Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2022, 2

Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 24.11.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruses nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Täiendatakse § 7 lg 6 punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) ehitiste projekteerimise ja renoveerimisega või EL nõuetega ja Eesti Vabariigi seadustega vastavusse viimiseks seotud kulud.“
  2) Muudetakse § 7 lg 9 punkt 3 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„3) ehitiste soetamise, ehitamisega seotud kulud;”
  3) Muudetakse § 10 lg 4 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„(4) Taotluste esmase kontrolli teostab Arenduse ja Ökonoomika Amet, kes kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra § 9 nõuetele. Arenduse ja Ökonoomika Amet teeb taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise või sellest keeldumise otsuse, mida saadab taotlejale kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Arenduse ja Ökonoomika Amet edastab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused Hindamiskomisjonile.“
  4) Muudetakse § 10 lg 7 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„(7) Hindamiskomisjoni otsused ja istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla protokollija ja hindamiskomisjoni esimees.“
  5) Muudetakse § 10 lg 8 punkt 1 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„1) projekti ja äriidee mõju käesoleva korra eesmärkide saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti panust käesoleva korra §-s 2 toodud toetuse andmise eesmärki, sealhulgas projekti tulemuste eeldatavat ulatust, taotleja kasvupotentsiaali ning taotleja võimekust pärast projekti lõppu tegutseda iseseisva jätkusuutliku ettevõtjana;“
  51) Muudetakse § 9 lg 6 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„(6) Taotluse esitamise tähtajad kuulutab välja Arenduse ja Ökonoomika Amet Narva linna koduleheküljel. Taotlusvoorude välja kuulutamise otsustab Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor eelarveliste vahendite olemasolul.“
  6) Tunnistatakse kehtetuks § 10 lg 8 punkt 5.
  7) Täiendatakse § 10 lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Projekti panust käesoleva korra § 6 lõikes 2 määratud prioriteetsete arenguvaldkondadele on täiendav hindamiskriteerium ja see annab lisapalle. Juhul kui on panus määratud prioriteetsete arenguvaldkondadele olemas – 10 palli, kui ei ole – 0 palli.“
  8) Muudetakse § 10 lõiget 17 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„(17) Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast Hindamiskomisjoni otsuse protokolli esitamist Arenduse ja Ökonoomika Ametisse. Juhul kui taotluste läbivaatamise perioodil toimus Hindamiskomisjoni istung esitatakse ka Hindamiskomisjoni istungi protokoll.“
  9) Muudetakse § 13 lõiget 1 ja sõnastatakse see järgnevalt:
„(1) Taotleja on kohustatud:
1) tegema projekti kulud ja tegevused taotleja ja Arenduse ja Ökonoomika Ameti vahel sõlmitud finantseerimise lepingus sätestatud projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul;
2) kasutama toetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti teostamise ajal ja vähemalt kolme aasta jooksul arvates projekti lõppemisest;
3) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
4) hoidma talle kasutamiseks antud logot heaperemehelikult ja tagama selle paigalduse vastavalt käesoleva korra nõuetele;
5) esitama lõpparuande 30 päeva jooksul peale projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected]. Lõpparuande vorm on kättesaadav Narva linna veebilehel aadressil: www.narva.ee. Lõpparuandluse dokumentide esitamise vajadus on kohustuslik käesoleva korra ja finantseerimise lepingu tingimus;
6) vajadusel taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist järgmistel tingimustel:
1. projekti elluviimisel on ilmnenud taotlejast sõltumatud erakordsed või ettenägematud asjaolud;
2. taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks on taotleja esitanud enne projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu;
7) esitada taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected]. Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise üle otsustab Arenduse ja Ökonoomika Amet. Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitab Arenduse ja Ökonoomika Amet taotlejat e-posti teel kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotlus on rahuldatud, loetakse abikõlblikkuse perioodi lõpuks muudatustaotluses sätestatud kuupäev;
8) esitama projekti elluviimise järgsete aruannete koostamise jaoks vajalikke andmeid kolme aasta jooksul alates projekti lõppemisest pärast Arenduse ja Ökonoomika Ameti kirjalikku päringut;
9) projekti läbiviimise käigus esialgses projektis muudatuste tegemisel pöörduma Arenduse ja Ökonoomika Ametisse vastava avaldusega ja saama tema nõusoleku juhul, kui eelarve konkreetne artikkel muutub üle 30% ja eelarve üldmaht ei muutu;
10) tagama vähemalt ühe töötaja töötamise täieskoormusega või füüsilisest isikust ettevõtja, kes teenib vähemalt aasta jooksul minimaalse töötasu alates projekti lõppemisest;
11) säilitama projektidega seotud dokumente 7 aasta jooksul alates projekti lõppemisest;
12) viivitamatult informeerima kirjalikult Arenduse ja Ökonoomika Ametit igast projektiga seotud kohtulikust menetlusest või selle võimalikkusest; oma kavandatavast likvideerimisest või ümberkujundamisest; kõikidest asjaoludest, mis võivad muuta projekti läbiviimise võimatuks ja mida tavalise hoolsuse korral peaks ette nägema; projekti ellurakendamisega seotud probleemidest; kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamist või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
13) kõigis oma projekti või toetust puudutavates esinemistes ja sõnavõttudes, trükistes, artiklites ja muudes mis tahes kirjalikes või suulistes avaldustes ära märkima Narva linna kui projekti toetajat;
14) tagastama eraldatud toetuse (või osa sellest) hiljemalt Arenduse ja Ökonoomika Ameti vastavasisulises nõudmises määratud tähtajaks.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json