Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2019. aasta IV alaeelarvete muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.01.2020, 3

Viljandi linna 2019. aasta IV alaeelarvete muutmine

Vastu võetud 30.12.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 10 ja Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019. a määruse nr 39 „Viljandi linna 2019. aasta eelarve kinnitamine“ ja Viljandi Linnavolikogu 20.06.2019. a määruse nr 50 „Viljandi linna 2019. aasta I lisaeelarve“ ning Viljandi Linnavolikogu 28.11.2019. a määruse nr 58 „Viljandi linna 2019. aasta II lisaeelarve“ alusel.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2019. aasta IV alaeelarvete muutmine ja muudetud alaeelarved vastavalt määruse lisadele.

§ 2.   Eelarveridade täitmise eest vastutavad määruse lisades vastaval eelarvereal nimetatud ametikohtadel olevad isikud või nimetatud hallatava asutuse juhid või nende asendajad.

§ 3.   Hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Hallatava asutuse eelarve eest vastutajal on dokumendihaldussüsteemi kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigusteha tema vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt.

  (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud taotlustes märgitakse vähemalt:
  1) muudetavate eelarveridade nelja- kuni kuuekohalised tunnused;
  2) muudatuste summad ja katteallikad;
  3) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 4.   Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on finantsistile dokumendihaldussüsteemi kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigusteha tema vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt, välja arvatud investeerimistegevuse kontogrupis. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea või linnapea.

  (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud taotlustes märgitakse vähemalt:
  1) muudetavate eelarveridade tegevussuunad ja viiekohalised tunnused;
  2) muudatuste summad ja katteallikad;
  3) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 5.   Rahandusametil on õigus kehtestada lisaks käesoleva määruse lisas kajastatud klassifikaatoritele täpsustavaid eelarveklassifikaatoreid.

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni 25.01.2020

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

Lisa 1 Viljandi linna 2019. a alaeelarvete IV muutmine, eelarvetabelid

Lisa 2  Viljandi linna 2019. a alaeelarved seisuga 30.12.2019, eelarvetabelid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json