Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Saue valla hankekord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 7

Saue valla hankekord

Vastu võetud 03.01.2018 nr 1

Määrus on kehtestatud riigihangete seaduse § 9 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Saue Vallavalitsuse hankekord (edaspidi kord) reguleerib Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse ja ametiasutuste hallatavate asutuste (edaspidi koos vallavalitsus) poolt korraldatavate riigihangete (edaspidi hanked) läbiviimise korda ja sellega seotud toimingute teostamist.

 (2) Vallavalitsuse poolt hangete korraldamisel lähtutakse käesolevast korrast ja riigihangete seadusest.

 (3) Kui hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud Saue valla eelarvestrateegias, siis peab hanke väljakuulutamisele eelnema Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vastav nõusolek.

 (4) Korras sätestatud menetlusreegleid ei pea järgima kui:
 1) asi ostetakse, teenus tellitakse või ehitustöö tehakse riigihangete seaduse § 12 sätestatud sisetehinguna;
 2) riigihangete seaduse § 49 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel, kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada seaduses ja käesolevas korras loetletud tähtaegadest (nt loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjude likvideerimine jms).

 (5) Paragrahv 1 lõike 4 punktis 2 sätestatud juhtudel otsustab asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise ja määrab hanke läbiviimise eest vastutava isiku vallavanem valdkonnajuhi poolt koostatud kirjaliku memo alusel. Valdkonnajuhi poolt koostatud memo peab sisaldama vähemalt põhjendust riigihangete seaduse § 49 lõike 1 punkti 3 rakendamiseks. Vastutav isik säilitab memo koos muude hankemenetluse käigustekkinud dokumentidega hanke toimikus.

§ 2.  Hangete korraldamise käigustekkinud dokumentide kogumine ja säilitamine

 (1) Hankemenetluse käigus loodud dokumendid (hankedokumendid, pakkumused, küsimused-vastused, protokollid jne),v.a õigusaktid ja lepingud, kogutakse ja säilitatakse ühes toimikus.

 (2) Kui viiakse läbi täiselektrooniline hange, siis säilitatakse hankemenetluse dokumendid riigihangete registris.

 (3) Kui osad hankemenetluse käigustekkivad dokumendid on elektroonilised ja osad paberkandjal, siis elektroonilised originaaldokumendid säilitatakse riigihangete registris või elektroonilises dokumendihaldussüsteemis. Paberkandjal originaaldokumendid kogutakse ühte toimikusse, mille koosseisu ja asukoha kohta tehakse märge elektrooniliselt säilitatavate dokumentide juurde. Võimalusel hõlmatakse paberkandjal originaalid elektroonilise toimiku juurde skaneerimise teel.

 (4) Hanketoimiku nõuetekohase ja dokumendihalduskorrale vastava koostamise ja säilitamise eest vastutab hanke läbiviimise eest vastutav isik.

§ 3.  Hankeplaan

 (1) Hangete korraldamine maksumusega alates 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimisel ning alates 60 000 eurot ehitustööde korral sätestatakse iga-aastases vallavalitsuse hankeplaanis, mis kinnitatakse vallavanema käskkirjaga kahe nädala jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel aasta jooksul muuta või täiendada.

 (2) Hankeplaani ja selle muudatused koostamise korraldab Saue Vallavalitsuse majandus- ja tugiteenuste osakonna juhataja, arvestades vallaeelarvet ning kulujuhtide ettepanekuid.

 (3) Hankeplaanis näidatakse:
 1) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
 2) hanke eeldatav maksumus;
 3) hanke korraldamise aeg kuu täpsusega;
 4) hankelepingu tähtaeg;
 5) hanke eest vastutav isik;
 6) hankemenetluse liik.

§ 4.  Sotsiaal- ja eriteenuste hanked

 (1) Teenused, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas (edaspidi lisa), nimetatakse sotsiaal- või eriteenusteks (endise nimega lihtsustatud korras tellitavad teenused).

