Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vormsi Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.01.2020, 2

Vormsi Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 23.12.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vormsi Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) on Vormsi valla hallatav asutus, mille ametlik nimetus on Vormsi Raamatukogu ja asukoht Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Lääne maakond.

  (2) Raamatukogu koosseisu kuulub Vormsi Lasteaed-Põhikooli raamatukogu.

  (3) Raamatukogul on Vormsi valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest, Vormsi Vallavolikogu (edaspidi nimetatud volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse volikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 2.   Raamatukogu eesmärgid ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu ülesanded on:
  1) teenindab lugejaid teavikute kohapeal kasutamise, koju laenutuse ja koduteeninduse teel;
  2) võimaldab avaliku teabe seaduse alusel arvuti kasutamise abil tutvuda üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega;
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb trükised, muud teavikud ja elektroonilised andmebaasid lugejatele kättesaadavaks ning peab arvestust nende suuruse, koostise ja rahalise väärtuse kohta;
  4) korraldab raamatute tutvustamiseks raamatunäitusi, väljapanekuid ning muid üritusi;
  5) osutab lisateenuseid (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, koopiate tegemine jne). Lisateenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
  6) tellib vajadusel raamatukogus puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  7) osutab avalikku internetipunktiteenust. Internetipunkti kasutamise eeskirja kehtestab vallavalitsus;
  8) kogub ja säilitab Vormsi valla koduloolisi materjale;
  9) korraldab kooliraamatukogu tööd.

§ 3.   Raamatukogu õigused ja kohustused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada oma põhiülesannetega seotud teenuseid;
  2) täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
  3) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid;
  4) kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat valla vara, tagada selle säilimine, korrashoid ja sihtotstarbeline kasutamine.

§ 4.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping. Juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus või omistatud raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkurssi.

  (3) Raamatukogu juhataja vastutab raamatukogu töö, arengu ja vara eest, tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise eest.

  (4) Juhataja kohustus on:
  1) raamatukogu eelarve projekti koostamine ja vallavalitsusele esitamine;
  2) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevate muude ülesannete täitmine;
  3) eelarveliste vahendite sihipärane kasutamine.

  (5) Juhataja õigus on:
  1) raamatukogu põhimääruse ja arengukava muutmise ja täiendamise ettepanekute koostamine;
  2) raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest osavõtmine;
  3) raamatukogu esindamine;
  4) kehtestatud eelarve alusel eelarveliste vahendite kasutamine.

§ 5.   Kogud, teenindus ja teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu teeninduspiirkond on Vormsi vald.

  (2) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid teavikuid.

  (3) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused on kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab volikogu.

  (4) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit avaliku internetipunkti teenusena.

§ 6.   Vara ja vahendid

  (1) Raamatukogu vara moodustavad Vormsi valla ning füüsiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

  (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Vormsi vallavara valitsemise korras sätestatule ning tagab selle säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 7.   Raamatukogu finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Vormsi valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Vormsi valla eelarvest, mis tagab tarvikute soetamise, töötajate töötasu ja majanduskulud;
  2) riigieelarvest- toetab teavikute ostmist ning riiklike programmide soetamist;
  3) annetustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 8.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Raamatukogu tegevuse üle teostab kontrolli vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (3) Raamatukogu peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahaliste väärtuste kohta.

§ 9.   Määruse rakendussätted

  (1) Raamatukogu tegevus korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse volikogu otsuse alusel.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json