KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.01.2015, 48

Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2014 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1, lõhkematerjaliseaduse §-dega 59 ja 60, spordiseaduse §-dega 20-22 ja 24, korrakaitseseaduse § 59 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsuse nr 89 „Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi asutamine” p-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord”.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi (edaspidi ka infosüsteem) pidamise kord, andmete koosseis, andmete infosüsteemi kandmise, andmete kasutamise, infosüsteemi haldamise ja andmete infosüsteemist väljastamise kord.

  (2) Määruses mõistetakse avalike kogunemiste all Tallinna linnas (edaspidi linn) korraldatavaid:
  1) avalikke üritusi;
  2) spordiüritusi;
  3) ilutulestikke.

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärgid

 
  Infosüsteemi pidamise eesmärgid on:
  1) lihtsustada ja parandada linna haldusterritooriumil toimuva avaliku kogunemise loa (edaspidi luba) taotluse esitamist ja menetlemist ning loa andmist, võimaldades lubade taotlusi menetleda elektrooniliselt alates loa taotluse esitamisest kuni loa andmiseni, mh kontrollida loa taotluse õigeaegset esitamist;
  2) teenindada infosüsteeme, kasutajaid, andmesisestajaid ja dokumentide kooskõlastajaid korraga, vältides andmete dubleerimist ja muutes loa taotlemise keskselt hallatavaks;
  3) lihtsustada loa taotluse menetlemiseks vajalike andmete kontrollimist teistest linna ja riigi andmekogudest;
  4) luua avalik infoportaal ja siduda avaliku kogunemisega seotud info kalendriga ning ürituse toimumise asukohaga kaardirakenduse abil;
  5) võimaldada loa taotluse kooskõlastajatele juurdepääsu vajalikule menetlusinfole ja kõigi kooskõlastajate paralleelset menetlemist;
  6) jälgida loa taotluse kooskõlastamise tähtaegadest kinnipidamist;
  7) lihtsustada avaliku kogunemise järelevalvet, mis võimaldab hinnata avaliku kogunemise korraldaja tegevuse vastavust loal esitatud andmetele;
  8) süstematiseerida antud lubasid ja nendega seonduvat teavet ning pidada lubade üle arvestust;
  9) arhiveerida ja säilitada elektroonseid andmeid loa taotluse menetlemise käigu kohta.

§ 3.   Infosüsteemi nimetus

  (1) Infosüsteemi ametlik nimetus on Tallinna avalike kogunemiste infosüsteem.

  (2) Infosüsteemi lühinimi on tlnakis.

2. peatükk INFOSÜSTEEMI PIDAMINE, INFOSÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Infosüsteemi pidamine 

§ 4.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi peetakse käesoleva määruse kohaselt ning kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning teiste asjaomaste riigi ja linna õigusaktidega.

  (2) Infosüsteem annab põhiandmeid teistele andmekogudele ja kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid. Andmevahetust koordineerib infosüsteemi vastutav töötleja.

  (3) Infosüsteem on veebipõhise liidesega infotehnoloogiline andmekogu. Infosüsteemi kasutamine on tasuta.

  (4) Infosüsteemis säilitatakse andmeid digitaalsel kujul ning andmete, nende infosüsteemi kandmise aja ja infosüsteemi tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

§ 5.   Infosüsteemi pidamise kulud

  Infosüsteemi arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantselei tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 6.   Infosüsteemi kantud andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja tagavad infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Infosüsteemi turvaklass on K2T1S1, turbeaste keskmine (M).

  (3) Infosüsteemi andmetest tehakse kord nädalas turvakoopia, mida säilitatakse üks aasta, ja muutuvatest andmetest kord päevas turvakoopia, mida säilitatakse üks nädal.

§ 7.   Vastutav töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Tallinna Linnakantselei.

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja:
  1) korraldab infosüsteemi pidamist ja tööd;
  2) sisestab infosüsteemi paberil või e-posti teel esitatud loa taotluse andmed ja lisadokumendid;
  3) korraldab sisestatud loa taotluse andmete õigsuse kontrolli, kui andmed on sisestanud korraldaja või taotleja;
  4) korraldab avaliku kogunemisega seotud andmete avalikustamise;
  5) annab volitatud töötlejale tema ülesannetest lähtuvalt juurdepääsu infosüsteemile ning andmete sisestamise ja töötlemise õiguse;
  6) lahendab infosüsteemi pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise infosüsteemis;
  7) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  8) vastutab nende andmete õigsuse eest, mille ta on ise infosüsteemi sisestanud;
  9) vastutab infosüsteemi pidamise seaduslikkuse eest;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Infosüsteemi vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajad, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning peaadministraatori. Peaadministraatori äraolekul asendavad teda vastutava töötleja õiguste teostajad (administraatorid).

