Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord

Hankekord - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.01.2015, 37

Hankekord

Vastu võetud 30.12.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 13¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hankekord reguleerib riigihangete planeerimist, korraldamist, hankelepingu (edaspidi leping) sõlmimist ja täitmise järelevalvet, riigihangetega seotud andmete säilitamist ning riigihangete üle arvestuse pidamist Põlva Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja Põlva Vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

 (2) Riigihange on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine.

 (3) Käesolevat määrust rakendatakse koostoimes riigihangete seadusega (edaspidi RhS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 (4) Riigihanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena ilma käibemaksuta.

2. peatükk RIIGIHANKE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED JA PLANEERIMINE 

§ 2.  Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

 (1) Sõltumata hankelepingu eeldatavast maksumusest tuleb järgida käesolevas paragrahvis sätestatud üldpõhimõtteid ja RhS §-s 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. RhS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtted on:
 1) hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) hankija peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;
 3) hankija peab kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
 4) hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu;
 5) hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
 6) võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi.

 (2) Riigihangete läbiviimisel kasutatav kohustuslik hankemenetluse liik tuleneb sõlmitava hankelepingu eeldatavast maksumusest või käesolevas määruses või RhS-s sätestatud täiendavatest tingimustest.

 (3) Korraldatava riigihanke läbiviimiseks võib valida ka sellest riigihankest suurema maksumusega riigihanke puhul kohaldatava hankemenetluse liigi.

 (4) Riigihanget ei või jaotada osadeks RhS-s hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.

 (5) Kui riigihanget, mis sisaldab endas funktsionaalselt koos toimivaid või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikke asju, teenuseid või ehitustöid, soovitakse jaotada osadeks, tuleb osadeks jaotatud riigihanke iga osa kohta hankelepingu sõlmimisel kohaldada kõigi osade summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimisele kohaldatavat korda.

 (6) Hankemenetluse ajal toimuv suhtlemine huvitatud isikuga, taotlejaga ja/või pakkujaga peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a juhul, kui edastatakse informatsiooni, mis ei sea menetluses osalevat isikut võrreldes teiste isikutega eelisseisu (seaduse selgitamine, menetluse hetkeseisust teavitamine vms).

 (7) Pakkumuse esitamiseks tuleb alati anda mõistlik tähtaeg, lähtudes hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu esemest, selle keerukusest ja mahust.

 (8) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib riigihanke korraldada vallavolikogu loal.

 (9) Riigihanke läbiviimisel eelistatakse pakkumuste elektroonilist menetlust (edaspidi e-menetlus) riigihangete registris (edaspidi RHR).

 (10) Kontsessiooni andmisel lähtutakse RhS §-s 17 sätestatust.

§ 3.  Huvide konflikti vältimine

 (1) Riigihanke komisjoni (edaspidi komisjon) liikmed ja teised hankeprotsessi suunavad ametiisikud, kellel esineb menetletava riigihanke osas huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida kahtlus tema erapooletuses, ei või riigihanke menetlemisest osa võtta.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud viivitamatult komisjoni sellest kirjalikult teavitama ja hoiduma menetletava riigihanke osas edasisest tegevusest. Taandunud komisjoni liikme ülesandeid täidab sellisel juhul tema asendusliige.

 (3) Komisjoni liikmed ja teised hankeprotsessi suunavad ametiisikud kohustuvad järgima konfidentsiaalsuskohustust.

§ 4.  Riigihangete planeerimine

 (1) Riigihangete korraldamine toimub hankeplaani alusel.

 (2) Riigihangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse riigihanked eeldatava maksumusega üle 10 000 euro. Vajadusel võib hankeplaanis kajastada ka väiksema maksumusega riigihankeid.

 (3) Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt valla eelarve vastuvõtmist finantsosakonna juhatajale eelarveaastal planeeritavate hangete kohta käesoleva määruse paragrahvis 5 lõikes 2 nimetatud teabe.

 (4) Saadud informatsiooni põhjal koostab finantsosakonna juhataja eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

§ 5.  Hankeplaani kinnitamine, muutmine ja avaldamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

 (2) Hankeplaani märgitakse vähemalt järgmine teave:
 1) riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus;
 2) hankemenetluse liik (asjad, teenused, ehitustööd, ideekonkurss, kontsessioon);
 3) hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta;
 4) riigihanke eeldatav algatamise aeg;
 5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
 6) riigihanke eest vastutav isik või struktuuriüksus.

 (3) Kinnitatud hankeplaan avaldatakse Põlva valla kodulehel www.polva.ee (edaspidi valla koduleht).

 (4) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb muudatust vajava struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht.

 (5) Hankeplaani väliselt on erandina lubatud teostada riigihankeid ettenägematutel juhtudel ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha.

3. peatükk RIIGIHANKE EEST VASTUTAV ISIK JA RIIGIHANKE KOMISJON 

§ 6.  Riigihanke eest vastutav isiku määramine ja tema pädevus

 (1) Riigihanke eest vastutavaks isikuks määratakse valdkonna, mille tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, eest vastutav struktuuriüksuse juht või teenistuja. Hallatava asutuse riigihangete korral määratakse riigihanke eest vastutavaks isikuks üldjuhul hallatava asutuse juht.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik:
 1) koostab hankedokumendid (kvalifitseerimistingimuste, hindamise kriteeriumite ja tehnilise kirjelduse);
 2) kuulutab riigihanke välja;
 3) juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid läbirääkimisi;
 4) juhib pakkumuste vastavaks tunnistamist ja hindamist;
 5) teeb vajalikud toimingud ja kanded RHR-s;
 6) esitab õigeaegselt RHR-le aruanded ja aruannete lisad;
 7) koostab hankemenetluses vajalike vallavalitsuse või vajadusel vallavolikogu õigusaktide eelnõud;
 8) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid, vormistab komisjoni protokollid, komplekteerib paberkandjal dokumendid ning tagab nende säilimise kuni nende arhiivi üleandmiseni;
 9) vastutab RhS-s sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
 10) korraldab hanketeate avaldamise valla kodulehel;
 11) korraldab pakkujate küsimustele vastamist ja selgituste andmist;
 12) muudab ja parandab RHR-s riigihanke alusdokumentide kirjavead, viitevead, teeb avamise jm kuupäevade parandusi ning muid korrektuure, mis ei tekita hankijale lisakohustusi ega too pakkujale kaasa võimalikku pakkumuse muutmist;
 13) teavitab pakkujaid riigihanke tulemustest;
 14) korraldab lepingu sõlmimist.

§ 7.  Riigihanke komisjoni moodustamine

 (1) Käesoleva määruse peatükkides 4–5 nimetatud riigihanke läbiviimiseks moodustab vallavalitsus korraldusega või hallatava asutuse juht käskkirjaga riigihanke komisjoni. Komisjoni tegevus lõpeb hankemenetluse lõppemisega.

 (2) Komisjoni esimees on üldjuhul hanke eest vastutav isik, kes vastutab hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamise eest.

 (3) Komisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Komisjoni koosseisu võib kaasata sõltumatuid eksperte (asjatundjaid).

§ 8.  Riigihanke komisjoni pädevus

  Komisjon:
 1) avab pakkumused;
 2) teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks;
 3) teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkuja või taotleja kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
 4) teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumuse vastavaks tunnistamine või tagasilükkamiseks;
 5) hindab pakkumusi ja teeb vallavalitsusele ettepaneku eduka pakkumuse valimiseks;
 6) vajadusel peab pakkujatega läbirääkimisi;
 7) annab seisukoha muudes hankemenetlusega seotud küsimustes.

§ 9.  Riigihanke komisjoni töökord

 (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest. Kui komisjoni liikmete hääled jagunevad võrdselt, siis on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (2) Pakkumiste avamise juures peab olema vähemalt kaks komisjoni liiget. Kui riigihange viiakse läbi RHR-i vahendusel kasutades pakkumuste e-menetlust, avab pakkumused riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Komisjoni liikme nõudel tuleb tema eriarvamus fikseerida komisjoni protokollis või lisada see protokollile.

 (4) Komisjon võib otsuseid teha koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist. Otsuse kohta vormistatakse komisjoni protokoll.

 (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed võimalusel RHR-s.

4. peatükk RIIGIHANKE PIIRMÄÄRA ÜLETAVA RIIGIHANKE MENETLUS 

§ 10.  Riigihanke piirmäära ületava riigihanke menetlus

 (1) Riigihanke, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda (asjade ostmine ning teenuste tellimine 40 000 eurot ja üle selle, ehitustööde tellimine 250 000 eurot ja üle selle), menetluse läbiviimisel kohaldatakse RhS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

 (2) Riigihange korraldatakse RHR-s. Riigihanke korraldamisel märgitakse ametlikuks elektronposti aadressiks info@polva.ee. Hallatava asutuse riigihanke korral märgitakse elektronposti aadressiks vastava asutuse ametlik elektronposti aadress.

 (3) Riigihanke menetluse alusdokumendid koosnevad lisaks RHR-s automaatselt genereeritud dokumentidele tehnilisest kirjeldusest, võimalusel lepingu(te) projektist, hankedokumendist ning muudest hankedokumentidest. Võimalusel kasutatakse kvalifitseerimistingimuste ning vastavustingimuste määramisel RHR-s etteantud vorme.

§ 11.  Vallavalitsuse ja hallatava asutuse juhi otsused riigihanke menetluses

 (1) Riigihanke korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega või hallatava asutuse juht käskkirjaga, milles määratakse:
 1) riigihanke nimetus ja iseloomustus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) riigihanke eest vastutav isik;
 4) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
 5) komisjoni liikmed;
 6) vajadusel hanke eeldatav maksumus;
 7) hallatava asutuse nimel korraldatava riigihanke korral hallatava asutuse nimi.

 (2) Vallavalitsus korraldab riigihankeid oma struktuuriüksuste kaudu.

 (3) Vallavalitsuse korraldusega või hallatava asutuse juhi käskkirjaga otsustatakse:
 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
 2) pakkuja kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
 4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
 5) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
 7) hankemenetluse lõpetamine;
 8) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid korraldama hankemenetlust või teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

5. peatükk LIHTHANKE MENETLUS 

§ 12.  Lihthanke hankemenetlus

 (1) Lihthange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste puhul 10 000 – 39 999,99 eurot ja ehitustööde puhul 30 000 – 249 999,99 eurot.

 (2) Lihthanke menetlus viiakse läbi järgides RhS §-s 18 2 ja käesoleva määruse peatükis 4 sätestatud korda.

6. peatükk LIHTSUSTATUD KORRAS TELLITAVATE TEENUSTE HANKEMENETLUS 

§ 13.  Lihtustatud korras tellitavate teenuste hankementlus

 (1) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hange on riigihange, mille lepingu objekti moodustavad rohkem kui 50% ulatuses ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused (nt tervishoiu-, koolitus-, majutus-, toitlustus- ja sotsiaalteenused).

 (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste soetusel peab järgima RhS-s § 19 sätestatut.

 (3) Konkurentsi puudumisel või võimatuse korral võrreldavaid pakkumusi saada (sh olukorrad, kus vajaliku sisu, asukoha, kompetentsi vm omadusega teenust on võimalik saada ainult ühelt pakkujalt), lähtutakse hanke korraldamisel eelkõige läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning rahaliste vahendite säästlikkuse ja otstarbekuse (soetuse vajadus) põhimõtetest.

 (4) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral maksumusega kuni 2999,99 eurot lähtub hanke eest vastutav isik käesoleva määruse paragrahvis 15 (0,01–999,99 eurot) sätestatud reeglitest.

 (5) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral maksumusega 3000 kuni 9999,99 eurot lähtub hanke eest vastutav isik käesoleva määruse paragrahvis 16 (1000–4999,99) sätestatud reeglitest.

 (6) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral maksumusega alates 10 000 eurot lähtub hanke eest vastutav isik käesoleva määruse paragrahvis 17 (5000–29 999,99) sätestatud reeglitest ning lisaks täidab ka alljärgnevaid protseduurireegleid:
 1) küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumust, v.a kui on koostatud hankedokument, mis on avaldatud RHR-s;
 2) teatab lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral maksumusega alates 40 000 eurot soovist sõlmida hankeleping kodulehel või RHR-s.

7. peatükk ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA RIIGIHANKE MENETLUS 

§ 14.  Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke menetlus

 (1) Riigihanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära peab riigihanke eest vastutav isik tagama RhS §-s 3 sätestatud riigihanke kohaldamise üldpõhimõtetest kinnipidamise, sh järgima raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutama hanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte selliselt, et hanke korraldamisel kaasneks võimalikult väike halduskoormus, sealhulgas aja-, raha- ja tööjõukulu.

