HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Värska Lasteaia põhimäärus

Värska Lasteaia põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2017, 4

Värska Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteaia nimetus, asukoht ja liik

  (1) Lasteaia ametlik nimetus on Värska Lasteaed (edaspidi lasteaed) ja ametlik lühend VLA.

  (2) Lasteaed asub ja tegutseb aadressil Lasteaia tn 2 Värska alevik 64001 Värska vald Põlvamaa.

  (3) Lasteaia liik on lasteaed.

§ 2.   Lasteaia õiguslik seisund ning haldusala

  (1) Lasteaed on Värska Vallavalitsuse hallatav koolieelne munitsipaallasteasutus.

  (2) Lasteaed on registreeritud Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

  (3) Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadus ministeeriumi poolt väljastatud tähtajatu koolitusloa alusel.

  (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest Eesti Vabariigi, Värska valla (edaspidi kohaliku omavalitsuse ehk lasteaia pidaja) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Lasteaial on oma nimega pitsat ning logo, mille täpsemad kirjeldused on sõnastatud lasteaia asjaajamiskorras.

  (6) Lasteaia asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

  (7) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Värska valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (8) Lasteaia ning lasteaiaga seotud pedagoogide ja laste andmed ning andmete muudatused peavad kajastuma Eesti Hariduse Infosüsteemis.

2. peatükk LASTEAIA TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA STRUKTUUR  

§ 3.   Lasteaia tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada perekonda lapse kasvatamisel koolieast nooremate laste hoiu ja alushariduse omandamise võimaluse pakkumise kaudu.

  (2) Lasteaia ülesandeks on:
  1) luua lapse vanusele vastavad võimalused ning tingimused koolieast nooremate laste turvaliseks päevahoiuks;
  2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi arvestades;
  3) luua ja kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond terve lapse kasvamiseks, st toetada isiksuse kujunemist, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, loovalt tegutsev, eetiliselt käituv, kaasinimesi arvestav, keskkonda väärtustav ning avatud uue ja teistsuguse suhtes;
  4) edendada tervislikke eluviise, hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
  6) varustada lapsi õppevahenditega;
  7) vajadusel võimaldada lapsele logopeedilist abi;
  8) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatuskorraldusel koostööd lapsevanemate või lapse muu seadusliku esindajaga (edaspidi lapsevanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, haridus- ja lastekaitsespetsialistide, vallavalitsuse, teiste koolieelsete lasteasutuste, koolide ja muude asjaomaste organisatsioonide ning isikutega.

§ 4.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaia töö toimub sõime- ja lasteaiarühmades, mille moodustamise otsustab vastavalt vajadusele ja võimalustele ning kehtivale seadusandlusele lasteaia direktor.

  (2) Lastevanemate ettepanekut arvestades moodustatakse lasteaias liitrühmad.

  (3) Vajaduse ilmnedes ning lasteaia direktori ettepanekul moodustab kohalik omavalitsus lasteaias sobitusrühma.

  (4) Lasteaia hoolekogu ettepanekul võib vallavalitsus suurendada laste arvu rühmades seaduses sätestatud ulatuses.

  (5) Lasteaias võivad töötada ka huvialaringid.

3. peatükk LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 5.   Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse üldeesmärk ja üldalused

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse üldeesmärk on koolieast noorema lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (4) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad. Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

§ 6.   Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale vastav lasteaia õppekava.

  (3) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (4) Lasteaial ning igal rühmal on õppeaastaks oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse laste vanust, lasteaia õppekava, kohalikku kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (5) Lasteaial on kodukord, mis on lastele, lapsevanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (6) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaias rühma lastevanemate koosolekud ning lapse õpetajate ja lapsevanema vahelised tagasiside vestlused lapse arengust.

  (7) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia päevase lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus arvestades lasteaia hoolekogu ettepanekut.

  (8) Suveperioodil lasteaiateenuse nõudluse vähenemisel ühendatakse sobivusel ja võimalusel rühmi (juunis, augustis) ning lasteaed suletakse laste vastuvõtuks lasteaia töötajate kollektiivpuhkuse perioodiks (juulis).

4. peatükk LASTE JA LAPSEVANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 7.   Laste õigused

  (1) Lastel on õigus:

  (2) vaimselt ja füüsiliselt arendavale tervislikule keskkonnale ja päevakavale;

  (3) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale, sh ka pedagoogide juhitud ja suunatud tegevusele;

  (4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.   Lapsevanema õigused

  (1) Lapsevanemal on õigus:

  (2) saada lasteaia juhtkonnalt ja pedagoogidelt teavet lasteaia töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuste ning oma õiguste kohta;

  (3) tutvuda lasteaia õppekava ning tegevus- ja päevakavaga;

  (4) tuua last lasteaeda ja viia lasteaiast ära lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;

  (5) vastavalt eelnevale kokkuleppele külastada rühmategevusi;

  (6) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja turvaliseks kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

  (7) osaleda lasteaia töös ja juhtimises, olles valitud rühma lastevanemate poolt hoolekogu liikmeks;

  (8) laste kasvatamist, õpetamist ja päevahoidu puudutavate küsimuste korral pöörduda lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu ja/või hoolekogu poole.

