Teksti suurus:

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 52

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 39
RT IV, 04.01.2018, 12
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 02.02.2018, 1105.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega nähakse ette korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetus,, toetuse määr, toetuse taotlemise ja määramise tingimused ja kord.

 (2) Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada korteriühistute hoovide ja õuealade heakorrastamist ja haljastamist ning seeläbi suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet, tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes, parandada hoovide välisilmet ja läbi selle elukeskkonna kvaliteeti ja suurendada kogukonna aktiivsust.

§ 2.  Mõisted

 (1) Korteriühistu on korteriomandi- ja korteriühistuseaduses sätestatud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik ühe korteriomanditeks jagatud kinnisomandi korteriomandite omanikud.
[RT IV, 02.02.2018, 11 - jõust. 05.02.2018]

 (2) Korterelamu hoov või õueala (edaspidi hoov) on määruse mõistes rohkem kui kolme korteriga korterelamut ümbritsev maa-ala, mis piirneb järgmise krundi piiriga, sealhulgas parklad, tänavad, jalg- ja rattateed või muud rajatised.

 (3) Korterelamu on määruse mõistes kolme või enama korteriga elamu vastavalt majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015.a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ Lisale „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“, kood 11222 - Muu kolme või enama korteriga elamu.
[RT IV, 02.02.2018, 11 - jõust. 05.02.2018]

§ 3.  Toetuse tingimused

 (1) Toetust on õigustaotleda Saue vallas tegutseval korteriühistul.

 (2) Toetust võib taotleda järgmiste tegevustega (edaspidi tegevus) seotud kulude katteks:
 1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks;

 2) lillevaaside, -amplite soetamiseks ja paigaldamiseks;
 3) istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks;
 4) muru rajamiseks ja sambla tõrjeks;

 5) puude raieks ja hoolduslõikuseks;

 6) kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamiseks;
 7) jäätmemajade ehitamiseks, süvakogumismahutite rajamiseks või jäätmekogumiskohtade korrastamiseks;
 8) mänguväljaku ehitamiseks;
 9) parkimiskohtade ehitamiseks ja korrastamiseks;
 10) abihoone (kuuri) ehitamiseks.
 11) vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimiseks.

 (3) Toetust ei anta lõikes 2 loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike tööriistade ja muu inventari, v.a punktides 1-3 nimetatu, ostmiseks.

 (4) Lõike 2 punktis 8 nimetatud tegevuse (mänguväljakute ehitamine) elluviimisel tuleb lähtuda mänguväljakute ohutusstandardist EN 1176. Toetuse abil mänguväljaku rajamisel ei tohi mänguväljaku territooriumile takistada ligipääsu ega paigaldada piiravaid märke või tähiseid.

 (5) Lõike 2 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks antakse toetust tingimusel, et taotleja nõustub rajatavate siseteede osas seadma Saue valla kasuks isikliku kasutusõiguse. Vastav leping tuleb sõlmida notariaalselt enne toetuse väljamaksmist ning toiminguga seotud kulud kannab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (6) Lõike 2 punktis 11 nimetatud tegevuse elluviimisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku lisas 1 toodud niisutus- ja kuivendusrajatise ehituseks vajalike lubade taotlemise nõudest.

 (7) Toetust antakse tingimusel, et toetatav tegevus ja rajatavad objektid on vastavuses Saue valla arengukavaga ning Laagri alevikus ja Ääsmäe külas tuleb järgida Saue valla avaliku ruumi kujunduskava.

 (8) Toetust ei ole õigustaotleda ning seda ei eraldata ega maksta tagasiulatuvalt enne toetuse eraldamist tehtud kulutuste katteks.

 (9) Kõik kulud, mille katteks toetust taotletakse ja mis tegevuse elluviimise käigustehakse, peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud. Pärast toetuse eraldamist on taotluses toodud tegevuste või kulude muutmine lubatud vaid vallavalitsuse nõusolekul.

 (10) Toetust ei maksta ettemaksuna. Toetus makstakse välja ainult pärast tegevuste nõuetekohast elluviimist ning toetuse saaja poolt kõigi taotluse eelarves ettenähtud kulude tegemist.

 (11) Toetuse väljamaksmiseks tuleb tegevus, millele on toetus eraldatud, ellu viia toetuse eraldamise otsuses määratud ajaks.

§ 4.  Toetuse suurus

 (1) Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast.