 (2) Riigihanke korraldamise ja lepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik on hankeplaanis määratud isik. Juhul, kui läbiviidav riigihange ei kajastu hankeplaanis, on vastutavaks isikuks struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht, kui nimetatud isikud ei otsusta teisiti.

 (4) Käesoleva määruse paragrahvides 16–17 sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
 1) avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel või;
 2) kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga või;
 3) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhtudel juhindutakse määruse §-s 15 sätestatust.

§ 15.  Riigihange maksumusega 0,01 – 999,99 eurot

 (1) Riigihanke, mille eeldatav maksumus on alates 1 sendist kuni 999 euro ja 99 sendini, menetluse viib läbi riigihanke eest vastutav isik, kelle määrab struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik viib menetluse läbi iseseisvalt, struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi teadmisel.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik teeb pakkujatele pakkumuse esitamise ettepaneku suulises või kirjalikus vormis. Vastutaval isikul on ka õigus võrrelda iseseisvalt pakkujate poolt avalikult väljapandud pakkumusi (nt hinnakirju, veebilehti, külastada poode või esindusi) ning esitada seejärel kõige soodsamat hinda ja tingimusi pakkuvale ühele või mitmele pakkujale ettepaneku esitada oma pakkumus.

 (4) Riigihanke eest vastutav isik otsustab, milline pakkumus osutub kõige soodsamaks pärast pakkumuste saamist, nende läbivaatamist ja vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamist ning pakkumuste hindamist.

 (5) Vallavalitsuse riigihanke korral loetakse pakkumus edukaks tunnistatuks kui pakkuja poolt esitatud arve on struktuuriüksuse juhi ja vastava valdkonna abivallavanema või vallavanema poolt kooskõlastatud ning vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale kinnitatud.

 (6) Hallatava asutuse riigihanke korral loetakse pakkumus edukaks tunnistatuks kui pakkuja poolt esitatud arve on hallatava asutuse juhi ja vastava valdkonna abivallavanema või vallavanema poolt kooskõlastatud ning vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale kinnitatud.

§ 16.  Riigihange maksumusega 1000 – 4999,99 eurot

 (1) Riigihanke, mille eeldatav maksumus on alates 1000 eurost kuni 4999 euro ja 99 sendini, menetluse viib läbi riigihanke eest vastutav isik, kelle määrab struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik viib menetluse läbi iseseisvalt, struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi teadmisel.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik teeb pakkujatele pakkumuse esitamise ettepaneku suulises või kirjalikus vormis. Vastutaval isikul on ka õigus võrrelda iseseisvalt pakkujate poolt avalikult väljapandud pakkumusi (nt hinnakirju, veebilehti, külastada poode või esindusi) ning esitada seejärel kõige soodsamat hinda ja tingimusi pakkuvale ühele või mitmele pakkujale ettepaneku esitada oma pakkumus.

 (4) Riigihanke eest vastutav isik otsustab, milline pakkumus osutub kõige soodsamaks pärast pakkumuste saamist, nende läbivaatamist ja vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamist ning pakkumuste hindamist. Riigihanke eest vastutav isik koostab pakkumuste kohta kirjaliku ülevaate, milles võrdleb esitatud pakkumusi, kirjeldab läbirääkimiste tulemusi ja põhjendab objektiivselt oma eelistust eduka pakkumuse osas.

 (5) Vallavalitsuse riigihanke korral loetakse pakkumus edukaks tunnistatuks kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ülevaade on struktuuriüksuse juhi ja vastava valdkonna abivallavanema või vallavanema poolt dokumendihaldussüsteemis Delta (edaspidi Delta) kooskõlastatud ning vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale kinnitatud.

 (6) Hallatava asutuse riigihanke korral loetakse pakkumus edukaks tunnistatuks kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ülevaade on hallatava asutuse juhi ja vastava valdkonna abivallavanema või vallavanema poolt kooskõlastatud ning vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale kinnitatud.

§ 17.  Riigihange maksumusega asjade ja teenuste puhul 5000 – 9999,99 eurot ja ehitustööde puhul 5000 – 29 999,99 eurot

 (1) Riigihanke eest vastutav isik viib menetluse läbi iseseisvalt, struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi teadmisel.