  (4) Infosüsteemi peaadministraator on infosüsteemi vastutava töötleja õiguste teostaja, kes:
  1) on kontaktisik infosüsteemiga seonduvates küsimustes;
  2) haldab infosüsteemi dokumentatsiooni;
  3) haldab infosüsteemi kasutajate juurdepääsuõigusi;
  4) täidab teisi infosüsteemi vastutava töötleja õigusi ja kohustusi.

§ 8.   Volitatud töötleja

  (1) Volitatud töötleja on infosüsteemi vaatleja, alaline ja ajutine kooskõlastaja.

  (2) Infosüsteemi volitatud töötlejad on linna asutused (v.a linnakantselei), Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus, Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Tallinna Lauluväljak, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, Päästeameti Põhja päästekeskus, Tehnilise Järelevalve Amet, samuti vastutava töötleja määratud isik, kellele on õigusaktiga või vastutava töötleja poolt antud õigus olla vaatleja, alaline või ajutine kooskõlastaja.

  (3) Vastutav töötleja annab volitatud töötlejale ühe järgmistest õigustest:
  1) loa taotluse andmete sisestamine infosüsteemi;
  2) sisestatud andmete õigsuse kontrolli korraldamine;
  3) loa taotluse menetlemine;
  4) avaliku kogunemise järelevalve.

  (4) Volitatud töötleja:
  1) kasutab infosüsteemi üksnes kokkulepitud ülesannete täitmiseks;
  2) kooskõlastab loa taotlusi;
  3) annab loa taotlejale tagasisidet esitatud andmete muutmise vajaduse ja lisadokumentide kohta;
  4) teeb avaliku kogunemise üle järelevalvet oma ülesannetest lähtuvalt;
  5) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja infosüsteemi kasutamisel tekkinud probleemidest;
  6) osaleb infosüsteemi arendustöödel ja juurutamisel;
  7) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  8) võtab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  9) täidab vastutava töötleja korraldusi ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

2. jagu Infosüsteemi kogutavad andmed 

§ 9.   Andmeobjektid ja -subjektid

  Infosüsteemi kantakse andmed:
  1) avalike ürituste, ilutulestike ja spordiürituste kohta;
  2) kasutajate, sh nende kasutajarollide kohta;
  3) infotellimuse kohta;
  4) infosüsteemi pidamise ja järelevalve kohta.

§ 10.   Andmed avaliku ürituse kohta

  Avaliku ürituse kohta kogutakse loa taotluse menetlemisel infosüsteemi järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) avaliku ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vm);
  3) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev;
  6) avaliku ürituse kellaaeg, ettevalmistus- ja koristusaeg;
  7) ajavaliku põhjendus, kui avalikku üritust soovitakse korraldada ajavahemikus kella 22-6;
  8) avaliku ürituse korraldaja nimi ja registrikood (juriidiline isik) ja isikukood (füüsiline isik);
  9) avaliku ürituse korraldaja kontaktaadress;
  10) avaliku ürituse korraldaja esindaja nimi (füüsiline isik);
  11) avaliku ürituse korraldaja või tema esindaja telefoninumber (soovitatavalt mobiil) ja e-posti aadress või muu sidevahend;
  12) info heli- ja/või pürotehnika kasutamise kohta;
  13) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja kontaktaadress;
  14) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja telefoninumber;
  15) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta;
  16) märge avalikul üritusel pakutava või müüdava alkohoolse joogi etanoolisisalduse kohta (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);
  17) alkoholi müügi kellaaeg ja vajaduse korral täpsustus alkoholi pakkumise või müügi kuupäeva, kellaaja või asukoha kohta;
  18) info avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  19) info avaliku ürituse toimumise kohas inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vm) paigaldamise kohta;
  20) avaliku ürituse loa taotluse esitamise kuupäev ja korraldaja allkiri;
  21) ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ning tegevuskava;
  22) asukohaplaan, milles on märgitud täpne avaliku ürituse toimumise koht;
  23) mõõtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  24) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  25) turvaplaan ja turvaasendiplaan, kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  26) liikluskorralduse skeem ja/või ühissõidukite ümbersõiduskeem, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  27) parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  28) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase kasutaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  29) vajaduse korral avaliku ürituse sisekorraeeskirja koopia;
  30) avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastamise tähtaeg;
  31) avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise otsus ja kuupäev;
  32) avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus;
  33) avaliku ürituse loa taotluse menetluse käigus ja kooskõlastuses nimetatud ürituse läbiviimise tingimused;
  34) avaliku ürituse loa taotluse number;
  35) avaliku ürituse loa andmise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  36) avaliku ürituse loa andmisest keeldumise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  37) avaliku ürituse loa peatamise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  38) avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  39) Tallinna Linnavalitsuse korraldused, millega otsustatakse avaliku ürituse loa andmine;
  40) järelevalve käigus tekkivad andmed (järelevalvet teostava asutuse nimi, järelevalvaja ees- ja perekonnanimi, kuupäev, tegevuse kirjeldus);
  41) muu menetluse käigus saadud teave (nt loa taotlusele lisatud dokumendid, mille vajadus selgub menetluse käigus).

