Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2017, 24

Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Pühalepa valla põhimääruse § 33 lg 5 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Palade Loodushariduskeskus (edaspidi looduskeskus) moodustatakse Pühalepa Vallavolikogu otsusega Pühalepa Vallavalitsuse hallatava asutusena.

  (2) Looduskeskus tegeleb loodus- ja keskkonnateadlikkuse tõstmise ja keskkonnahariduse andmisega.

  (3) Looduskeskusel on oma sümboolika.

  (4) Looduskeskuse aastaeelarve kinnitab Pühalepa Vallavolikogu.

  (5) Looduskeskus juhindub oma tegevuses EV seadustest, riiklikest õppekavadest ja muudest õigusaktidest, Pühalepa Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest.

  (6) Looduskeskuse juriidiline aadress on: Palade kool, Palade küla, Pühalepa vald 92301, Hiiu maakond.

  (7) Palade Loodushariduskeskus teeb koostööd Pühalepa valla allasutustega ja teiste piirisiseste ja piiriüleste koostööpartneritega.

  (8) Looduskeskuse põhimääruse kinnitab ja muudab Pühalepa Vallavolikogu.

§ 2.   Eesmärgid

  (1) Erinevate loodusteadusharude ja pärandkultuuri tutvustamine, propageerimine ning nendevaheliste seoste selgitamine.

  (2) Loodushoiu ja keskkonnateadlikkuse tõstmine.

  (3) Teadmiste, oskuste, parima õppepraktika vahetus piirkonnas ning piiriüleselt.

§ 3.   Ülesanded ja tegevus

  (1) Tutvustada UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ olemust ja eesmärke.

  (2) Olla üheks keskkonnaharidust koordineerivaks lüliks Hiiumaal.

  (3) Koondada loodus-ja keskkonnaalast infot.

  (4) Tutvustada loodust ja selle mitmekesisust.

  (5) Tutvustada Hiiumaa pärandkooslusi ja inimese mõju looduskeskkonnale.

  (6) Looduskeskus organiseerib mitmesugustele huvigruppidele keskkonnaalast tegevust: laagreid, näitusi, konverentse, praktilist loodusõpet, loodusretki, piiriülest koostööd loodushariduse vallas.

  (7) Looduskeskus korraldab koolitusi erinevatele sihtrühmadele.

  (8) Looduskeskuse poolt koostatud õppeprogrammid on kasutamiseks kõigile huvilistele ja haridusasutustele.

  (9) Looduskeskus loob võimalused laste, noorte ja täiskasvanute huvialaseks tegevuseks ja vaba aja veetmiseks.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Looduskeskust juhib juhataja, kes vastutab looduskeskuse üldseisundi ja arengu ning looduskoolile kasutamiseks ja valdamiseks antud vara ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Looduskeskuse juhataja kindlustab looduskeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning Pühalepa Vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava täitmise.

  (3) Loodukeskuse juhataja:
  1) koostab looduskeskuse tegevusplaani ja korraldab looduskeskuse arengukava väljatöötamise ning tagab tegevusplaani ja arengukava täitmise;
  2) töötab välja loodushariduse projekte ja esitab taotluse rahastajatele;
  3) esindab looduskeskust ja omab tööandja õigusi;
  4) kannab varalist vastutust asutusele kasutada antud varade säilimise ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  5) teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on vajalikud õigus- ja haldusaktides, looduskeskuse põhimääruses, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  6) sõlmib, muudab, ütleb üles ja lõpetab personaliga töölepinguid ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
  7) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras looduskeskuse eelarve eelnõu;
  8) tagab looduskeskuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  9) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava looduskeskuse personali koosseisu, töökorralduse reeglistiku, asjaajamise korra;
  10) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise ja annab aru asutuse tegevusest Pühalepa Vallavalitsusele;
  11) koostab looduskeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja, mille kinnitab Pühalepa Vallavalitsus;
  12) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  13) täidab ja lahendab talle ametijuhendi ja töölepinguga pandud muid kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

  (6) Juhataja ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Looduskeskuse vara moodustavad talle Pühalepa valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Looduskeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Pühalepa Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Looduskeskusel on Pühalepa valla eelarves oma alaeelarve, mille kinnitab Pühalepa Vallavolikogu valla põhimääruses sätestatud korras.

  (4) Looduskeskuse eelarve eelnõu esitab looduskeskuse juhataja Pühalepa Vallavalitsusele valla põhimääruses sätestatud korras.

  (5) Looduskeskus saab, täiendavalt valla eelarvele, rahalisi vahendeid projektidest, annetustest ja oma majanduslikust tegevusest.

  (6) Looduskeskus omab õigust müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 6.   Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Palade Loodushariduskeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Pühalepa Vallavolikogu vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 28.06.2011 määrus nr 26 „Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json