HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord

Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 73

Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saarde valla haridusasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord.

§ 2.   Haridusasutuse arengukava koostamine

  (1) Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks haridusasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostöös õppeasutuse hoolekogu, õppenõukogu või pedagoogilise nõukoguga ja õpilasesindusega (olemasolul). Arengukava koostamise protsessi võib kaasata eksperte haridusasutusest või väljastpoolt.

  (2) Arengukava koostamise eest vastutab haridusasutuse direktor.

  (3) Koolieelse lasteasutuse arengukavas määratakse:
  1) lasteasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (4) Üldhariduskooli ja huvialakooli arengukavas määratakse:
  1) kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad;
  2) tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (5) Arengukava koostamisel lähtutakse Saarde valla kehtivast arengukavast ning haridusasutuse senise tegevuse analüüsist ja hetkeolukorra kaardistamisest.

  (6) Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes väljatoodud tegevuste tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (7) Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks haridusasutuse hoolekogule, õpilasesindusele (olemasolul) ja pedagoogide esindusele.

  (8) Haridusasutused esitavad arengukava eelnõu Saarde vallavalitsusele.

  (9) Koolieelne lasteasutus ja huvialakool lisab arengukava eelnõule hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu kirjaliku arvamuse.

  (10) Üldhariduskool lisab arengukava eelnõule hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse (olemasolul) kirjaliku arvamuse.

§ 3.   Haridusasutuse arengukava kinnitamine, muutmine ja täitmine

  (1) Haridusasutuse arengukava kinnitab Saarde Vallavolikogu. Haridusasutuse direktor korraldab kinnitatud arengukava avalikustamise haridusasutuse veebilehel.

  (2) Haridusasutuse arengukavasse teeb muudatusi direktori ettepanekul Saarde Vallavolikogu.

  (3) Haridusasutuse arengukava muutmine toimub mistahes ajal vastavalt vajadusele.

  (4) Haridusasutuse direktor esitab vallavolikogule arengukava täitmise aruande üks kord aastas.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json