Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine

Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2021, 14

Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2021 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-iga 5, §-dega 13-19, §-dega 22-23, § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2 ja Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna finantsjuhtimise korra §-dega 3-11.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2021. aasta eelarve kogumahuga 32 272 402 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada linnavalitsusel:
  1) alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
  2) hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
  3) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
  4) määrata 2021. aasta noortespordi toetus 14 500 eurot MTÜ-le Viljandi Tulevikujalgpalliklubi;
  5) määrata ühekordne toetus 10 000 eurot SA-le Ugala Teater ekskursioon-lavastuse „Viljandi lood ja legendid“ ettevalmistamiseks;
  6) määrata ühekordne toetus 10 000 eurot Tartu Ülikooli Kultuuriakadeemiale ettevõtlusõppe korraldamiseks;
  7) võtta 2021. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 056 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  8) vajadusel võtta 2021. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  9) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi või võtta maksepuhkust ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021. a.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Lisa Eelarve

/otsingu_soovitused.json