HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 10

Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord

Vastu võetud 28.01.2019 nr 46

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on toetada Tapa valla laste ja noorte huvihariduses ning huvitegevuses osalemist.

§ 2.   Toetuse liigid

  Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamise liigid on:
  1) huvihariduses ja huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu (edaspidi sõidukulu) osaline hüvitamine;
  2) teiste koolipidajate huvikooli kohatasude katmises osalemine.

2. peatükk SÕIDUKULU HÜVITAMISE KORD JA ALUSED 

§ 3.   Hüvitist saama õigustatud isik

  Sõidukulu osalist hüvitamist on õigustaotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elaval ja Tapa vallas huvikoolis käiva või huvitegevuses osaleva alaealise õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja), kui õpilase
  1) huvihariduse või huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja
  2) huviharidust või huvitegevuses osalemist on tõendanud huvikool, ringijuht või treener.

§ 4.   Hüvitamise sagedus

  Sõidukulu hüvitamiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) taotluse järgmiselt:
  1) septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. detsembriks;
  2) detsembris, jaanuaris ja veebruaris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. märtsiks;
  3) märtsis, aprillis ja mais tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. juuniks.

§ 5.   Hüvitise taotlemine ja suurus

  (1) Sõiduhüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule jooksval õppeaastal sõiduks huvikooli või huviringi ja tagasi.

  (2) Sõiduhüvitist maksmise aluseks on:
  1) sõidupiletid, kui õpilasel puudub võimalus sõita huvikooli või huviringi ja koju tasuta ühistranspordiga;
  2) sõidu kalkulatsioon, kui õpilasel puudub võimalus sõita huvikooli või huviringi ühistranspordiga võib õpilase kohale viimiseks ja koju toomiseks kasutada isikliku sõidukit. Huvikooli või huviringi ja koju sõiduks tehtud kulu arvestusega 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (3) Hüvitatakse õppeperioodil tehtud transpordikulud, kuid mitte rohkem kui:
  1) kuni 100 eurot taotluse kohta, kui õppuri elukoht on huvitegevuse toimumise kohast 3-10 km kaugusel,
  2) kuni 200 eurot taotluse kohta kui õppuri elukoht on huvitegevuse toimumise kohast 11-20 km kaugusel
  3) kuni 300 eurot taotluse kohta, kui õppuri elukoht on huvitegevuse toimumise kohast enam kui 21 km kaugusel.

  (4) Hüvitist ei määrata, kui hüvitamisele kuuluv summa jääb alla 5 euro.

§ 6.   Taotluse menetlemine, hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Taotleja esitab määruse §-s 4 sätestatud tähtajaks ametiasutusele vormikohase taotluse (lisa 1).

  (2) Ametiasutus kontrollib taotluste vastavust määruse tingimustele, taotluse õiguspärasust ja sisulist põhjendatust.

  (3) Ametiasutusel on õigus nõuda taotlejalt taotluses esinevate puuduste kõrvaldamist. Taotleja on kohustatud puudused kõrvaldama ühe nädala jooksul vastava teate saamisest.

  (4) Põhjendatud taotluse alusel koostab ametiasutus hüvitise väljamaksmiseks vallavalitsuse korralduse eelnõu.

  (5) Hüvitise maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (6) Sõidukulu hüvitise maksab ametiasutus taotluses näidatud pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise korralduse vastuvõtmisest.

§ 7.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) hüvitamise eeldused ei ole täidetud;
  3) taotlus on esitatud hilinemisega ja taotleja ei ole esitanud põhjendatud taotlust tähtaja ennistamiseks.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise kohta võtab vallavalitsus vastu korralduse. Korraldus tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates.

3. peatükk HUVIKOOLI KOHATASU KATMINE 

§ 8.   Huvikooli kohatasu katmises osalemine

  (1) Tapa vald osaleb erahuvikooli või riigi või teise kohaliku omavalitsuse huvikooli kohatasu katmises, kui huvikooli tegevusest võtab osa Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elav õpilane, kelle igapäevane elukoht on samuti Tapa vallas. Erandiks on Tapa valla eestkostel olevad õpilased, kelle huvikooli tegevuskulude katmises osaletakse sõltumata reaalsest elukohast.

  (2) Tapa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist teiste koolipidajate huvikoolides juhul kui antud huvihariduse eriala ei ole võimalik omandada Tapa valla huvikoolides.

  (3) Tapa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist ainult ühes teise koolipidaja huvikoolis ühel erialal, makstes kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 120 eurot kuus kohatasu maksumusest huvikooli pidaja esitatud arvete alusel.

  (4) Huvikooli kohatasu osalemist katmist on õigustaotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elaval ja huvihariduskoolis käiva alaealise õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja).

  (5) Huvikooli tegevusekulu katmise arvlemisel on aluseks koolipidaja majandusaastaks kinnitatud õppekoha tegevuskulu (kohatasu) arvestuslik maksumus.

  (6) Toetuse maksmine lõpetatakse õppuri huvikoolist lahkumisel.

§ 9.   Taotluse menetlemine, toetuse määramine ja maksmine

  (1) Huvikooli kohatasu osaliseks katmiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutusele) taotluse õppeaasta alguses hiljemalt 10. septembriks Taotluse vorm on kinnitatud määruse lisana (lisa 2).

  (2) Ametiasutus kontrollib taotluste vastavust määruse tingimustele ning taotluse õiguspärasust ja sisulist põhjendatust.

  (3) Ametiasutusel on õigus nõuda taotlejalt taotluses esinevate puuduste kõrvaldamist. Taotleja on kohustatud puudused kõrvaldama ühe nädala jooksul vastava teate saamisest.

  (4) Põhjendatud taotluse alusel koostab ametiasutus hüvitise tasumiseks vallavalitsuse korralduse eelnõu.

  (5) Hüvitise määramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (6) Huvikooli kohatasu katmises osalemisel teavitatakse sellest taotluse esitajat ja huvikooli.

  (7) Ametiasutus lepib kokku huvikooliga arveldamise tingimused.

§ 10.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) toetuse saamise eeldused ei ole täidetud;
  3) taotlus on esitatud hilinemisega ja taotleja ei ole esitanud põhjendatud taotlust tähtaja ennistamiseks.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise kohta võtab vallavalitsus vastu korralduse. Korraldus tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemislepingust tulenevad erisused

  Tulenevalt Tamsalu valla ja Tapa valla vahel sõlmitud ühinemislepingu punktist 8.2.3 jätkatakse teiste omavalitsuste huvikoolides juba õppivate laste õppimise toetamist, mistõttu ei rakendata käesoleva määruse § 8 lõikeid 1 ja 2 endise Tamsalu valla haldusterritooriumil elavate isikutele, kes enne valdade ühinemist omandasid huviharidust väljaspool praegust Tapa valda.

§ 12.   Määruste rakendamine

  (1) Määrus rakendatakse alates 1. veebruarist 2019.

  (2) Sõidukulude kompenseerimiseks 2019. aasta veebruarikuu eest esitatakse taotlused vallavalitsusele 15. märtsiks 2019.

  (3) Huvihariduse kohatasu katmise osalemise taotlused esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 20. veebruariks 2019.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 4 „Huvihariduse toetamise kord”.

Maksim Butšenkov
Volikogu esimees

Lisa 1 Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamise taotlus

Lisa 2  Huvihariduse õppekoha tegevuskulu toetuse taotus

/otsingu_soovitused.json