 (2) Toetuse suurus ühe korterelamu kohta on kuni 3200 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas, arvestades järgmist:
[RT IV, 02.02.2018, 11 - jõust. 05.02.2018]
 1) käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1-5 loetletud tegevuste (haljastamine) toetuse suurus ühe korterelamu kohta ei ole suurem kui 400 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas;
[RT IV, 02.02.2018, 11 - jõust. 05.02.2018]
 2) käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 6-11 loetletud tegevuste (jäätmemajade, süvakogumismahutite, mänguväljakute, parkimiskohtade, abihoonete ehitamine ja vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine) toetuse suurus ühe korterelamute kohta ei ole suurem kui 3200 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas.
[RT IV, 02.02.2018, 11 - jõust. 05.02.2018]

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab korteriühistu või korteriühistud (ühistaotlus) vallavalitsusele allkirjastatud vormikohase taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
 1) korteriühistu või korteriühistute üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust määruses toodud abikõlblike tegevuste teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö teostamise aastal;
 2) projekti eelarve;
 3) parkimiskohtade, siseteede, jäätmemajade, abihoonete (kuuride) ehituse ning vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimise korral ka eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga;
 4) seadusjärgse esindusõigusega isiku volikiri (kui on asjakohane);
 5) raieluba (kui on asjakohane).

 (2) Jooksval aastal toetuse saamiseks on taotluse esitamise tähtpäevaks 31. märts.

 (3) Vallavalitsus teatab valla veebilehel, ajalehes või muus avalikus infokanalis taotluste esitamise algusest ning taotluse ettevalmistamise juhistest.

§ 6.  Taotluse menetlemine ning toetuse määramine

 (1) Vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) vaatab esitatud taotluse läbi ning puuduste avastamisel taotluses annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

 (2) Menetleja võib tagastada taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt. Menetleja tagastab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva.

 (3) Vallavalitsus otsustab 20 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse esitamist toetuse eraldamise või eraldamata jätmise oma korraldusega, lähtudes taotluse vastavusest määrusele ning Saue valla eelarvest.

 (4) Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korterühistutele, mis asuvad väljaspool Saue linna ning Laagri alevikku.

 (5) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega jätta toetuse eraldamata, kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) pole täidetud toetuse maksmise tingimused;
 3) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
 4) taotlejal on täitmata kohustusi Saue valla ees;
 5) toetuse eraldamine on vastuolus õigusaktidega või kahjustaks avalikku huvi;
 6) määruse § 3 lõike 2 punktide 6-12 tegevusteks on eelneval aastal korterühistule välja makstud toetus samade tegevuste elluviimise jaoks.

 (6) Menetleja edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korralduse kümne tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetus makstakse välja pärast tegevuste, milleks toetust eraldati, elluviimist ning kulude tegemist toetuse saaja poolt.

 (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja vallavalitsusele pärast tegevuste elluviimist, kuid mitte hiljem kui toetuse eraldamise otsuses määratud tähtajaks, tegevuste teostamist ja kulu kandmist tõendavate dokumentide (lepingute, arvete, aktide, maksekorralduste jms) koopiad. Dokumentides näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevustele ja eelarvele ning vallavalitsusega kooskõlastatud muudatustele nendes.

 (3) Vallavalitsus kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide õigsust ning puuduste esinemisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Vallavalitsus kannab toetuse üle toetuse saaja arvelduskontole 21 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

 (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete ja dokumentide õigsust, toetuse sihipärast kasutamist, nõuda toetuse saajalt võimalust tutvuda dokumentide originaalidega ning teostada kohapealset kontrolli elluviidud tegevuste üle.

 (5) Vallavalitsus ei maksa toetust välja ning tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks või nõuab juba väljamakstud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui:
 1) toetuse saaja ei ole hiljemalt toetuse eraldamise otsuse täielikuks elluviimiseks määratud tähtajaks esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
 2) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
 3) toetuse saaja ei võimalda vallavalitsusel dokumentide originaalidega tutvumist või objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
 4) teostatud tegevused erinevad taotlusest ja muudatust ei ole vallavalitsusega eelnevalt kooskõlastatud;
 5) toetuse saaja rikub määrusega või toetuse eraldamise korraldusega sätestatud toetuse saamise tingimusi.

 (6) Vallavalitsus edastab toetuse saajale toetuse väljamaksmisest keeldumise või toetuse tagasinõudmise haldusakti kümne tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

 (7) Vallavalitsus võib vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt mitteabikõlbulike tegevuste kulude või taotluses esitatud, kuid tähtajaks teostamata tegevuste kulude võrra, samuti tegevuste kulude võrra, mille kohta ei ole tähtajaks esitatud nõutavaid dokumente.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kehtestab toetuse taotluse ja vajadusel muud määruse rakendamiseks vajalikud vormid.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Toetuse taotluse vorm