§ 9.   Lapsevanema kohustused

  (1) Lapsevanem on kohustatud:

  (2) oma lapsega lasteaiateenust kasutama hakates toimima vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale;

  (3) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest;

  (4) looma koostöös lasteaiaga lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;

  (5) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervise edendamise ning tervisekaitse nõuetest;

  (6) informeerima rühma personali lapse puuduma jäämisest;

  (7) teavitama direktorit lapse muutunud elukohaandmetest või lasteaia laste nimekirjast väljaarvamissoovist;

  (8) õigusaktides kehtestatud ulatuses ja korras tasuma igakuiselt lapse toidukulu maksumuse ning muud kehtestatud osalustasud (st lapsevanema poolt kaetava osamaksemäära).

5. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 10.   Lasteaia töötajad ja töötajate koosseisu määramine

  (1) Lasteaia töötajad on:
  1) õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ehk pedagoogid - direktor, õpetajad, logopeed. Lasteaed kannab pedagoogide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.
  2) lasteaia majandamist (sh toitlustus, korrashoid) tagavad töötajad – majandusjuhataja, kokk;
  3) õpetajaid abistavad töötajad - õpetaja abid.

  (2) Lasteaia ametikohtade struktuuri ja töötajate koosseisu määrab, kinnitab ning muudab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

§ 11.   Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ning kohustused

  (1) Lasteaia pedagoogiliste ja mittepedagoogiliste töötajate (edaspidi personali) tööülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töötajate töölepingute ja ametijuhendite, lasteaia töökorralduse reeglite ning muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Personalil on õigus saada vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt lasteaia rahalistele võimalustele.

  (3) Laste elu ja tervise eest hoolitsemise ning nende kaitse kindlustamiseks on personal kohustatud täitma selleks kehtestatud nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel.

  (4) Rühmameeskond jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervise kaitse ja tervise edendamise nõuetest, ning informeerib lapse tervisehäiretest lapsevanemaid.

  (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlusi lapse kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise osas

  (6) Personalil on keelatud avalikustada talle tööalaselt teatavaks saanud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (7) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks, mis põhinevad vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteaia töötajatega.

  (8) Pedagoogid on kohustatud lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes nõustama.

  (9) Mittepedagoogilise personali (majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajate) ülesandeks on tagada lasteaia häireteta tegevus, heaperemehelik majandamine, lasteaia vara korrasolek ning kvaliteetne töö ja teenindamine.

6. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE JA ARENGUKAVA 

§ 12.   Lasteaia direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib lasteaia direktor.

  (2) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale.

  (3) Lasteaia direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (4) Lasteaia direktori ametiülesanded, õigused ja vastutus on määratud ametijuhendiga.

  (5) Lasteaia direktor on oma töölepingu kehtivuse ajal lasteaia seadusjärgne esindaja, kes omab õigust teha oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus sätestatud ülesannete täitmisele.

  (6) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda vajadusel vallavalitsuse poolt määratud isik.

  (7) Lasteaia direktor on aruandekohustuslik lasteaia pidaja ja tema poolt volitatud ametiisikute ees.

§ 13.   Lasteaia direktori ülesanded ja pädevus

  (1) Direktori ülesanne on:
  1) juhtida koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning vallavalitsuse ja muude asjaomaste institutsioonidega lasteaia õppe-kasvatuskorraldust ning majandus-ja finantstegevust;
  2) tagada lasteaia tulemuslik ja häireteta töö (sh tulemuslik koostöö lapsevanematega);
  3) vastutada lasteaia arengu ning rahaliste vahendite õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Lasteaia direktor:
  1) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti omavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel ning kasutab lasteaiale eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult põhieesmärgi täitmiseks;
  2) korraldab lasteaia vara valdamist ja kasutamist;
  3) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele lasteaiarühmad ning kinnitab rühmade koosseisu;
  5) teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku sobitus- või erirühma moodustamiseks;
  6) otsustab lasteaia personalivajaduse üle, kooskõlastades koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega;
  7) kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia töötajatega;
  8) korraldab pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
  9) korraldab pedagoogide atesteerimist (lasteaiapedagoogidele ametijärkude määramist);
  10) loob töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks;
  11) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ning kinnitab lasteaia töökorralduslikud dokumendid;
  12) korraldab lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
  13) esitab peale rühma lastevanemate esindaja selgumist uue hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
  14) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteaias;
  15) kinnitab pedagoogilise nõukogu ettepanekul ja kuulates ära lasteaia hoolekogu arvamuse lasteaia õppekava;
  16) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava, asjaajamiskorra, sisehindamise läbiviimise korra ja sisehindamise aruande, pedagoogilise nõukogu tegutsemise korra jm seadusega ettenähtud dokumendid;
  17) koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule;
  18) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  19) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise ning vastutab valla finantsosakonnale tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest
  20) tagab lasteaiaga seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;
  21) esitab vallavalitsusele lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  22) esitab nõudmisel kord aastas volikogule, vallavalitsusele ja/või hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve asutuse tehtud ettekirjutustest ;
  23) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  24) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 14.   Lasteaia pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogilise nõukogu pädevusülesanded ja tegevus on määratud õigusaktides ning lasteaia pedagoogilise nõukogu tegutsemise korras.

