HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste Are Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2017, 50

Õpilaste Are Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele Are Kool on elukohajärgne kool.

  (2) Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi olemasolul.

  (3) Vastuvõtu taotlusi (vorm lisatud) koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega saab esitada Are Kooli direktorile tööpäeviti kell 9.00-16.00 või digiallkirjastatult e-postile direktor@are.edu.ee.

  (4) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamiseks teeb direktor.

  (5) Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

  (6) Kooli nimekirja arvatud õpilase klassi määramise erijuhtudel toimib Are Kool haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

  (7) Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral ei pea õpilase vanem taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

§ 2.   Vastuvõtu tingimused 1. klassi astujale

  Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) lapse sünnitunnistuse või -tõendi, millest Are Koolis tehakse koopia või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  4) lapse foto õpilaspileti jaoks.

§ 3.   Üldised vastuvõtu tingimused

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) lapse sünnitunnistuse või -tõendi, millest Are Koolis tehakse koopia või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  4) lapse foto õpilaspileti jaoks;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  6) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui taotlus esitatakse õppeperioodi kestel.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva § lõike 1 punktis 5 ja 6 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 4.   Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

  (1) 1. klassi astujat ja lapsevanemat teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest kohe pärast taotluse esitamist.

  (2) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
Volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json