Teksti suurus:

Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2013, 28

Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2013 nr 1
jõustumine 07.02.2013

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Albu valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise ja maksmise tingimused ning kord.

§ 2.  Toetuste liigid

 (1) Valla eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) toetus ravimite ja prillide ostmiseks;
 2) toetus meditsiiniliste abivahendite ostmiseks ja laenutamiseks;
 3) raviteenuste transpordi toetus;
 4) toetus raviteenuse ja haiglavoodipäevatasu hüvitamiseks;
 5) toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul.

 (2) Valla eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) hooldajatoetus;
 2) tugiisiku toetus;
 3) sünnitoetus;
 4) eakate tervisetoetus;
 5) matusetoetus;
 6) ranitsatoetus;
 7) kooli lõpetamise toetus.

§ 3.  Toetuse andmise alused

 (1) Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse Albu valla vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei ole võimalik hüvitada teiste riiklike või kohalike toetustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks.

 (2) Määruses sätestatud toetust makstakse üldjuhul riikliku rahvastikuregistri andmetel Albu vallas elavatele isikutele.

§ 4.  Toetuse taotlemine ja maksmine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Albu Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
 1) toetuse saaja nimi, isikukood, aadress;
 2) millist käesoleva määruse §-s 2 nimetatud toetust taotletakse;
 3) taotluse põhjendus;
 4) toetuse saaja pangakonto number.

 (2) Taotlusele lisatakse määruse § 2 lg 1 nimetatud toetuste taotlemise korral:
 1) sissetulekuid ja kulutusi tõendavad dokumendid, mis põhjendavad toetuse saamise vajadust;
 2) vajadusel dokument, mis tõendab raviteenuse osutamist, ravimite ostmist, meditsiinilise abivahendi ja prillide vajalikkust.

 (3) Taotlus suunatakse menetlemiseks sotsiaal- ja lastekaitsenõunikule, kes kontrollib taotluse põhjendatust ja esitab ettepaneku toetuse maksmise kohta vallavalitsusele. Matusetoetuse määramise otsustab sotsiaal- ja lastekaitsenõunik.

 (4) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse toetuse määramise või sellest keeldumise kohta, näidates ära põhjenduse, hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Vallavalitsus otsustab toetuse andmise oma korraldusega.

 (5) Määruse § 2 lg 1 sätestatud toetuse määramisest keeldutakse, kui:
 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud ületavad riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordse määra;
 3) taotleja on kasutanud eelnevalt määratud toetusi mittesihipäraselt;
 4) taotlejale on jooksva kalendriaasta jooksul juba makstud toetust määruses sätestatud piirmäära ulatuses.

 (6) Toetus kantakse üle taotleja pangaarvele või makstakse taotleja soovil välja sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 5.  Toetus ravimite ja prillide ostmiseks

 (1) Toetust retseptiravimite ostmiseks makstakse raske või sügava puudega isikule ja riikliku toimetulekutoetuse saajale. Toetuse suurus on kuni 51 eurot aastas.

 (2) Toetust prillide ostmiseks makstakse kuni 16 aastastele lastele ning 17-18 aastastele päevases õppevormis õppivatele noortele kuni 50% prillide maksumusest kuid mitte rohkem kui 32 eurot.

 (3) 18 aastasele ja vanemale raske või sügava nägemispuudega isikule makstakse toetust prillide ostmiseks kuni 64 eurot prillide maksumusest.

§ 6.  Toetus meditsiiniliste abivahendite ostmiseks või laenutamiseks

  Toetust makstakse haiguse või puude tõttu meditsiinilist abivahendit vajavale isikule vastava abivahendi ostmiseks või laenutamiseks kuni 25% ulatuses isiku kanda jäävast maksumusest ja lapsele ning raske või sügava puudega isikule kuni 50% isiku kanda jäävast abivahendi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 euro ulatuses.

§ 7.  Raviteenuste transpordi toetus

 (1) Toetust raviteenuste saamiseks tehtud transpordikulude hüvitamiseks makstakse puudega lapsele kuni 128 eurot aastas, raske või sügava puudega täiskasvanule või riikliku toimetulekutoetuse saajale kuni 51 eurot aastas.

 (2) Transpordikulude hüvitamisel võetakse arvesse ühistranspordi sõidupileti maksumust või isikliku sõiduauto kasutamisel läbitud teekonna pikkust tariifiga 0,14 eurot/km.

§ 8.  Toetus raviteenuse ja haiglavoodipäevatasu hüvitamiseks

 (1) Toetust raviteenuste saamiseks ning psühholoogilise nõustamise kulude katteks makstakse riskigruppi kuuluvatele, ravikindlustuseta isikutele tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud arve alusel kuni 26 eurot aastas.

