Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Aiamaa kasutamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2017, 49

Aiamaa kasutamise kord

Vastu võetud 26.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, Viru-Nigula Vallavolikogu 20.05.2010 aasta määruse nr 18 „Heakorra- ja kaevetööde eeskiri ”, Viru-Nigula Vallavolikogu 16.10.1997.a. määruse nr 8 „Viru-Nigula valla vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Viru-Nigula valla munitsipaalomandis oleva, Viru-Nigula vallas Viru-Nigula alevikus Oja tn 1 asuva kinnistu (katastriüksuse tunnus 90201:001:0437; registriosa nr 3758150) kasutusse andmise korra.

  (2) Mõisted
  1) maa - Oja tn 1 asuv kinnistu;
  2) aiamaa – kasutajale ajutisse kasutusse antav maa-ala;

  (3) Maad antakse kasutada Viru-Nigula alevikus asuvate korterite omanikele või valdajatele.

  (4) Maa kasutusse andmise eesmärgiks on soodustada põllu- ja aiasaaduste kasvatamist kasutaja ja temaga seotud isikute vajadusteks.

§ 2.   Aiamaa kasutusse andmine

  (1) Aiamaa antakse ajutisse kasutusse 3 (kolmeks) aastaks vallavalitsuse korraldusega kirjaliku avalduse alusel. Avalduse vorm on käesoleva määruse lisaks 2.

  (2) Kasutusse andmise aluseks on maa ajutisse kasutusse andmise leping.

  (3) Maa antakse ajutisse kasutusse tasuta.

  (4) Kui aiamaa kasutaja ei avalda soovi tähtaja möödumisel lepingut lõpetada, pikeneb leping järgmiseks 3 aastaks.

  (5) Kasutusse antava aiamaa suurus on kuni 400 m².

  (6) Vaba maa olemasolu korral võib aiamaa kasutajale anda kasutusse täiendavat maad.

§ 3.   Aiamaa kasutamise nõuded

  (1) Kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama aiamaad sihipäraselt;
  2) hoidma aiamaa ja sellega piirneva ala umbrohust ja prahist puhtana;
  3) komposteerima biolagunevad jäätmed oma kasutuses oleval aiamaal või selleks ettenähtud kogumiskohas (kogumiskohad on märgitud käesoleva määruse lisaks 1 oleval aiamaade plaanil,);
  4) aiamaa harimisel maast välja tulnud kivid paigutama selleks ette nähtud kohta (märgitud käesoleva määruse lisaks oleval aiamaade plaanil);
  5) muu olmeprügi paigaldama prügikonteinerisse;
  6) mehhanismidega aiamaa harimisel valla tee ja üldkasutatava ala rikkumise korral on kasutaja kohustatud tee ja avalikult kasutatava haljasala koheselt taastama.

  (2) Kasutajal on keelatud:
  1) istutada aiamaale puid, v.a viljapuid;
  2) hoida aiamaal Oja ja Maarja tänavaga piirnevas küljes orgaanilist väetist, veepaake jm teehooldust takistavaid objekte tänavale lähemal kui 10m;
  3) rajada maa-aluseid ja -pealseid ehitisi ja vundamente, v.a käesoleva määruse § 3 lg 3 p 1;
  4) tarastada kasutatavat aiamaad;
  5) aiamaal koduloomade ja –lindude pidamine.

  (3) Kasutajal on lubatud:
  1) ehitada aiamaale kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kasvuhooneid;
  2) põletada oksi, lehti, orgaanilist prahti aiamaade plaanil selleks ettenähtud kohas, täites tuleohutusnõudeid;
  3) kasvatada lilli, puuvilju, marju ja köögivilju jmt;
  4) kasutada maa harimiseks mehhanisme.

§ 4.   Aiamaa kasutamise lõpetamine

  (1) Aiamaa kasutamise lõpetamiseks esitab kasutaja avalduse vallavalitsusele.

  (2) Kui aiamaad ei kasutata käesoleva määruse § 2 lg 2 alusel või § 1 lg 4 sätestatud eesmärgil, võib vallavalitsus maa kasutamise õiguse lõpetada vegetatsiooniperioodi lõpul (01.november), teatades sellest ette üks kuu.

  (3) Maakasutuse lõpetamisel ei hüvitata kasutaja poolt aiamaale tehtud kulutusi.

  (4) Aiamaa kasutaja surma korral tekib maa kasutamise eelisõigus teistel perekonnaliikmetel. Uuel omanikul tuleb teha uus avaldus ning sõlmida uus leping.

§ 5.   Vastutus

  Aiamaa korrasoleku eest vastutab maa lepingulisse kasutusse saaja.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ervins Veitsurs
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1. Aiamaade plaan

Lisa Lisa 2. Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json