Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2021, 11

Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks

Vastu võetud 22.10.2020 nr 31
RT IV, 27.10.2020, 18
jõustumine 30.10.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2020RT IV, 29.12.2020, 1401.01.2021
27.01.2021RT IV, 02.02.2021, 105.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ lisa 2 p 26 ja 7. juuni 2006 määrusega nr 51 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine“ kinnitatud lisa 2 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused“ p 10 alusel ning arvestades 2020. aasta kevadel kehtestatud eriolukorraga ning COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud täiendavate meetmete ja piirangutega kaasnevat negatiivset mõju ettevõtjatele ja eelkõige turismisektorile ning tulenevalt Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2020 otsusest nr C(2020) 2606 ning 21. oktoobri 2020 otsusest nr C(2020) 7406, millega kiideti riigiabina antavad abimeetmed heaks.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Üüritasu soodustuse sihtrühm on ettevõtja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu ning kes on nimetatud käesolevas määruses.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (2) Määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020 teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) mõttes, mida antakse nimetatud raamistiku osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

  (3) Kui soodustuse andmine ei ole hõlmatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud riigiabi lubadega, hinnatakse soodustuse andmise vastavust riigiabi tunnustele §-s 4 nimetatud komisjoni poolt ning kui soodustuse andmine vastab riigiabi tunnustele, annab üürileandja soodustust vähese tähtsusega abina ning kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) ja konkurentsiseaduse §-i 33. 
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

§ 2.  Linnavara üüritasu soodustused Kesklinna linnaosas
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (1) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel üürile antud linnavara puhul alandatakse üüri järgmiselt:
  1) 80% Kesklinna linnaosas asuva äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse või meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal;
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  2) 30% Viru tn 26 äriruumi üürnikul;
  3) 100% ööklubi üürnikul. Käesolevas määruses käsitletakse ööklubina meelelahutusasutust Tallinna Linnavolikogu 17. september 2020 määruse nr 14 „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks“ § 2 lõike 4 tähenduses.
  4) 50% Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 maa-aluse hoone üürnikul, kes kasutab seda Tallinna linnaga (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) sõlmitud üürilepingu alusel.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (2) Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ § 5 lõike 2 punktide 1 kuni 4 alusel sõlmitud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu alusel makstavat üüri Kesklinna linnaosas alandatakse 100%.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuse saaja on sõlminud allkasutuslepingu, siis on tal õigus soodustust saada ainult juhul, kui ta annab samasuguse soodustuse ka allüürnikule. Kui soodustuse saajale on soodustust antud, aga ta ei ole allüürnikule soodustust andnud, siis on Tallinna linnal õigus soodustus selle saajalt tagasi nõuda. Käesolevas lõikes sätestatud nõue ei kehti määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku suhtes.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (4) Soodustuse andmise kohta ei ole vaja koostada haldusakti ega sõlmida lepingu muutmise kokkulepet.

  (5) Soodustusi kohaldatakse 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  1)
[Kehtetu - RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  2)
[Kehtetu - RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

§ 3.  Linnavara üüritasu soodustuse saamist välistavad asjaolud

  (1) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata järgmistele linnavara üürnikele ja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutajatele:
  1)
[Kehtetu - RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  2) alkohoolse joogi jaemüügile spetsialiseerunud kauplused;
  3) apteegid;
  4) tanklad ja tanklakauplused;
  5) kioskid jms püsivad müügikohad;
  6) Reidi teel asuvad toitlustus- ja meelelahutusettevõtted;
  7) elektritõukeratta laenutuskohad.

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata üürnike suhtes, kellel on üüritasu soodustuse andmise kuu 15. kuupäeva seisuga üüri või kõrvalkulude võlg linna ees. Üüriarved väljastatakse jooksval kuul alates 16. kuupäevast.
[RT IV, 29.12.2020, 14 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata:
  1) linna asutuse, linna äriühingu ja linna sihtasutuse ning linna osalusega sihtasutuse, äriühingu ja mittetulundusühingu suhtes, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku suhtes;
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  2) Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel sõlmitud äriruumi üürilepingule sõltumata kasutusotstarbest;
  3) linnavara kasutamise lepingule, kus linnavara kasutamise õigus on saadud riigihangete seaduses sätestatud kontsessiooni erimenetluse alusel;
  4) ettevõtjale, kellele COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos määruse alusel antud üüritasusoodustusega ületab COVID-19 raamistikus nimetatud piirmäära.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  5) ettevõtjale, kes oli 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni 17. juuni 2014 määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 mõistes;
  6) põllumajandustooteid töötlevale ja turustavale ettevõtjale, kui ta annab soodustuse osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele ning soodustus määratakse kindlaks esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.

