Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 54

Türi valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 31.01.2019 nr 1

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Türi valla 2019. aasta eelarveTulu kood

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

16 256 499,42

30

Maksutulud

8 770 200,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

8 255 200,00

3030

Maamaks

515 000,00

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 407 114,00

320

Riigilõiv

10 000,00

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

490 814,00

3221

Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

17 500,00

3222

Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest

4 600,00

3224

Tulu sotsiaalalasest tegevusest

466 500,00

3225

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulu

150 000,00

3229

Tulu üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

3 000,00

3230

Tulu transpordi- ja sidealasest tegevusest

6 000,00

3233

Üüri ja rendi tulu

258 700,00

35

Toetused

6 033 579,67

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks

5 073 334,00

35200

Tasandusfond (lg 1)

800 000,00

35201

Toetusfond (lg 2)

4 273 334,00

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

960 245,67

3500

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

960 245,67

38

Muud tegevustulud

45 605,75

38250,38

Sh kaevandamisõiguse tasu

20 000,00

38252,38

Sh laekumine vee erikasutusest

20 000,00

3880, 3888

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

5 605,75

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

15 156 658,42

 

PÕHITEGEVUSE TULEM

1 099 841,00

Kood

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-4 506 974,00

381

Põhivara müük (+)

160 000,00

15

Põhivara soetus (-)

-9 738 149,00

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)

5 215 975,00

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

-65 000,00

1501

Osaluste soetus (-)

-30 000,00

655

Finantstulud (+)

200,00

650

Finantskulud (-)

-50 000,00

 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

-3 407 133,00

Kood

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2 580 000,00

2585

Kohustuste võtmine

3 200 000,00

2586

Kohustuste tasumine

-620 000,00

100

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+suurenemine, - vähenemine)

-827 133,00

 

KOGU EELARVE TULUDE, KULUDE VAHE

0,00

 

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

25 039 807,42

Kood

Tegevusala

 

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

1 668 678,00

01111

Türi Vallavolikogu

85 000,00

01112

Türi Vallavalitsus

1 171 317,00

01114

Reservfond

233 121,00

01330

Muud üldised teenused

2 000,00

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

57 240,00

01700

Valitsussektori võla teenindamine

50 000,00

01800

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

70 000,00

03

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

33 600,00

03200

Päästeteenused

4 600,00

03600

Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus

29 000,00

04

MAJANDUS

1 606 083,00

04120

Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi

5 000,00

04210

Põllumajandus, sh maakorraldus

45 200,00

04510

Maanteetransport

1 476 883,00

0451001

vald

322 531,00

0451002

Türi Haldus

1 154 352,00

04600

Side

15 000,00

04730

Turism

4 000,00

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

55 000,00

04900

Muu majandus (sh majanduse haldus)

