Teksti suurus:

Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 8

Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib annetuste kogumise, arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja jaotamise tingimusi ning korda Saue vallas.

§ 2.  Annetuste tegemine ja kogumine

 (1) Annetus on heategeval eesmärgil tehtud esemeline või rahaline kingitus.

 (2) Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) võib iga isik annetusi teha:
 1) sihtotstarbelisena, mingi kindla eesmärgi täitmiseks või suunatuna kindla isiku või sihtgrupi toetamiseks;
 2) mittesihtotstarbelisena valla õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 3) valla heategevusfondi „Elus on hoolimist“.

 (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud annetuste tegemiseks teeb isik ülekande valla arvelduskontole, märkides ülekande selgitusse punkti 1 puhul annetuse sihtotstarbe ning punkti 2 puhul sõnad „mittesihtotstarbeline annetus“.

 (4) Vallavalitsus võib otsustada koguda annetusi ühekordse heategevusprojekti raames mingi kindla heategeva eesmärgi täitmiseks või isiku toetamiseks. Annetuste kogumise otsus vormistatakse korraldusega, milles tuleb kindlaks määrata annetuste kogumise eesmärk, viis, tähtaeg, annetuste arvelevõtmise komisjon ning kogutud annetuste üleandmise tähtaeg, viis ning avalikkuse informeerimine heategevusprojekti tulemustest.

 (5) Vallavalitsusel on õigus keelduda annetuse vastuvõtmisest.

§ 3.  Annetuste arvelevõtmine ja arvestuse pidamine

 (1) Esemelised annetused võetakse vallavalitsuse poolt vastu aktiga, milles märgitakse annetaja nimi, annetatud ese, annetuse sihtotstarve või eesmärk, kogus ja rahaline väärtus.

 (2) Rahalise annetuse vastuvõtmisel võib vallavalitsus sõlmida annetuse tegijaga lepingu, milles lepitakse kokku annetuse kasutamise sihtotstarve, viis ja tähtaeg.

 (3) Sularahas kogutud annetuste arvelevõtmiseks moodustab vallavalitsus oma korraldusega vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kes võtab sularaha annetuskastidest välja, loeb selle üle, koostab akti ja edastab kogutud sularaha vallavalitsuse rahandusosakonnale, kes paigutab raha valla arvelduskontole.

§ 4.  Annetuste jaotamine

 (1) Heategevusfondi „Elus on hoolimist“ kogutud annetused jaotatakse paragrahvis 5 sätestatud korras. Muude annetuste jaotamise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega, milles märgitakse annetuse saaja, annetuse kirjeldus ning üleandmise tingimused, viis ja tähtaeg.

 (2) Esemeline annetus antakse üle aktiga, milles märgitakse annetuse saaja nimi, üleantud annetatud ese ning üleandmise kuupäev.

 (3) Rahaline annetus antakse üle ülekandega annetuse saaja arvelduskontole. Vallavalitsus võib otsustada, et annetuse üleandmise kohta sõlmitakse annetuse saajaga vastav leping.

§ 5.  Heategevusfond „Elus on hoolimist“

 (1) Saue valla heategevusfondi „Elus on hoolimist“ (edaspidi heategevusfond) eesmärgiks on lisavahendite kaasamine ja kolmandatele isikutele võimaluse andmine sihtotstarbeliste annetuste tegemiseks toetamaks lõikes 2 toodud sihtgruppe.

 (2) Heategevusfondi tehtud annetustest toetatakse Eesti rahvastikuregistri järgi Saue vallas elavaid:
 1) erivajadusega isikud ja neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja mittetulundusühinguid;
 2) vaesusriskiga peresid, eelkõige paljulapselisi peresid;
 3) muid isikuid või neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja mittetulundusühinguid volikogu vastava komisjoni ettepanekul.

 (3) Heategevusfondi võib iga isik igal ajal teha rahalisi annetusi, kandes vastava summa valla vastavale arvelduskontole, märkides ülekande selgitusse märksõnaks „Elus on hoolimist“.

 (4) Vallavalitsus võib korraldada heategevusfondi annetuste kogumise valla või kolmandate isikute poolt korraldatavatel üritustel.

 (5) Heategevusfondi annetusena kogunenud raha jaotamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega vallavolikogu valdkondliku alatise komisjoni (eelkõige sotsiaal- ja haridusvaldkonna komisjonid) ettepanekul.

 (6) Vallavalitsus avaldab valla veebilehel info heategevusfondi kohta, sealhulgas heategevusfondi annetuste tegemise tingimused, kogutud annetuste suuruse ja info iga heategevusfondist tehtud väljamakse kohta.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 19. detsembri 2013. a määrus nr 11 „Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees