Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 18

Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 37
RT IV, 29.12.2017, 142
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2019RT IV, 02.02.2019, 205.02.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Kord reguleerib kolme- ja enamalapseliste perede (edaspidi pere) laste huvihariduse omandamisega kaasnevate kulude toetamist Paide linna eelarvest eesmärgiga luua kolme- ja enamalapseliste perede lastele lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on munitsipaal- või erahuvikoolides antav haridus.

  (2) Huvikool käesoleva korra tähenduses on Paide linna territooriumil huviharidust pakkuv munitsipaal- või eraõppeasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on perele Paide linna eelarvest antav rahaline toetus pere lapse huvihariduse (huviring, stuudio, õpperühm, treening jms) tasu katmiseks, mis kantakse üle huvikoolile.

§ 3.   Huvihariduse toetamise tingimused ja toetuse suurus

  (1) Paide linn toetab kolmelapselise pere ühe lapse, neljalapselise pere kahe lapse, viielapselise pere kolme lapse ja järgnevalt samal põhimõttel huvihariduse õppemaksu tasumist, kui on täidetud järgmised tingimused:
[RT IV, 02.02.2019, 2 - jõust. 05.02.2019]
  1) peres kasvab kolm või enam kuni 19-aastast last;
  2) huvikoolis huviharidust omandava lapse ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Paide linn;
[RT IV, 02.02.2019, 2 - jõust. 05.02.2019]
  3) huvikoolis huviharidust omandav laps õpib Paide linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

  (2) Toetust antakse ka lapsele, kes omandab huviharidust mõne teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvas huvikoolis juhul, kui Paide linna haldusterritooriumil vastava huvihariduse omandamise võimalused puuduvad.

  (3) Erandjuhtudel võib Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) toetada lapse huvihariduse omandamist mõne teise omavalitsusüksuse huvikoolis, kui pere valitud huvikool pakub huviharidust kõrgemal tasemel kui Paide linnas. Sel juhul vormistatakse toetuse andmine linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Toetuse suurus pere ühe lapse eest on 20 eurot kalendrikuus perioodil 1. september kuni 31. mai.

§ 4.   Huvihariduse toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab lapse vanem või muu seaduslik esindaja linnavalitsusele vormikohase taotluse, milles on märgitud alljärgnevad andmed:
  1) lapse nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht;
  2) vanema või lapse seadusliku esindaja nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht;
  3) huvikooli ja üldhariduskooli nimetus;
  4) huvihariduse tasu ühes kuus.

  (2) Toetuse taotlus tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kui toetuse taotlus esitatakse pärast 15. kuupäeva, hakatakse toetust arvestama järgmisest kuust. Tagasiulatuvalt toetusi ei maksta.

  (3) Igaks õppeaastaks tuleb esitada uus toetuse taotlus.

§ 5.   Arveldamine ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Toetus lapse eest kantakse teise omavalitsusüksuse munitsipaal- või erahuvikoolile üle esitatud arve alusel. Paide linna huvikoolile nähakse vastavad toetussummad ette linna eelarves.

  (2) Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse osalemist huvikoolis.

  (3) Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt viie tööpäeva jooksul informeerima linnavalitsust.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json