ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2022, 24

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 17.11.2021 nr 17
RT IV, 01.12.2021, 4
jõustumine 04.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2022RT IV, 08.04.2022, 311.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022
19.07.2022RT IV, 29.07.2022, 301.08.2022, rakendatakse alates 01.07.2022
06.12.2022RT IV, 17.12.2022, 820.12.2022, rakendatakse alates 01.12.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja Kehtna Vallavolikogu 3.03.2021 määruse nr 95 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetuleku arvestamisel võetakse eluasememkulud arvesse järgmistes määrades:
  1) eluaseme üür kuni 5 eurot m² kohta, korterelamu haldamise kulud kuni 4 eurot m² kohta, korterealmu renoveerimise laenud tagasimakse kuni 3 eurot m² kohta;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset kuni 5 eurot m² kohta;
  3) soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 13 eurot m² kohta kuus kütteperioodil;
  4) kütuse maksumus mittekaugkütte korral kuni 9 eurot m² kohta;
  5) elektrikütte maksumus kuni 9 eurot m² kohta;
  6) vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus 3 kuupmeetri eest iga pereliikme kohta või kuni 17 eurot reovee äravedamisteenuse maksumusest;
  7) üldelektrienergia maksumus kuni 180 kWh eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 90 kWh eest;
  8) majapidamisgaasi maksumus balloonigaasi kasutamisel kuni 8,2 kg eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 3,8 kg eest;
  9) hoonekindlustuse kulud kuni 0,25 eurot eluruumi m² kohta;
  10) olmejäätmete veotasu tegelike kulude järgi kalendrikuus pereliikme kohta.
[RT IV, 17.12.2022, 8 - jõust. 20.12.2022, rakendatakse alates 01.12.2022]

§ 2.   Toetuse määrmine ja maksmine

  (1) Toetuse määramine toimub sotsiaalhoolekande seaduse §-ide 131–135 sätete alusel üleriigilises sotsiaaltoetuste ja teenuste andmeregistris STAR.

  (2) Tsentraalse soojavarustuseta ahiküttega majades ja elektrikütte korral võib kompenseerida kogu ostetud kütuse ja elektrienergia maksumuse korraga, arvestades kogu kütteperioodi kulu piirmäära vastavate kuude kohta perioodil 01. september – 31. mai.

  (3) Tarbitud majapidamisgaasi maksumuse võib kompenseerida korraga vastavalt gaasiballooni maksumusele. Iga gaasiballooni maksumuse kompenseerimise arvestuslikuks aluseks on kulu kuunormid.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kanda isikule määratav toimetulekutoetusega kaetav eluruumi kasutamise kulu neid kulusid saama õigustatud isiku või teenust osutava isiku arvelduskontole.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2021.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json