 (2) Hankedokumendi koostab riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Hankedokument kooskõlastatakse Delta kaudu struktuuriüksuse juhiga ja vastava valdkonna abivallavanema või vallavanemaga. Hallatava asutuse riigihanke korral kooskõlastatakse hankedokument hallatava asutuse juhiga ja vastava valdkonna abivallavanema või vallavanemaga.

 (4) Hankedokument peab sisaldama järgmist teavet:
 1) hankija nimi, aadress ja hanke nimetus;
 2) kontaktandmed täiendava info saamiseks;
 3) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
 4) eeldatavad olulised lepingutingimused (nt täitmise tähtaeg, garantii jms);
 5) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
 6) pakkumuse esitamise tähtaeg;
 7) pakkumuse vormistamise ja esitamise tingimused;
 8) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

 (5) Hanke korraldamisel võib elektronposti aadressiks märkida riigihanke eest vastutava isiku elektronposti aadressi või info@polva.ee. Hallatava asutuse riigihanke korral võib elektronposti aadressiks märkida riigihanke eest vastutava isiku elektronposti aadressi või vastava asutuse ametliku elektronposti aadressi.

 (6) Pakkumuse edukaks tunnistamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (7) Hallatava asutuse riigihanke korral otsustatakse pakkumuse edukaks tunnistamine hallatava asutuse juhi käskkirjaga, mis edastatakse vallavalitsusele.

8. peatükk IDEEKONKURSI KORRALDAMINE 

§ 18.  Ideekonkursi korraldamine

 (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega või hallatava asutuse juht käskkirjaga, määrates ära ideekonkursi läbiviimise eest vastutava isiku ja ideekonkursile laekuvate tööde hindamisežürii. Korralduses või käskkirjas näidatakse ka ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga:
 1) sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse leping või;
 2) leida hankijale sobiv ideelahendus, andes võitjale auhindu või makstes osalejatele osalemistasusid. Auhindade või osalemistasude suurused määratakse vallavalitsuse korralduses.

 (2) Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse RhS § 18 lõikest 1. Ideekonkursi kutse avaldatakse RHR-s, kui ideekonkursi eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga 40 000 eurot või ületab seda. Selleks edastab hindamisežürii liige ideekonkursi väljakuulutamiseks vajalikud andmed ja hiljem ka ideekonkursi võitja andmed ideekonkursi läbiviimise eest vastutavale isikule, kes teostab vajalikud toimingud RHR-s.

 (3) Ideekonkursi eeldatava maksumuse määramisel arvestatakse eeldatava maksumuse hulka konkursi tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus, samuti konkursil antavad auhinnad või osalemistasud.

 (4) Kui ideekonkursil osalejatele kehtestatakse kutsealase kvalifikatsiooni nõuded, siis kontrollib osalejate kvalifikatsiooni vastavust enne hindamisežüriile edastamist määruse §-s 7 nimetatud komisjon.

 (5) Ideekonkursile laekunud töid hindab hindamisežürii, kes koostab oma tegevuse kohta protokolli, kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse, oma hinnangu ideekavandite kohta, žüriiliikmete märkused ja võimalikud täiendavat selgitamist vajavad asjaolud.

 (6) Ideekonkursi võitja(d) kuulutab välja vallavalitsus või hallatava asutuse juht.

9. peatükk HANKELEPINGU SÕLMIMINE 

§ 19.  Hankelepingu vorm

 (1) Leping sõlmitakse kirjalikult, kui lepingu alusel teostatakse ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 2000 euroga.

 (2) Kui lepingu maksumus jääb alla 2000 euro võib lepingu sõlmida suuliselt, tagades tahteavalduse vahetamise dokumenteerimise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (3) Sõltumata maksumusest tuleb leping sõlmida kirjalikult, kui:
 1) hankeobjekti suhtes kehtivad erikokkulepped või;
 2) hankeobjekti suhtes kehtivad kokkulepped, mis eeldavad kirjalikku vormi (nt autoriõiguste kasutamine) või;
 3) lepingu poolte ühesuguse arusaama tagamiseks on oluline lepingutingimustes eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

 (4) Alla 2000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui lepingut ei sõlmita, on asja ostmise või teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

§ 20.  Hankelepingu kooskõlastamine ja allkirjastamine

 (1) Lepingu ettevalmistamisel, allkirjastamisel ja järelevalve teostamisel tuleb lähtuda asjaajamiskorras ja raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatust.