 (2) Voodipäevatasu hüvitatakse maksedokumendi alusel kuni 32 eurot aastas.

§ 9.  Toetus kriisiolukorra puhul

 (1) Toetust makstakse vähekindlustatud perele, kus lapse kasvatamisel ja koolitamisel tekivad ajutised rahalised raskused ning vähekindlustatud või riskigruppi kuuluvale isikule ettenägematute elukondlike vajaduste korral, et tagada pere või isiku toimetulek.

 (2) Toetust võib maksta ulatuses, mis tagab isiku või pere kehtiva toimetulekupiiri.

 (3) Toetuse määr isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või mõne muu õnnetuse tagajärjel sõltub konkreetsest juhtumist ning olukorrast, kuid ei ole suurem kui 320 eurot.

§ 10.  Hooldajatoetus

 (1) Toetust makstakse 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldajale või eestkostjale. Toetust ei maksta pensionärile, kes elab hooldatavaga samas eluruumis, välja arvatud sügava puudega inimese hooldajale.

 (2) Hooldajatoetuse suurus on:
 1) raske puudega inimese hooldajale 25 eurot kuus;
 2) sügava puudega inimese hooldajale 70 eurot kuus.

 (3) Hooldaja eest maksab sotsiaalmaksu Albu Vallavalitsus.

 (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hoolduse lõppemisel.

§ 11.  Tugiisiku toetus

 (1) Tugiisiku toetust makstakse isikule, kes on perele toeks laste hoolekande korraldamisel ning laste arenguks soodsa keskkonna kujundamisel.

 (2) Tugiisikutoetust makstakse üks kord kuus:
 1) kuni 2 lapsega pere tugiisikule 45 eurot;
 2) 3 ja enam lapsega pere tugiisikule 55 eurot.

§ 12.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse ühele vanemale, üksikvanemale või lapsendajale.

 (2) Toetuse taotlemisel lisatakse avaldusele sünnitõendi koopia.

 (3) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas.

 (4) Sünnitoetuse esimene osa 200 eurot makstakse kahe kuu jooksul pärast sünni registreerimist, juhul, kui üks lapsevanem või lapsendaja on olnud rahvastikuregistri andmetel Albu valla elanik vähemalt pool aastat enne lapse sündi ja teine lapsevanem või lapsendaja lapse sünni registreerimise ajaks.

 (5) Sünnitoetuse teine osa 200 eurot makstakse ühe kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist juhul, kui mõlemad lapsevanemad või lapsendajad või üksikvanem on olnud alates lapse sünni registreerimisest katkematult Albu valla elanikud.

§ 13.  Eakate tervisetoetus

 (1) Toetust makstakse 70-aastasele ja vanemale inimesele tervise parandamiseks ostetud ravimite kulude katteks.

 (2) Toetuse suurus on kuni 20 eurot aastas.

§ 14.  Matusetoetus

 (1) Toetust makstakse isikule, kes kannab matmise kulud juhul, kui surnud isiku viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Albu vallas.

 (2) Toetuse suurus on 130 eurot.

 (3) Toetuse taotlemisel lisatakse avaldusele surmatõendi koopia.

§ 15.  Ranitsatoetus

 (1) Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse Albu valla koolide 1. klassi õppima asuva lapse vanemale, lapsendajale, võõrasvanemale, eestkostjale või hooldajale, kellega on sõlmitud kirjalik lapse perekonnas hooldamise leping sotsiaalhoolekande seaduse § 15 alusel.

 (2) Ranitsatoetuse suurus on 100 eurot.

 (3) Toetuse taotlemine toimub septembrikuus.

§ 16.  Kooli lõpetamise toetus

 (1) Kooli lõpetamise toetust makstakse üldhariduskooli või kutseõppeasutuse päevase õppevormi lõpetajale.

 (2) Kooli lõpetamise toetust makstakse:
 1) põhikooli lõpetamise puhul 25 eurot;
 2) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetamise puhul 50 eurot;
 3) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise puhul 100 eurot ja hõbemedaliga lõpetamise puhul 75 eurot.

 (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuse puhul peavad lõpetaja hinded lõputunnistusel olema vähemalt rahuldavad.

 (4) Kutseõppeasutuse lõpetajale makstakse toetus Albu Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel.

 (5) Põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetajatele makstakse toetus koolidest laekunud nimekirjade alusel välja sularahas. Koondnimekirja koostamise ning toetuse üleandmise korraldab sotsiaal- ja lastekaitsenõunik.

§ 17.  Rakendussätted

 (1) Albu Vallavolikogu 24. märtsi 2005. a määrus nr 4 „Albu valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ ja Albu Vallavolikogu 23. märtsi 2006. a määrus nr 8 “Albu valla eelarvest makstavate perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 7. veebruaril 2013. a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees