Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Järva vallas

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 1

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Järva vallas

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ehitus- ja planeerimisvaldkonnas Järva Vallavolikogu (edaspidi volikogu), Järva Vallavalitsuse kui organi (edaspidi valitsus) ning Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse majandusosakonna (edaspidi osakond) poolt.

2. peatükk EHITUSVALDKOND 

§ 2.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses on eratee avalikuks kasutamiseks määramine.

§ 3.   Valitsuse pädevus

  Valitsuse pädevuses on:
  1) projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine ja kooskõlastamine;
  2) projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  3) kõrvaltingimusega ehitusloa andmine või ehitusloa andmisest keeldumine;
  4) ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) kõrvaltingimusega kasutusloa andmine või kasutusloa andmisest keeldumine;
  6) kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  7) keskkonnamõju hindamise algatamine või algatamata jätmine;
  8) keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamine;
  9) muudes õigusaktides ehitusvaldkonda reguleerivate kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine.

§ 4.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  2) projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena;
  3) projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks;
  4) kinnisasja omaniku teavitamine kui projekteerimistingimuste andmise käigus selgub, et projekteerimistingimuste andmine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse;
  5) ehitus- ja kasutusteatise kontrollimine, andmete kandmine ehitisregistrisse ning vajadusel kontrolli tulemusel esitatavate nõuete kohta haldusakti andmine;
  6) ehitusloa taotluse kontrollimine ja taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  7) ehitusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
  8) põhjendatud juhul nõude esitamine ehitusuuringute tegemiseks;
  9) kasutusloa taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  10) kasutusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
  11) ehituslubade ja kasutuslubade andmine ja andmete kandmine ehitisregistrisse;
  12) ehitamise alustamise teatise, andmete esitamise teatise ja ehitise täieliku lammutamise teatise kontrollimine, taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine ning andmete kandmine ehitisregistrisse;
  13) projekteeritavate liinirajatiste trassivaliku kooskõlastamine;
  14) puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamine või selle kooskõlastamisest keeldumine;
  15) puurkaevu või –augu ehitusloa taotluse ja lammutamise ehitusprojekti kooskõlastamine Keskkonnaametiga ja teiste asjakohaste asutustega;
  16) keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine, sh koostamise korraldamine, vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta, ametlike teadete avaldamise korraldamine, keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu koostamine;
  17) ehitusuuringu aruannete ja ehitusdokumentide säilitamise korraldamine;
  18) riikliku järelevalve teostamine;
  19) ehitisregistrisse kandmata ehitiste kontrollimine ja kontrolli tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse üle otsustamine;
  20) ehitise auditi tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete vajaduse üle otsustamine;
  21) riikliku järelevalve teostamine kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimiseks;
  22) lennundusseaduse § 35 lõikes 3 sätestatud projekteerimistingimuste kooskõlastamise korraldamine;
  23) maakatastriseaduse § 18 lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel katastriüksuse sihtotstarbe määramine;
  24) kinnitatud väljavõtete väljastamine ehitisregistrist.

3. peatükk PLANEERIMISVALDKOND 

§ 5.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsuste tegemine;
  2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ning vallaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluses omavalitsuse arvamuse andmine ja kooskõlastamine;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse, keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande ja eriplaneeringu vastuvõtmine, eriplaneeringu kehtestamine;
  4) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise menetluses planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  5) planeerimisseaduse § 130 lõike 2 punktides 1-4 nimetatud juhtudel detailplaneeringu koostamise algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
  6) detailplaneeringu kehtestamine, kui detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramine.

§ 6.   Valitsuse pädevus

  Valitsuse pädevuses on:
  1) kõigi määruse § 5 nimetamata detailplaneeringute algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
  2) halduslepingu sõlmimine planeeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks;
  3) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
  4) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel muudatuste tegemise vajalikkuse üle otsustamine;
  5) detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsustamine;
  6) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuse tegemine;
  7) detailplaneeringu menetluses kohaliku omavalitsuse arvamuse või seisukoha andmine ja kooskõlastamine;
  8) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  9) kinnisasja sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise korraldamine.

§ 7.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse korraldamine;
  2) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) planeeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vallavalitsuse korralduse või vallavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  4) üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu menetluses sõlmitavate kokkulepete ja lepingute sõlmimise korraldamine;
  5) planeeringulahenduste tutvustamine, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
  6) detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine;
  7) vallavalitsuse nimel informatsiooni avaldamine planeeringute algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel;
  8) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  9) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine;
  10) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamiseks vallavalitsuse korralduse või vallavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  11) keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamiseks vallavalitsuse korralduse ettevalmistamine;
  12) keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamine;
  13) vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta informatsiooni avaldamine ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel;
  14) lennundusseaduse § 35 lõikes 2 nimetatud kooskõlastuse korraldamine.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 25.05.2017 määruse nr 7 „Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadustest tulenevate ülesannete delegeerimine“ § 1, § 2 ja § 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 22.05.2003 määrus nr 10 „Ambla valla ehitusmääruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 22.10.2015 määrus nr 11 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Kareda Vallavolikogu 21.08.2003 määrus nr 10 „Kareda valla ehitusmääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Kareda Vallavolikogu 16.06.2015 määrus nr 10 „Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koigi Vallavolikogu 08.06.2017 määrus nr 7 „Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine, Koigi valla ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine“ tunnistatakse kehtetuks

  (7) Järva-Jaani Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 11 „Planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Järva-Jaani Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json