Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2012
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2013, 44

Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2009 nr 106

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, "Sotsiaalhoolekande seaduse" paragrahvi 8 punkti 2 ja paragrahvi 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav toetus.

  (3) Sünnitoetuse, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetuse, eakate juubelitoetuse, vanurite jõulutoetuse ja matusetoetuse piirmäärad kinnitab vallavalitsus määrusega.

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja

  (1) Toetust on õigustatud taotlema Karksi vallas alaliselt elav isik, kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Karksi valla elanikuna.

  (2) Matusetoetust võivad taotleda surnud isiku sugulased või muu isik, kes on seotud matuste korraldamisega.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) perekond on ühist eluruumi jagavad seaduslikus abielus või abielulistes suhetes olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või üksikvanem, tema lapsed ja vanemad, kes jagavad ühist eluruumi;
  2) majanduslikult vähekindlustatud perekond (isik) on perekond või isik, kelle kolme viimase kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% EV kehtestatud palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 50% EV poolt kehtestatud palga alammäärast.

2. peatükk TOETUSTE LIIGID  

§ 4.   Ühekordne sotsiaaltoetus

  (1) Ühekordne sotsiaaltoetus määratakse üldjuhul majanduslikult vähekindlustatud perekonnale hädavajalike kulutuste katmiseks.

  (2) Tšernobõli katastroofis osalenud isikutele määratakse ühekordne sotsiaaltoetus tervist taastava tegevuse kulude katmiseks.

  (3) Ühekordse sotsiaaltoetuse väljamaksmise summa ei ületa üldjuhul 2000 krooni aastas.

§ 5.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust määratakse perele ühe kuu jooksul peale lapse sündi tingimusel, et laps on rahvastiku registri andmetele Karksi valla elanik.

  (2) Sünnitoetuse maksmise aluseks on lapse sünnitunnistus ja taotleja kirjalik avaldus.

§ 6.   Kolme-ja enamalapselise pere õppetoetus

  (1) Kolme- ja enamalapselise pere õppetoetus määratakse perele, kelle kolmas ja iga järgnev laps õpib valla huvikoolis või käib valla koolieelses lasteasutuses.

  (2) Pere kolmas ja iga järgnev laps vabastatakse Karksi-Nuia Muusikakooli, Karksi-Nuia Spordikooli õppetasu ja Karksi-Nuia Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa määra tasumisest.

  (3) Huvikooli õppetasust ja lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa määra tasumisest vabastamise aluseks on lapsevanema või hooldaja kirjalik avaldus.

  (4) Kolme- ja enamalapselise pere õppetoetus määratakse üheks õppeaastaks.

§ 7.   Lasteaia toidutoetus

  (1) Lasteaia toidutoetus määratakse Karksi-Nuia Lasteaias käivatele majanduslikult vähekindlustatud peredes kasvavatele lastele kolmeks kuuks.

  (2) Toetuse suurus on 50% toidupäeva maksumusest.

§ 8.   Laste õppekäigutoetus

  (1) Laste õppekäigutoetus määratakse majanduslikult vähekindlustatud peredes kasvavatele lastele õppekäigu osaliseks katmiseks.

  (2) Toetuse summa makstakse välja sularahas õppeasutuse õppe- ja kasvatusalal töötavale isikule.

  (3) Toetuse summa ei ületa 500 krooni aastas.

§ 9.   Laste huvitegevuse toetus

  (1) Laste huvitegevuse toetus määratakse majanduslikult vähekindlustatud peredes kasvavatele lastele huvikooli õppetasu osaliseks katmiseks kolmeks kuuks.

  (2) Toetuse suurus on 50% lapsevanema poolt makstavast õppetasust.

§ 10.   Koolitoidutoetus

  (1) Koolitoidutoetus on tasuta hommikueine, koolilõuna ja pikapäevarühma toidu võimaldamine August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilastele.

  (2) Koolitoidutoetuse taotlemiseks peavad õpilased end registreerima klassijuhataja juures iga kuu viimasel koolipäeval.

  (3) Õpilase pikemaajalisest puudumisest peab lapsevanem koheselt informeerima kooli.

  (4) Koolitoidutoetuse kasutamise kohta esitab gümnaasium aruande toidupäevade- ja kordade kohta raamatupidamisele 10. kuupäevaks.

§ 11.   Töövihikutoetus

  (1) Töövihikutoetuse on 50% gümnaasiumi õpilaste töövihikute maksumusest.

  (2) Töövihikutoetus määratakse August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilastele.

  (3) Toetuse määratakse kooli raamatukogu juhataja poolt vormistatud gümnaasiumi
õpilaste nimekirjade alusel.

§ 12.   Põhikooli lõpetaja toetus

  (1) Põhikooli lõpetaja toetus määratakse õpilastele, kes on omandanud põhihariduse.

  (2) Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt vormistatud põhikooli lõpetajate nimekiri.

§ 13.   Gümnaasiumi lõpetaja toetus

  (1) Gümnaasiumi lõpetaja toetus määratakse õpilastele, kes on omandanud keskhariduse.

  (2) Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt vormistatud gümnaasiumi lõpetajate nimekiri.

§ 14.   Eakate juubelitoetus

  (1) Eakate juubelitoetus määratakse isikutele alates 70. eluaastast juubeli puhul ja 90. eluaastast igal sünnipäeval.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt vormistatud toetuse saajate nimekiri.

§ 15.   Eakate jõulutoetus

  (1) Eakate jõulutoetus määratakse isikutele alates 80. eluaastast.

  (2) Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt vormistatud toetuse saajate nimekiri.

§ 16.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus määratakse isiku surma korral, kes rahvastiku registri andmetel on Karksi valla elanik.

  (2) Matusetoetuse maksmises aluseks on surnud isiku surmatunnistus ja taotleja kirjalik avaldus.

§ 17.   Raske– ja sügava puudega isiku toetus

  (1) Raske-ja sügava puudega isiku toetus määratakse isikule, kellele VEK-i otsusega on määratud raske või sügav puue.

  (2) Toetust võib taotleda ostetud ravimite, tasulisel taastusravil või raviprotseduuridel osalemise, tasulisel hooldusel viibimise ning eriarstide juures käimise sõidukulude osaliseks kompenseerimiseks kuludokumentide alusel.

  (3) Toetuse summa ei ületa 1000 krooni aastas.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 18.   Toetuse taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja Karksi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse välja arvatud käesoleva korra §-des 10, 11, 12, 13, 14, 15 sätestatud toetuste määramiseks

  (2) Paragrahvi 4, 7, 8, 9 toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse koos abivajava isiku või perekonna sissetulekut tõendavate dokumentidega hiljemalt jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks.

§ 19.   Toetuse määramine

  (1) Karksi Vallavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjon vaatab esitatud avaldused läbi ühe kuu jooksul ja teeb toetuse määramiseks ettepaneku vallavalitsusele.

  (2) Sotsiaaltoetused määratakse vallavalitsuse korraldusega välja arvatud käesoleva korra §-des 3, 5, 6, 9 ja 11 sätestatud toetuste määramisel.

§ 20.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas või kantakse taotleja pangakontole.

4. peatükk RAKENDAMINE 

§ 21.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Karksi Vallavolikogu 17. septembri 2008. a määrus nr 90 „Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Karksi vallas” tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2009. a.

Heino Luik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json