§ 11.   Andmed ilutulestiku kohta

  Ilutulestiku kohta kogutakse loa taotluse menetlemisel infosüsteemi järgmised andmed:
  1) ilutulestiku loa taotleja nimi ja registrikood;
  2) ilutulestiku loa taotleja volitatud esindaja nimi (füüsiline isik), telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) lõhkematerjalisektori ettevõtja majandustegevuse registri registreeringu number;
  4) pürotehniku nimi;
  5) pürotehniku kontaktandmed (kutsetunnistuse number, telefoninumber ja e-posti aadress);
  6) ilutulestiku korraldamise koht (aadress);
  7) ilutulestiku korraldamise kellaaeg ja kuupäev;
  8) kinnitus, et teade ilutulestiku korraldamisest on edastatud Päästeameti Põhja päästekeskusele ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile, ja vajaduse korral kinnitus Lennuameti kooskõlastuse kohta;
  9) ilutulestiku loa taotluse esitamise kuupäev ja korraldaja allkiri;
  10) ilutulestiku projekt;
  11) ohualaga laskekoha plaan;
  12) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase kasutaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  13) ilutulestiku loa taotluse kooskõlastamise tähtaeg;
  14) ilutulestiku loa taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise otsus ja kuupäev;
  15) ilutulestiku loa kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus;
  16) ilutulestiku loa taotluse menetluse käigus ja kooskõlastuses nimetatud ilutulestiku läbiviimise tingimused;
  17) ilutulestiku loa taotluse number;
  18) ilutulestiku loa andmise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  19) ilutulestiku loa andmisest keeldumise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  20) muu menetluse käigus saadud info (nt loa taotlusele lisatud dokumendid, mille vajadus selgub menetluse käigus).

§ 12.   Andmed spordiürituse kohta

  Spordiürituse kohta kogutakse loa taotluse menetlemisel infosüsteemi järgmised andmed:
  1) spordiürituse nimetus;
  2) võistluspaiga asukoht;
  3) spordiürituse alguse ja lõpu kuupäev;
  4) spordiürituse toimumise kellaaeg;
  5) spordiürituse korraldaja nimi, aadress ja registrikood;
  6) spordiürituse korraldaja esindaja nimi, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) osalevate klubide või koondiste nimed;
  8) eeldatav pealtvaatajate arv;
  9) iga võistkonna toetajate arv eraldi;
  10) avaliku korra ja turvalisuse eest vastutava isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  11) turvaettevõtja nimi, aadress, registrikood, telefoninumber ja e-posti aadress;
  12) turvatöötajate arv;
  13) turvatöötajate tööülesanded;
  14) turvatöötajate väljaõppe vajadus;
  15) korraldajapoolsete korrapidajate arv ja nende tööülesannete kirjeldus;
  16) andmed piletimüügi korraldamise kohta (hulk, piletimüügi kohad);
  17) andmed osalevate võistkondade toetajate üksteisest eraldamise korraldamise kohta;
  18) andmed alkohoolse joogi jaemüügi korraldamise kohta;
  19) andmed sõidukite parkimise korraldamise kohta;
  20) korraldaja hinnang võistluse ajal esineda võivate turvariskide kohta;
  21) spordiürituse taotluse esitamise kuupäev ja korraldaja allkiri;
  22) turvaplaan lisaandmetega;
  23) asendiplaan;
  24) liiklusskeem;
  25) spordiürituse loa taotluse kooskõlastamise tähtaeg;
  26) spordiürituse loa taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise otsus ja kuupäev;
  27) spordiürituse loa kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus;
  28) spordiürituse loa taotluse menetluse käigus ja kooskõlastuses nimetatud spordiürituse läbiviimise tingimused;
  29) spordiürituse loa taotluse number;
  30) spordiürituse loa andmise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  31) spordiürituse loa andmisest keeldumise otsus, kuupäev ja allkirjastaja;
  32) muu menetluse käigus saadud info (nt loa taotlusele lisatud dokumendid, mille vajadus selgub menetluse käigus).