 (2) Kui sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 1.-5, maht ületab 300 000 eurot või sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 6.-15, maht ületab 60 000 eurot, on tegemist riigihangete piirmäära ületavata hankega ja järgitakse riigihangete seaduse 3. peatüki 2. jaos ja käesoleva korra 2. peatükis sätestatut.

 (3) Kui sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 1.-5, maht jääb alla 300 000 euro või sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 6.-15, maht jääb alla 60 000 euro, on tegemist lihthankega ja järgitakse riigihangete seaduse 3. peatüki 1. jaos ja käesoleva korra 2. peatükis sätestatut.

 (4) Kui sotsiaal- või eriteenuste maht jääb alla 30 000 euro, järgitakse hanke korraldamisel alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korraldamise põhimõtteid ja käesoleva korra 3. peatükis sätestatut.

§ 5.  Läbirääkimiste pidamine

 (1) Läbirääkimiste pidamine on lubatud kui riigihangete seadus võimaldab läbirääkimiste pidamist ning selline võimalus ette nähtud hankedokumentides või hanketeates (kui lihthanke korral ei koostata lihthanke dokumente).

 (2) Läbirääkimiste pidamiste tingimused sätestatakse hankedokumentides või lihthanke korral hanketeates, seejuures tuleb lähtuda pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest.

 (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamisel on vastutaval isikul lubatud läbirääkimiste pidamine vastavalt vajadusele.

§ 6.  Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

 (1) Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on hanke läbiviimise eest vastutav isik või aruande esitamise kohustuseta hangete korral kulujuht, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole otsustatud teisiti.

 (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
 1) järgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist, koostab vajadusel järelevalve aktid ja teeb ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;
 2) koostab lepingu muutmise lisad ning kooskõlastab need vastavalt vajadusele;
 3) on hankija kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
 4) allkirjastab tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ning kooskõlastab arved.

§ 7.  Huvide konflikti ennetamine riigihangete läbiviimisel

 (1) Hankekomisjoni liikmed ja hanke läbiviimise eest vastutav isik on hanke läbiviimisel ametiisikud korruptsioonivastase seaduse mõistes.

 (2) Huvide konflikti olukordade vältimiseks teavitatakse lõikes 1 nimetatud isikuid ametiseisundi tekkimisest ja sellega kaasnevatest kohustustest.

 (3) Ametiisiku kohustused korruptsiooni vältimisel tulenevad korruptsioonivastasest seadusest ning Saue Vallavalitsuse poolt kehtestatavatest täiendavatest õigusaktidest.

2. peatükk Riigihanke piirmäära ületavad hanked ja lihthanked 

§ 8.  Riigihanke piirmäära ületavate hangete ja lihthangete korraldamine

 (1) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või suurem kui lihthanke või riigihanke piirmäär, lähtutakse lisaks riigihangete seadusele käesolevas peatükis sätestatud korrast.

 (2) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, mis sisaldab vähemalt järgmist:
 1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
 2) riigihanke piirmäära ületava hanke korral erandliku hankemenetluse liigi (kõik muu peale avatud menetluse) valiku puhul põhjendus, miks valiti see hankemenetluse liik;
 3) hanke läbiviimise eest vastutav isik, kelleks üldjuhul on vastava valdkonna kulujuht;
 4) vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon ja selle koosseis;
 5) hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu tähtaeg ehk hanke periood;
 6) viide Saue valla eelarve reale, millelt hanke tulemusel kulutusi tehakse;
 7) olemasolul viide Saue valla eelarvestrateegiale ja/või arengukavale, mille täitmiseks kulu tehakse;
 8) teavitust, et hankekomisjoni liikmed ja hanke eest vastutav isik on seoses riigihanke läbiviimisega ametiseisundit omandavad isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes ning on kohustatud järgima vastavast seadusest tulenevaid nõudeid ning vältima huvide konflikti olukordi.

 (3) Vallavalitsus teeb hankekomisjoni töös osalemiseks ettepaneku volikogu vastava valdkonna komisjoni esimehele või komisjoni esimehe ettepanekul volikogu liikmest komisjoni liikmele. Kui hanke läbiviimiseks on vajalik volikogu nõusolek, siis võib volikogu oma esindaja nimetada vastava otsusega.