  (4) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse ja säilitatakse vastavalt asjaajamise korrale.

§ 15.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses riiklikest haridusalastest õigusaktidest, valla õigusaktidest, lasteaia hoolekogu töökorrast ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Hoolekogu peab järgima oma töös seadusest tulenevaid isikuandmete kaitse nõudeid.

§ 16.   Hoolekogu koosseis, liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lapsevanemate esindaja ja valla esindaja:
  1) õpetajate esindajate valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul;
  2) iga rühm valib hoolekogusse oma esindaja rühma lastevanemate koosolekul;
  3) valla esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu poolt.

  (2) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (3) Vallavalitsus moodustab direktori poolt esitatud taotluse alusel lasteaia hoolekogu.

  (4) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
  1) valla esindaja volitus kestab temale antud perioodi lõpuni;
  2) õpetajate esindaja volitus kestab uue esindaja valimiseni;
  3) lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast tema tagasiastumise, lapse lasteaia lõpetamise või lapse rühma vahetusega seotud volituste lõppemise päevani.

  (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

  (6) Kõiki hoolekokku valitud esindajaid on õigustagasi kutsuda ja ümber valida.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolek toimub vähemalt kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul

  (8) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (9) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 17.   Hoolekogu ülesanded ja pädevus

  (1) Hoolekogu pädevus ja ülesanded on määratud õigusaktides ning lasteaia hoolekogu poolt vastu võetud ning hoolekogu esimehe poolt kinnitatud lasteaia hoolekogu tegutsemise korras.

  (2) Lasteaia hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) teeb ettepanekuid lasteaia põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  3) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul lasteaia kodukorra;
  4) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul lasteaia pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  5) kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande;
  6) annab lasteaia direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekal kasutamisel;
  7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia lahtioleku aja ning lastele soodsa arengukeskkonna tagamise osas;
  8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  9) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  10) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia pedagoogide atesteerimiskomisjoni töös;
  11) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad, vallavalitsuse või volikogu liikmed, lasteaia pedagoogid);
  12) otsustab lasteaia direktori ettepanekul lapse toidukulu päevamaksumuse;
  13) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
§ 18 Lasteaia arengukava

  (3) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava, mis lähtub Värska valla arengukavast.

  (4) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

7. peatükk LASTEAIA VARA JA FINANTSEERIMINE  

§ 18.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia kasutuses on kohaliku omavalitsuse vara vastavalt üleandmis-vastuvõtuaktile. Sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks on antud hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud vallavara korrale.

§ 19.   Lasteaia eelarve ning raamatupidamine

  (1) Lasteaia põhitegevust finantseeritakse Värska valla eelarvest. Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab volikogu vallaeelarve osana.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub riigi- ja vallaeelarve vahenditest, lapsevanemate poolt kaetavast osast, projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud tasulistest tegevustest saadud laekumistest.

  (3) Lasteaia tasulisteks teenusteks on lasteaia õppekavaväliste huvi- ja mänguringide läbiviimine, ruumide rent ning toitlustamine. Lasteaia poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab vallavalitsus ning avaldab selle valla veebilehel ning lasteaia direktor lasteaia tegevust kajastaval veebilehel.

  (4) Lapse toidukulu lasteaias katab lapsevanem.

  (5) Lapsevanema poolt kaetava osa suuruse ühe lapse kohta ja selle diferentseerimise alused otsustab vallavolikogu.

  (6) Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

8. peatükk LASTEAIA ASJAAJAMISE ALUSED, ARUANDLUS NING JÄRELEVALVE 

§ 20.   Lasteaia asjaajamise alused ning aruandlus

  (1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 21.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab lasteaia pidaja.

9. peatükk LASTEAIA ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ümber, kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lapsevanemaid (eestkostjad, hooldajad), personali ning maavanemat vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine toimub seadusega sätestatud korras.

  (2) Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 24.   Määruse rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 24.05.2012 a määrus nr 7 „Värska Lasteaia põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Vello Saar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json