§ 13.   Andmed kasutajarollide kohta

  Kasutajarollide kohta kogutakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) isikukood või sünniaeg - loetakse ID-kaardilt;
  2) eesnimi - loetakse ID-kaardilt;
  3) perekonnanimi - loetakse ID-kaardilt;
  4) asutus;
  5) registrikood;
  6) ametikoht;
  7) telefon;
  8) e-post;
  9) faks.

§ 14.   Andmed infotellimuse kohta

  Infotellimuse kohta kogutakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) infotellimuse esitaja, tema e-posti aadress ja salasõna;
  2) infotellimuse sisu (linnaosa, ala).

§ 15.   Infosüsteemi pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

  (1) Andmekannete tegemise aja, andmete vaatamise, muutmise ning väljastamise aja ja nimetatud toimingute üle peetakse arvestust infosüsteemis automaatselt ja digitaalselt.

  (2) Järelevalve tegemist abistavate andmetena säilitatakse infosüsteemis:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus infosüsteemi kanda ka muid infosüsteemi pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid.

3. jagu Andmete kandmine infosüsteemi ja juurdepääs andmetele 

§ 16.   Andmeandjad

  (1) Andmeandjad on avaliku kogunemise korraldaja või loa taotleja, volitatud töötleja ja vastutav töötleja.

  (2) Avaliku kogunemise korraldajal või loa taotlejal ja volitatud töötlejal on õigus esitada vastutavale töötlejale andmeid infosüsteemi kandmiseks.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus keelduda andmete infosüsteemi kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud.

  (4) Andmeandjad on kohustatud tagama infosüsteemi kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

§ 17.   Andmete kandmine infosüsteemi

  (1) Avaliku kogunemise korraldaja või loa taotleja sisestab infosüsteemi määruse § 10 punktides 1-29 ja 41, § 11 punktides 1-12 ja 20 ning § 12 punktides 1-24 ja 32 nimetatud andmed õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Vastutav töötleja kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete õigsust ja teeb vajaduse korral ettepaneku neid muuta või täiendada.

  (3) Vastutav töötleja sisestab infosüsteemi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed, kui need on paberil või e-posti teel esitanud loa taotleja või avaliku kogunemise korraldaja ja volitatud töötleja. Andmed kantakse infosüsteemi esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete esitamisest.

  (4) Vastutav töötleja sisestab infosüsteemi määruse § 10 punktides 30-40, § 11 punktides 13-19 ja § 12 punktides 25-31 nimetatud andmed õigusaktides ette nähtud tähtajaks.

  (5) Volitatud töötleja, v.a vaatleja staatusega kooskõlastaja, sisestab infosüsteemi määruse § 10 punktides 31-33 ja 40-41, § 11 punktides 14-16 ja 20 ning § 12 punktides 26-28 ja 32 nimetatud andmed õigusaktides kooskõlastamiseks ette nähtud tähtajaks.

§ 18.   Vastutus andmete õigsuse eest ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmete infosüsteemi kandja vastutab andmete õigsuse eest infosüsteemi kandmise ajal.

  (2) Kui vastutav või volitatud töötleja avastab infosüsteemist ebaõigeid andmeid või kui teda on nendest teavitatud, korraldab ta viivitamata nende parandamise.

§ 19.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ning saada neilt andmeid.