 (4) Kui hange korraldatakse hallatavale asutusele asjade ostmiseks, teenuste tellimiseks või ehitustööde tegemiseks, siis nimetatakse hankekomisjoni liikmeks vähemalt üks allasutuse esindaja.

 (5) Vastutav isik informeerib vallavalitsust hanke väljakuulutamise korralduse eelnõu menetlemisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (eelnõu seletuskirjas, memoga vms) nii hanke eeldatavast maksumusest kokku kui ka hankes sisalduvate objektide kaupa.

 (6) Kui hanke eeldatav maksumus ühe hankes sisalduva objekti kohta on Saue vallavara valitsemise korraga määratud vallavalitsuse otsustuspädevusse jääva piirmäära lähedane, siis kooskõlastatakse hanke korraldamine eelnevalt volikogus või korraldatakse objekti kohta eraldi hange, et vajadusel oleks võimalik hange piirmäära ületamise korral tühistada.

§ 9.  Hankekomisjon

  Hankekomisjoni pädevusse kuulub riigihanke läbiviimisel järgmiste toimingute tegemine:
 1) kooskõlastab hankedokumendid;
 2) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
 3) otsustab ja korraldab pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamise seaduses lubatud juhtudel ja hankedokumentides sätestatud tingimustel, sh kooskõlastab läbirääkimise pidamise toimingud (pakkumuse esitamise ettepaneku vms);
 4) avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastab pakkumuste avamise protokolli;
 5) kontrollib pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
 6) kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 7) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele;
 8) korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
 9) teeb ettepaneku üksiku või kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks või hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.
 10) tagab pakkumuste konfidentsiaalsuse.

§ 10.  Vastutav isik

  Hanke läbiviimise eest vastutav isik korraldab hankemenetluse läbiviimise vastavalt riigihangete seaduses ja käesolevas korras sätestatule, teostab vajalikud toimingud riigihangete registris ning koostab hanke läbiviimiseks vajalike dokumentide projektid, sealhulgas:
 1) koostab hankedokumendid ja kooskõlastab need hankekomisjoniga;
 2) töötab välja hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle vallavalitsuse juristi ning vajadusel teiste asjasse puutuvate isikutega;
 3) teavitab hanke korraldamisest valla veebilehel;
 4) peab hankija nimel läbirääkimisi pakkujate ja taotlejatega seaduses lubatud juhtudel ning hankedokumentides või hanketeates sätestatud tingimustel, kooskõlastades eelnevalt läbirääkimise pidamise toimingud (pakkumise esitamise ettepaneku vms) hankekomisjoniga ning koostab läbirääkimiste protokolli;
 5) koostab hankemenetluse läbiviimiseks vajalikud vallavalitsuse korralduste projektid;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise korral korraldab pakkujatele hankedokumentide eest tasu tagasimaksmise;
 7) koostab raamatupidamisele pakkujatele pakkumuste tagatiste tagastamise õiendi;
 8) vastutab hankemenetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
 9) korraldab hankelepingu sõlmimise;
 10) kogub kokku ühte toimikusse kõik hankemenetluse käigustekkinud dokumendid ning vastutab toimiku ja selle koosseisus olevate dokumentide säilimise eest vastavalt vallavalitsuse dokumendihaldust reguleerivatele kordadele.

§ 11.  Hankemenetluse läbiviimine

  Hankekomisjoni ettepanekul otsustab vallavalitsus korraldusega:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
 7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