5 000,00

05

KESKKONNAKAITSE

945 172,00

05100

Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

117 461,00

0510001

vald

15 565,00

0510002

Türi Haldus

101 896,00

05101

Avalike alade puhastus

323 000,00

0510102

Türi Haldus

323 000,00

05200

Heitveekäitlus

213 300,00

0520001

vald

204 200,00

0520002

Türi Haldus

9 100,00

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

291 411,00

0540001

vald

56 000,00

0540002

Türi Haldus

235 411,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

1 604 600,00

06100

Elamumajanduse arendamine

937 500,00

06300

Veevarustus, sh

50 000,00

0630001

vald

45 000,00

0630003

Türi Haldus

5 000,00

06400

Tänavavalgustus

330 196,00

0640002

Türi Haldus

330 196,00

06605

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, sh

286 904,00

0660510

Kalmistud

57 044,00

06605101

vald

4 554,00

06605102

Türi Haldus

52 490,00

0660511

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

14 340,00

0660512

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

113 942,00

06605121

vald

5 000,00

06605122

Türi Haldus

108 942,00

0660513

Türi Kommunaalasutus

5 093,00

0660514

Türi Haldus

91 485,00

0660515

Käru Varahaldus

5 000,00

07

TERVISHOID

2 272 343,00

07210

Üldmeditsiiniteenused

2 211 499,00

0721001

Türi Tervisekeskus

2 206 499,00

0721002

Oisu perearstikeskus

1 500,00

0721004

Muud üldmeditsiiniteenuste kulud

500,00

0721005

Käru perearstikeskus

1 500,00

0721006

Väätsa perearstikeskus

1 500,00

07310

Üldhaigla teenused

59 844,00

07600

Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine

1 000,00

08

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

2 838 326,00

08102

Sporditegevus, sh

1 362 108,00

0810201

Toetus spordiorganisatsioonidele

265 000,00

0810203

Ujula kasutamine

99 700,00

0810204

Muud sporditegevusega seotud kulu

900 000,00

0810205

Väätsa Tervisekompleks

97 408,00

08107

Noorsootöö ja noortekeskused, sh

180 506,00

0810703

Muud noorsootööga seotud kulu

14 000,00

0810704

Türi Noortekeskus

166 506,00

08109

Vaba aja üritused

74 600,00

08201

Raamatukogud

253 525,00

0820102

Türi Raamatukogu

197 370,00

0820103

Käru Raamatukogu

36 428,00

0820104

Väätsa Raamatukogu

19 727,00

08202

Rahva- ja kultuurimajad

815 098,00

0820201

Türi Kultuurikeskus

815 098,00

08203

Muuseumid, sh

60 489,00

0820302

MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum

9 000,00

0820303

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum

3 000,00

0820304

Türi Muuseum

48 489,00

08207

Muinsuskaitse

36 000,00

08300

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

46 000,00

08600

Muu vabaaeg, kultuur, sport

10 000,00

09

HARIDUS

12 435 105,42

09110

Alusharidus - Lasteaiad, sh

2 321 805,00

0911001

Osalus teiste omavalitsuste lasteaedade kuludes

75 000,00

0911002

Retla-Kabala Kool, lasteaed

318 426,00

0911003

Käru Põhikool, lasteaia rühm

127 966,00

0911005

Väätsa Lasteaed Paikäpp

354 442,00

0911009

Türi Lasteaed

1 445 971,00

09212

Põhikoolid, sh

4 283 432,30

0921201

Osalus teiste omavalitsuste põhikoolide kuludes

98 000,00

0921202

Laupa Põhikool, sh

521 505,20

09212021

vald

181 856,20

09212022

riik

339 649,00

0921203

Retla-Kabala Kool, sh

595 089,00

09212031

vald

238 500,00

09212032

riik

356 589,00

0921204

Türi Põhikool, sh

1 904 315,10

09212041

vald

666 165,10

09212042

riik

1 238 150,00

0921205

Türi Toimetulekukool, sh

216 664,00

09212051

vald

77 657,00

09212052

riik

139 007,00

0921206

Käru Põhikool

289 892,00

09212061

vald

132 630,00

09212062

riik

157 262,00

0921207

Väätsa Põhikool

657 967,00

09212071

vald

248 620,00

09212072

riik

409 347,00

09213

Gümnaasiumid, sh

760 321,00

0921301

Türi Ühisgümnaasium, sh

700 321,00

09213011

vald

307 531,00

09213012

riik

392 790,00

0921302

Osalus teiste omavalitsuste gümnaasiumite kuludes

60 000,00

09510

Huviharidus

617 064,12

0951001

Osalemine huvihariduse kuludes

226 116,00

0951002

Türi Muusikakool

390 948,12

09600

Õpilasveo eriliinid

101 342,00

0960001

vald

75 000,00

0960002

Türi Haldus

26 342,00

09601

Koolitoit

392 682,00

0960101

Koolitoit Käru Põhikool

32 243,00

09601011

vald

22 618,00

09601012

riik

9 625,00

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

50 125,00

09601021

vald

29 825,00

09601022

riik

20 300,00

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

64 682,00

09601031

vald

47 532,00

09601032

riik

17 150,00

0960104

Koolitoit Türi Põhikool

136 450,00

09601041

vald

50 000,00

09601042

riik

86 450,00

0960105

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium

60 793,00

09601051

vald

38 568,00

09601052

riik

22 225,00

0960106

Koolitoit Türi Toimetulekukool

14 989,00

09601061

vald

12 889,00

09601062

riik

2 100,00

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

33 400,00

09601071

vald

6 275,00

09601072

riik

27 125,00

09602

Öömaja

121 351,00

09800

Muu haridus, sh hariduse haldus

3 837 108,00

10

SOTSIAALNE KAITSE

1 635 900,00

10120

Puuetega inimeste hoolekandeasutused, sh

172 611,00

1012001

Türi Päevakeskus, sh

172 611,00

1012001

vald

69 351,00

1012001

riik

103 260,00

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh

50 000,00

10121

vald

50 000,00

10121

riik

 

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

469 799,00

1020001

Käru Hooldusravi keskus AS

2 500,00

1020002

Väätsa eakate kodu

319 799,00

1020003

osalemine sotsiaalhoolekande asutustes

147 500,00

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

95 000,00

10400

Asendus- ja järelhooldus

270 010,00

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

130 691,00

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

6 000,00

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

148 773,00

1060001

vald

15 000,00

1060002

Türi Haldus

133 773,00

10701

Riiklik toimetulekutoetus

166 040,00

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

81 976,00

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

45 000,00

 

EELARVE KULUD KOKKU

25 039 807,42

 § 2.  Eelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada eelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale (lisa 60 lehel).

§ 3.  Volituste andmine

  Türi Vallavalitsusel on õigus investeeringute tegemisel otsustada investeeringu eelarvesse planeeritud üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majanduskulusid.

§ 4.  Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2019. aasta eelarve ning eelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa Eelarve seletuskiri