  (4) Erandina võib määruse § -s 2 sätestatud meetmeid rakendada mikro- või väikeettevõtjatele (üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses), kes olid raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et nende suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

  (5) Kui selgub, et ettevõtja puhul, kellele on antud käesolevas määruses nimetatud soodustus, esineb käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4, 5 või 6 nimetatud soodustust välistav asjaolu, nõuab linnavara valitseja soodustuse saajalt antud soodustuse tagasi. Tagasinõudele lisandub liitintress, mida arvestatakse Euroopa Liidu nõukogu 13. juuli 2015 määruse (EL) nr 2015/1589 artikli 16 lõikes 2 ja Euroopa Komisjoni (EÜ) 21. aprilli 2004 määruse nr 794/2004 artiklites 9 ja 11 sätestatu kohaselt.

§ 4.  Linnavara üüritasu soodustused väljaspool Kesklinna linnaosa
[RT IV, 29.12.2020, 14 - jõust. 01.01.2021]

  (1) Linnavara üürnikul, kes kasutab linnavara Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel, on õigus taotleda üürileandjalt üüritasu soodustust. Soodustust kohaldatakse 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021 käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaubanduse tegevusala osas ning 1. veebruarist kuni 30. aprillini 2021 toitlustuse ja meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalade osas.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (2) Soodustust võib anda kuni 80% ulatuses äriruumi üürnikule, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (3) Üüritasu soodustust ei saa üürnik, kellel on üüritasu soodustuse andmise kuu 15. kuupäeva seisuga üüri või kõrvalkulude võlg linna ees. Üüriarved väljastatakse jooksval kuul alates 16. kuupäevast.
[RT IV, 29.12.2020, 14 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Üüritasu soodustuse saamise avaldus esitatakse üürileandjale. Soodustuse andmise otsustab komisjon, kuhu kuuluvad äriruumi üürile andmise otsustanud ametiasutuse, Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Strateegiakeskuse linna finantsteenistuse esindaja.
[RT IV, 29.12.2020, 14 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Komisjon hindab soodustuse vastavust riigiabi tunnustele. Kui soodustus on riigiabi, vormistatakse selle andmine riigiabina.
[RT IV, 29.12.2020, 14 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Komisjoni otsuse alusel teeb üürileandja soodustust andva haldusakti ning sõlmib üürnikuga lepingu lisa.
[RT IV, 29.12.2020, 14 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.  Linnavara üüritasu soodustused kogu Tallinna haldusterritooriumil 
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (1) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel üürile antud linnavara puhul alandatakse üüri järgmiselt:
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  1) 80% mittetulundusühingust või sihtasutusest üürnikul (välja arvatud Eesti Vabariigi osalusega juriidiline isik);
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  2) 80% äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse või meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal, v.a Kesklinna linnaosas;
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]
  3) 100% üürnikul, kes kasutab üürilepingu alusel spordihoonet või -siserajatist spordi- või huvitegevuseks.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (2) Spordiorganisatsioonid, kes kasutavad hinnakirja alusel Tallinna linna spordihooneid ja -siserajatis, sh koolihoonetes asuvaid spordisaale, vabastatakse 100% ulatuses kasutustasude maksmisest nende treeningrühmade eest, kus treenivad Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ alusel toetust saavad harrastajad.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud meetmeid ei rakendata käesoleva määruse § 3 lõikes 3 sätestatud juhtudel.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (4) Käesoleva määruse §-s 5 sätestatud meetmeid ei rakendata üürniku suhtes, kelle võlg ületab kahe kuu üüri või kahe kuu kõrvalkulude summa käesoleva määruse jõustumise seisuga, v.a juhul, kui võla tasumise ajatamiseks on sõlmitud või sõlmitakse leping. Kui üürnik rikub võla ajatamise lepingut, siis lõpeb soodustus rikkumise päeva seisuga.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 määratud soodustusi kohaldatakse 1. kuni 31. jaanuarini 2021. 
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

§ 6.  Mittetulundustegevuse toetuse kasutamine piirangute ajal
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

  Kui mittetulundustegevuse toetust saanud projekt või toetatud tegevus või selle osa tuli ära jätta 2020. aasta viimases kvartalis või tuleb ära jätta 2021. aastal Vabariigi Valitsuse või Tallinna linna määratud piirangute tõttu, kaetakse mittetulundustegevuse toetusest otsesed pöördumatud abikõlblikud kulud, mis on tehtud enne piirangute kehtestamist. Ülejäänud osa toetusest tuleb Tallinna linnale tagastada.
[RT IV, 02.02.2021, 1 - jõust. 05.02.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json