Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2021, 1

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ p 26 alusel, arvestades Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmisega COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud täiendavate meetmete ja piirangutega kaasnevat negatiivset mõju ettevõtjatele ja turismisektorile ning tulenevalt Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2020 otsusest nr C(2020) 2606 ja 21. oktoobri 2020 otsusest nr C(2020) 7406, millega kiideti riigiabina antavad abimeetmed heaks.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määrust nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muudetakse järgmiselt:
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„ Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“;


  2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ lisa 2 p 26 ja 7. juuni 2006 määrusega nr 51 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine“ kinnitatud lisa 2 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused“ p 10 alusel ning arvestades 2020. aasta kevadel kehtestatud eriolukorraga ning COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud täiendavate meetmete ja piirangutega kaasnevat negatiivset mõju ettevõtjatele ja eelkõige turismisektorile ning tulenevalt Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2020 otsusest nr C(2020) 2606 ning 21. oktoobri 2020 otsusest nr C(2020) 7406, millega kiideti riigiabina antavad abimeetmed heaks.“;


  3) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üüritasu soodustuse sihtrühm on ettevõtja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu ning kes on nimetatud käesolevas määruses.“;


  4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui soodustuse andmine ei ole hõlmatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud riigiabi lubadega, hinnatakse soodustuse andmise vastavust riigiabi tunnustele §-s 4 nimetatud komisjoni poolt ning kui soodustuse andmine vastab riigiabi tunnustele, annab üürileandja soodustust vähese tähtsusega abina ning kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) ja konkurentsiseaduse §-i 33. “;


  5) paragrahvi 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Linnavara üüritasu soodustused Kesklinna linnaosas“;


  6) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) 80% Kesklinna linnaosas asuva äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse või meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal;“;


  7) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) 50% Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 maa-aluse hoone üürnikul, kes kasutab seda Tallinna linnaga (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) sõlmitud üürilepingu alusel.“;


  8) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuse saaja on sõlminud allkasutuslepingu, siis on tal õigus soodustust saada ainult juhul, kui ta annab samasuguse soodustuse ka allüürnikule. Kui soodustuse saajale on soodustust antud, aga ta ei ole allüürnikule soodustust andnud, siis on Tallinna linnal õigus soodustus selle saajalt tagasi nõuda. Käesolevas lõikes sätestatud nõue ei kehti määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku suhtes.“;


  9) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Soodustusi kohaldatakse 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021.“;


  10) paragrahvi 2 lõike 5 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;
  11) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;
  12) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) linna asutuse, linna äriühingu ja linna sihtasutuse ning linna osalusega sihtasutuse, äriühingu ja mittetulundusühingu suhtes, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku suhtes;“;


  13) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) ettevõtjale, kellele COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos määruse alusel antud üüritasusoodustusega ületab COVID-19 raamistikus nimetatud piirmäära.“;


  14) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavara üürnikul, kes kasutab linnavara Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel, on õigus taotleda üürileandjalt üüritasu soodustust. Soodustust kohaldatakse 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021 käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaubanduse tegevusala osas ning 1. veebruarist kuni 30. aprillini 2021 toitlustuse ja meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalade osas.“;


  15) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Soodustust võib anda kuni 80% ulatuses äriruumi üürnikule, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal.“;


  16) määrust täiendatakse §-dega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

§ 5. Linnavara üüritasu soodustused kogu Tallinna haldusterritooriumil 

(1) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel üürile antud linnavara puhul alandatakse üüri järgmiselt:

1) 80% mittetulundusühingust või sihtasutusest üürnikul (välja arvatud Eesti Vabariigi osalusega juriidiline isik);

2) 80% äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse või meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal, v.a Kesklinna linnaosas;

3) 100% üürnikul, kes kasutab üürilepingu alusel spordihoonet või -siserajatist spordi- või huvitegevuseks.

(2) Spordiorganisatsioonid, kes kasutavad hinnakirja alusel Tallinna linna spordihooneid ja -siserajatis, sh koolihoonetes asuvaid spordisaale, vabastatakse 100% ulatuses kasutustasude maksmisest nende treeningrühmade eest, kus treenivad Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ alusel toetust saavad harrastajad.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud meetmeid ei rakendata käesoleva määruse § 3 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

(4) Käesoleva määruse §-s 5 sätestatud meetmeid ei rakendata üürniku suhtes, kelle võlg ületab kahe kuu üüri või kahe kuu kõrvalkulude summa käesoleva määruse jõustumise seisuga, v.a juhul, kui võla tasumise ajatamiseks on sõlmitud või sõlmitakse leping. Kui üürnik rikub võla ajatamise lepingut, siis lõpeb soodustus rikkumise päeva seisuga.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 määratud soodustusi kohaldatakse 1. kuni 31. jaanuarini 2021. 

§ 6. Mittetulundustegevuse toetuse kasutamine piirangute ajal

Kui mittetulundustegevuse toetust saanud projekt või toetatud tegevus või selle osa tuli ära jätta 2020. aasta viimases kvartalis või tuleb ära jätta 2021. aastal Vabariigi Valitsuse või Tallinna linna määratud piirangute tõttu, kaetakse mittetulundustegevuse toetusest otsesed pöördumatud abikõlblikud kulud, mis on tehtud enne piirangute kehtestamist. Ülejäänud osa toetusest tuleb Tallinna linnale tagastada.“;

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json