3. peatükk Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked 

§ 12.  Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine

 (1) Hangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 60 000 eurot ehitustööde tellimise korral, kuid kõrgem kui 10 000 eurot asja ostmise ja teenuse tellimise või 20 000 eurot ehitustöö korral, kohaldatakse järgnevat korda:
 1) hanke korraldamise eest vastutab vallavanema üldkäskkirjaga määratud vastava valdkonna kulujuht või kulujuhile alluv ametnik kulujuhi ülesandel (vastutav isik);
 2) hallavatava asutuse poolt iseseisvalt hanke korraldamisel vastutab hanke korraldamise eest asutuse juht või tema poolt käskkirjaga määratud isik (vastutav isik);
 3) hanke läbiviimiseks koostab vastutav isik hinnapakkumuse lähteülesande, milles märgitakse hanke nimetus, kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg, maksetingimused ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
 4) vajadusel avaldatakse hange koos hinnapakkumise lähteülesandega valla veebilehel;
 5) asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks võetakse võimalusel vähemalt kolm võrdlevat hinnapakkumist;
 6) kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat ja hanget ei ole avaldatud valla veebilehel, siis põhjendab vastutav isik väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis, lisades protokollile põhjendatud lisadokumendid (pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad vms);
 7) hanke tulemused kinnitatakse pakkumuse edukaks tunnistamise protokolliga, mille allkirjastab vastutav isik ja valdkonna kulujuht, valdkonna abivallavanem, vallavanem või hallatava asutuse juht.

 (2) Hangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 3000 kuni 10 000 eurot asja ostmisel ja teenuse tellimisel või 10 000 kuni 20 000 ehitustööde tegemisel, otsustab asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise vallavanema üldkäskkirjaga määratud vastava valdkonna kulujuht, arvestades vallaeelarve kõige otstarbekama kasutamise põhimõtet ning lähtudes, näiteks vähemalt kolme pakkuja poolt esitatud kirjalikust pakkumisest, turu-uuringust, avalikust hinnakirjast vms. Kui kulujuht, kes ei ole hallatava asutuse juht, soovib asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise tellida ilma võrdlevate hinnapakkumisteta, siis otsustab asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise vallavanem.

 (3) Vähem kui 3000 eurot maksva asja ostmise ja teenuse tellimise või vähem kui 10 000 eurot maksva ehitustöö tegemise otsustab vallavanema üldkäskkirjaga määratud vastava valdkonna kulujuht, arvestades vallaeelarve kõige otstarbekama kasutamise põhimõtet ning lähtudes näiteks turu-uuringust, pakkuja poolt esitatud kirjalikust pakkumisest, avalikust hinnakirjast vms.

§ 13.  Vastutav isik

  Lähtuvalt §-s 12 sätestatud nõuetest hanke läbiviimise eest vastutav isik:
 1) koostab vajadusel hanke lähteülesande ja kooskõlastab selle vallavalitsuse vastavat valdkonda juhtiva abivallavanemaga või vallavanemaga või allasutuse juhiga;
 2) järgib hangete teostamise head tava, tagab rahaliste vahendite kõige otstarbekama ja säästlikuma kasutamise ning taotleb võimalusel hinnapakkumusi vähemalt kolmelt pakkujalt;
 3) vajadusel viib läbi turu-uuringuid, hangib infot avalikest hinnakirjadest jms;
 4) vajadusel teavitab hanke läbiviimise soovist võimalikke pakkujaid valla veebilehel;
 5) vajadusel peab pakkujatega läbirääkimisi;
 6) koostab vajadusel hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli, mille kinnitab valdkonna kulujuht, valdkonna abivallavanem, vallavanem või hallatava asutuse juht;
 7) kui hankemenetluse tulemusena sõlmitakse leping, siis valmistab ette hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle vallavalitsuse juristiga ning vastava valdkonna abivallavanemaga või vallavanemaga või allasutuse juhiga;
 8) kogub kokku ühte toimikusse kõik hankemenetluse käigustekkinud dokumendid (hinnapakkumised, lähteülesanne vms) ning vastutab toimiku ja selle koosseisus olevate dokumentide säilimise eest vastavalt vallavalitsuse dokumendihaldust reguleerivatele kordadele.

§ 14.  Kirjaliku hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 10 000 eurot. Vajadusel võib hankelepingu sõlmida ka alla 10 000 eurose maksumusega hanke puhul.

 (2) Alla 10 000 eurose maksumusega hanke korral, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise aluseks pakkumus ning kulujuhi poolt koostatud pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll või tellimuse kinnitus.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Korra rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017. a määrus nr 1 „Hankekord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Andres Laisk
vallavanem

Marju Põllu
Saue vallasekretär

/otsingu_soovitused.json