Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Luunja valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 59

Luunja valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 31.01.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel, Luunja Vallavolikogu 27.09.2018.a. määruse nr 53 Luunja valla eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine ning Luunja Vallavolikogu 30.06.2016.a. määruse nr 43 Luunja valla eelarve menetlemise ja finantsjuhtimise kord alusel.

§ 1.  Luunja valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Luunja valla 2019. aasta eelarve kogumahus 9 872 023 eurot vastavalt lisale 1-2.

§ 2.  Kohustuste võtmise lubamine

 (1) Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kokku kuni 1 600 000 euro ulatuses ja tähtajaga kuni 10 aastat.

 (2) Vallavalitsusel lubatakse võtta arvelduskrediiti piirmääras 300 000 eurot tähtajaga 31.12.2019. Arvelduskrediiti võetakse lähtudes vajadusest tagada piisav likviidsete vahendite olemasolu rahavoogude juhtimisel.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2019. a.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa Eelarve

Lisa Seletuskiri