  (2) Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse päringuid järgmistest andmekogudest:
  1) äriregistrist kontrollitakse äriregistri koodi alusel juriidilise isiku nime, aadressi ja kontaktandmeid, vajaduse korral juriidilise isiku esindusõigust;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist kontrollitakse asutuste andmeid;
  3) aadressiandmete süsteemist võetakse objekti aadress;
  4) rahvastikuregistrist võetakse isikukoodi järgi kontaktandmed;
  5) majandustegevuse registrist kontrollitakse korraldaja registreeringut;
  6) kinnistusraamatust kontrollitakse, kuid ei koguta omaniku andmeid;
  7) ehitisregistrist kontrollitakse, kuid ei koguta ehitise andmeid (ehitise kasutusotstarvet, kasutusloa olemasolu).

§ 20.   Infosüsteemi andmete säilitamise aeg

  (1) Infosüsteemi kantud andmete ja esitatud dokumentide säilitamisel lähtutakse dokumentide liigitusskeemis määratud tähtajast.

  (2) Arhiiviväärtuslikud andmed antakse enne infosüsteemist kustutamist üle Tallinna Linnaarhiivi.

§ 21.   Andmete väljastamine

  (1) Lubade kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel §-s 23 nimetatud avalikud andmed.

  (2) Infotellimuse esitaja määratud e-posti aadressile saadetakse teavitus tema valitud linnaosas või kaardil märgitud alal toimuvate avalike kogunemiste kohta.

  (3) Info avalike kogunemiste kohta on kättesaadav nii masinloetaval kujul kui ka Tallinna veebilehel.

  (4) Loa taotluse menetluse kohta andmete saamiseks tuleb järelepärimise esitanud isikul esitada kirjalik taotlus vastutavale töötlejale. Kui järelepärimise esitanud isik taotleb loa taotluse menetluse kohta andmeid, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, tuleb tal andmete küsimist taotluses põhjendada.

  (5) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (6) Vastutav töötleja otsustab järelepärimise esitanud isikule infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (7) Andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

  (8) Andmeid väljastatakse tasuta.

§ 22.   Kasutajarollid ja juurdepääs infosüsteemi andmetele

  Infosüsteemi kasutajarollid ja juurdepääs infosüsteemi andmetele on järgmised:
  1) alaline kooskõlastaja - isik, kes osaleb loa taotluste menetlemise protsessis ja kellel on õigus anda loa taotluste kohta tagasisidet (kooskõlastus, avaliku kogunemise läbiviimise tingimused, lisadokumentide nõue, ettepanekud, ettekirjutused, kooskõlastuse andmata jätmine) ning näha loa taotluse menetlusega seotud infot;
  2) ajutine kooskõlastaja - isik, kellele vastutav töötleja annab ühekordse õiguse osaleda konkreetse loa taotluse menetluses ja anda selle taotluse kohta tagasisidet (kooskõlastus, avaliku kogunemise läbiviimise tingimused, lisadokumentide nõue, ettepanekud, ettekirjutused, kooskõlastuse andmata jätmine), muuta oma kooskõlastust ja näha loa taotluse menetlusega seotud infot;
  3) vaatleja - teenistuja, kes ei osale loa taotluse menetluses, kuid kellel on õigus loa taotluse menetlemise käiku jälgida. Vaatlejal ei ole õigust andmeid muuta;
  4) korraldaja - isik, kes esitab loa taotluse, vastutab loa taotlusel märgitud andmete ning avaliku kogunemise korraldamise ja pidamise eest. Korraldajal on õigus näha enda esitatud dokumente, kooskõlastajate tagasidet (kooskõlastus, avaliku kogunemise läbiviimise tingimused, lisadokumentide nõue, ettepanekud, ettekirjutused, kooskõlastuse andmata jätmine) ja ta saab infosüsteemist digiallkirjaga kinnitades kätte vormistatud loa. Korraldaja saab kooskõlastajate nõudmisel muuta ainult enda avaliku kogunemisega seotud dokumente;
  5) taotleja - isik, kes on korraldaja volitatud esindaja ning kellel on õigus esitada loa taotlus. Taotlejal on õigus näha enda esitatud dokumente, kooskõlastajate tagasidet (kooskõlastus, avaliku kogunemise läbiviimise tingimused, lisadokumentide nõue, ettepanekud, ettekirjutused, kooskõlastuse andmata jätmine) ja ta saab infosüsteemist digiallkirjaga kinnitades kätte vormistatud loa. Taotleja saab kooskõlastajate nõudmisel muuta ainult enda avaliku kogunemisega seotud dokumente;
  6) vastutava töötleja õiguste teostaja või menetleja - isik, kes osaleb loa taotluste menetluses ja kellel on õigus kõiki andmeid näha ja muuta;
  7) peaadministraator - isik, kellel on õigus hallata infosüsteemi või selle osade juurdepääsuõigusi;
  8) järelevalvaja - isik, kes kontrollib avalikke kogunemisi;
  9) allkirjastaja - isik, kes allkirjastab Tallinna Linnakantselei nimel loa, keeldumise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise otsuse;
  10) avalik kasutaja - isik, kes näeb infosüsteemi avalikus vaates olevaid andmeid (avalikud kogunemised, millele on load antud ning mis kajastuvad Tallinna veebilehel);
  11) väline kasutaja - isik, kellel on korraldaja või taotleja kasutajaroll ja juurdepääs andmetele.

§ 23.   Avalikud andmed

  Avalikud andmed on loal olevad alltoodud andmed:
  1) loa number, avaliku kogunemise liik ja laad;
  2) avaliku kogunemise nimetus;
  3) korraldaja ning avaliku kogunemise läbiviimise eest vastutava isiku nimi ja telefoninumber kuni avaliku kogunemise lõppemiseni;
  4) avaliku kogunemise läbiviimise koht (liikumisteekond selle olemasolu korral);
  5) avaliku kogunemise toimumise kuupäev ja kellaaeg;
  6) kooskõlastused;
  7) avaliku kogunemise läbiviimise tingimused;
  8) loa andmise kuupäev.

§ 24.   Infosüsteemi kasutamise õiguse andmine

  (1) Infosüsteemi kasutamise õigus on vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt neile antud õigustele.

  (2) Vastutava töötleja määratud peaadministraator loob volitatud töötlejale kasutajakonto.

  (3) Kasutajakonto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja äriregistri või muu registri kood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töötleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünnia
  1) eg, ametikoht, telefon ja e-posti aadress;
  3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on volitatud töötlejal vaja andmeid infosüsteemis töödelda.

  (4) Vastutav töötleja teavitab kasutajakonto taotlejat selle loomisest või keeldumisest kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduse saamisest.

  (5) Kui infosüsteemi kasutamise õigust taotleb juriidilisest isikust korraldaja, siis taotleb ta kasutajakonto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja infosüsteemi kasutada.

  (6) Infosüsteemi peaadministraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele. Selleks esitab vastutava töötleja juht infosüsteemi peaadministraatorile käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed vastutava töötleja õiguste teostaja kohta.

  (7) Infosüsteemi kasutamise õiguse saanud isikut käsitatakse infosüsteemi volitatud töötlejana.

  (8) Volitatud töötlejale antakse juurdepääs tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

  (9) Infosüsteemi saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil.

§ 25.   Infosüsteemi kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Kasutajakonto sulgemiseks esitab kasutajakonto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja äriregistri või muu registri kood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töödelnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) infosüsteemi kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutava töötleja õiguste teostaja kasutajakonto sulgemiseks esitab vastutava töötleja juht infosüsteemi peaadministraatorile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed vastutava töötleja õiguste teostaja kohta.

  (3) Infosüsteemi peaadministraator sulgeb kasutajakonto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vastutav töötleja võib omal algatusel kasutajakonto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) kasutajakonto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) kasutajakonto kasutaja on korduvalt kandnud infosüsteemi ebaõigeid andmeid;
  3) kasutajakonto kasutaja on võimaldanud oma kasutajakontot kasutada teisel isikul, kellel puudub selleks õigus;
  4) kasutajakonto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete infosüsteemi kandmine ei ole enam isiku ameti- või tööülesanne.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA INFOSÜSTEEMI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 26.   Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Infosüsteemi andmete vaatamise, esitamise, väljastamise ja muutmise kohta peetakse arvestust tarkvara abil.

  (3) Infosüsteemi vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud infosüsteemi pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtpäevaks.

  (5) Infosüsteemi pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ette nähtud korras.

§ 27.   Infosüsteemi pidamise lõpetamine

  (1) Infosüsteemi pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Infosüsteemi pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Infosüsteemi pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse või Tallinna Linnaarhiivi üleandmise või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üle antavate andmete terviklikkuse eest.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Andmete infosüsteemi kandmine

 
  Andmeid kantakse infosüsteemi alates 10. septembrist 2014.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json