Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ahtme klubi põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2013, 40

Ahtme klubi põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2013 nr 155

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Asutuse ametlik nimetus on Ahtme klubi (edaspidi klubi).

 (2) Klubi on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis pakub elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks ja vaba aja veetmiseks.

 (3) Klubi tegevuse muutmise ja lõpetamise otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 (4) Klubi põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu.

 (5) Klubi juhindub oma tegevuses seadustest, Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (6) Klubil võib olla oma sümboolika ja pitsat.

 (7) Klubil on oma veebileht.

 (8) Klubi asjaajamise keeleks on eesti keel.

 (9) Klubi asub Mardi 6, Ahtme linnaosa Ida-Virumaa. Klubi postiaadress on Mardi 6, Kohtla-Järve linn, 31024 Ida-Virumaa.

§ 2.  Põhiülesanded

  Klubi põhiülesanded on:
 1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ning rahvus- kultuuri arendamine;
 2) huviala- ja seltsitegevuse korraldamine;
 3) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
 4) kohaliku kultuurielu korraldamine koostöös linna ja maakonna kultuuri- ja haridusasutustega;
 5) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 6) avalikkuse teavitamine klubis toimuvatest üritustest.

§ 3.  Õigused

  Klubil on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid linnavalitsuselt;
 2) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 3) anda lühiajaliseks tasuta või tasuliseks kasutamiseks klubi ruume, inventari;
 4) korraldada tasulisi üritusi;
 5) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat linna vara;
 6) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud klubi edukaks tegevuseks.

§ 4.  Kohustused

  Klubi kohustub:
 1) täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
 2) täitma linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt kehtestatud õigusakte.

§ 5.  Juhtimine

 (1) Klubi tegevust juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea.

 (2) Direktor on klubi esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus konkursi.

§ 6.  Direktori kohustused

  Direktor:
 1) juhib klubi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab klubi tegevuse eest;
 2) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
 3) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra;
 4) kinnitab töötajate palgad vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale;
 5) koostab klubi eelarveprojekti, esitab selle linnavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 6) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 7) tagab klubi valduses oleva linnavara ja klubi rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 8) esindab klubi suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 9) esitab linnavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
 10) teeb ettepanekuid klubi sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
 11) täidab muid klubi juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega pandud ülesandeid;
 12) pakub õppe- ja enesetäiendamisvõimalusi klubi töötajatele;
 13) koostab kuu ja aasta kohta kultuurisündmuste kalendri ja edastab selle linnavalitsusele.

§ 7.  Töötajad

 (1) Klubi töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

 (2) Klubi töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu direktor.

§ 8.  Majandamine

 (1) Klubil on oma eelarve.

 (2) Klubi valduses oleva linnavara kasutamine ja käsitlemine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt linnavolikogu kehtestatud korrale.

 (3) Klubi tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

§ 9.  Finantseerimine

 (1) Klubi finantseeritakse linnavalitsuse eelarvest ja muudest allikatest saadud
vahenditest, mis võivad moodustuda:
 1) laekumistest klubi põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
 2) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
 3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
 4) muudest vahenditest.

 (2) Klubi finantstegevust juhib direktor, raamatupidamist teostab linnavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamine.

§ 10.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Klubi esitab linnavalitsusele oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

 (2) Klubil on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

 (3) Klubi ja tema direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

 (4) Klubi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.  Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. oktoobri 1998. a määruse nr 40 „Linnaasutuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees