiguse seadmist määrab vallavalitsus oma korraldusega eratee avalikku kasutusse ning seejärel esitab asjakohase info vastavatele riigiasutustele.

  (7) Kui käesoleva korra §-s 3 toodud kriteeriumile vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest mõõdistatud kinnistu omandamist vallale.

  (8) Eratee avalikes huvides omandamise või erateele sundvalduse seadmise otsustab vallavalitsus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja Põlva valla õigusaktides sätestatud korras.

  (9) Eratee avalikuks määramisega lähevad üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. Halduslepingus võib tee omanikuga kokku leppida, et teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus jäävad eratee omanikule.

  (10) Sundvalduse seadmisel vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja esitab seitsme päeva jooksul eratee avalikuks kasutamiseks määramise korralduse ja masinloetaval kujul tee ruumilise ulatuse andmed maakatastri pidajale.

§ 5.   Eratee avalikuks kasutamiseks lõpetamine

  (1) Kui on ära langenud käesoleva määruse § 3 lõikes 4 sätestatud alused, tunnistab vallavalitsus kehtetuks oma varasema korralduse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta.

  (2) Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks muutmist lõpetatakse piiratud asjaõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json