 (2) Konkurentsi puudumisel lisab riigihanke eest vastutav isik lepingu töövoo juurde pakkumuse ja pakkuja valiku põhjenduse või viited nendele dokumentidele.

 (3) Leping eduka pakkujaga sõlmitakse neljateist päeva möödudes pakkumuse edukaks tunnistamise kohta teate edastamisest arvates, väljaarvatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral, RhS § 15 lõikes 3 sätestatud alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korral või juhul, kui hankemenetluses esitas pakkumuse ainult üks pakkuja.

 (4) Vallavalitsuse nimel sõlmib lepingu vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti. Hallatava asutuse nimel sõlmib lepingu hallatava asutuse juht.

§ 21.   Hankelepingu täitmise järelevalve

 (1) Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli hankelepingu poolte kohustuste nõuetekohase täitmise üle. Jälgida tuleb, et ehitustööde hankelepingutega ei tellitaks asju ega teenuseid, mille tellimine koos ehitustöödega ei ole selle hankelepingu esemeks olevateks ehitustöödeks vajalik. Muuhulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.

 (2) Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab selleks määratud vastutav isik.

10. peatükk RIIGIHANKE KOHTA TEABE AVALDAMINE 

§ 22.  Avaldatav teave

 (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke ja lihthanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade ja hankedokumendid RHR-s ja kodulehel.

 (2) Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete kohta võib teabe avaldada kodulehel.

 (3) Hanketeate ja hankedokumentide avaldamise korraldab riigihanke eest vastutav isik.

11. peatükk RIIGIHANKE DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 23.  Riigihanke dokumentide säilitamine

 (1) Riigihanke eest vastutav isik tagab riigihanke dokumentatsiooni säilimise seitsme aasta jooksul riigihanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab riigihanke dokumentatsioon olema kättesaadav 10 aastat pärast perioodi lõppu.

 (2) Kõik riigihanke dokumendid, mis on hankemenetluse käigus koostatud või pakkujatelt saadud, tuleb registreerida ja säilitada Deltas vastavalt vallavalitsuses kinnitatud dokumentide loetelule, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 3 ja käesoleva määruse paragrahvis 15 nimetatud juhtudel. Hallatavad asutused registreerivad ja säilitavad dokumendid, mis on hankemenetluse käigus koostatud või pakkujatelt saadud vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

 (3) Kui riigihange viiakse läbi RHR-i vahendusel kasutades pakkumuste e-menetlust, ei ole kohustuslik registreerida Deltas RHR-i vahendusel esitatud pakkumusi, RHR-s vormistatud protokolle, RHR-i vahendusel pakkujatele edastatud teateid ja pakkujatelt saadud teateid, infot jne.

 (4) Kui riigihange ei ole tervikuna läbi viidud elektrooniliselt RHR-s, komplekteerib riigihanke eest vastutav isik riigihanke dokumentatsiooni säilimise tagamiseks toimiku, vastavalt paberkandjal või elektroonselt Deltas vastavalt dokumendi vormile. Toimikusse kogutakse ja süstematiseeritakse kõik asjaomase riigihanke läbiviimise käigus kuni lepingu sõlmimiseni saadud ja loodud dokumendid (hankedokumendid koos tehnilise kirjeldusega, käskkirjad, saabunud pakkumused, hankija otsused, komisjoni protokollid koos lisadega, kirjad ja elektronkirjad, teated, kutsed, memod jne) nende saamise või loomise järjekorras.

 (5) Kui riigihange on läbi viidud RHR-i vahendusel kasutades pakkumuste e-menetlust, tagab riigihanke eest vastutav isik, et kogu dokumentatsioon on säilitatud RHR-s.

12. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.  Hallatava asutuse hankekorra kehtestamine

  Hallatava asutuse juht võib kehtestada asutuse hankekorra esitades selle enne kinnitamist arvamuse andmiseks vallavalitsusele.

§ 25.  Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 26.  Enne määruse jõustumist algatatud riigihangete menetlemine

  Enne käesoleva määruse jõustumist, Põlva Linnavolikogu 26. juuni 2008. a määruse nr 12 "Hangete teostamise kord" ja Põlva Vallavolikogu 9. veebruari 2012. a määruse nr 4 "Hankekord" alusel, algatatud riigihanked menetletakse lõpuni nende algatamise hetkel kehtinud hankekorra alusel.

§ 27.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär