Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Keila linna kaevetööde eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2022, 3

Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Keila linna kaevetööde eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 25.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2018 määruses nr 2 „Keila linna kaevetööde eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

  1) määruses asendatakse läbivalt sõna "avaldus" sõnaga "taotlus" vastavas käändes;
  2) paragrahvi 2 punkti 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
  4) paragrahvi 3 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kaeveloa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt kaevaja poolt infosüsteemi OPIS kaudu esitatud allkirjastatud vormikohane kaeveloa taotlus.“;
  5) paragrahvi 3 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kaeveloa taotlus esitatakse linnavalitsusele 10 (kümme) päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist. Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa taotluse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse registreerimisest infosüsteemis OPIS.“;
  6) paragrahvi 4 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Menetleja väljastab kaeveloa infosüsteemis OPIS või lükkab kaeveloa taotluse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul arvestades kaeveloa taotluse registreerimist infosüsteemis OPIS.“;
  7) paragrahvi 5 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine registreeritakse infosüsteemis OPIS ning tehakse kaeveloa taotluse esitajale teatavaks 5 (viie) tööpäeva jooksul“;
  8) paragrahvi 6 lõike 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kaeveloa pikenduse taotlus peab olema esitatud infosüsteemis OPIS vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa peatamist, kehtetuks tunnistamist ja pikendamist menetletakse infosüsteemis OPIS.“;
  9) paragrahvi 7 lõike 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Vastavalt vajadusele võib menetleja määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele teavitades sellest infosüsteemis OPIS.“;
  10) paragrahvi 10 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist. Kaevetööde lõpetamisel annab kaevaja kaeveobjekti üle menetlejale. Kaevetööde lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse infosüsteemis OPIS.“;
  11) paragrahvi 11 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Avariilise tehnovõrgu valdaja sisestab avariikaevetöö teabe infosüsteemi OPIS.“;
  12) paragrahvi 11 lõike 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Avariikaevetöö alustamisel on avariikaevetöö tellija kohustatud kahe tunni jooksul teavitama sellest menetlejat infosüsteemi OPIS kaudu. Lisaks tuleb kaevetöö eest vastutaval isikul eraldi teavitada teisi kaeveala vahetus ümbruses asuvate tehnovõrkude valdajaid.“;
  13) paragrahvi 12 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kaeveloa alusel läbiviidud tööle kehtib garantii 5 (viis) aastat. Garantiiaja arvestust peetakse infosüsteemis OPIS.“;
  14) paragrahvi 12 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Avariikaevetööle kehtib garantii 5 (viis) aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest. Garantiiaja arvestust peetakse infosüsteemis OPIS.“;
  15) paragrahvi 12 lõike 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Maksimaalselt 2 kuud enne garantiiaja lõppu teavitab infosüsteem OPIS menetlejat ja kaeveloa taotluse esitajat garantiiaja lõpueelse ülevaatuse teostamise vajadusest.“;
  16) paragrahvi 13 lõike 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Kui kaevetööde käigus osutub vajalikuks avalikult kasutatav tee osaliselt või täielikult sulgeda, siis selle kohta tuleb esitada Keila Linnavalitsusele eraldi taotlus läbi infosüsteemi OPIS.“;
  17) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:
„(9) Kui kaevetöö tõttu on suletud ühissõidukiliiklus, siis peab kaevaja vastutav isik teavitama sellest ühissõidukiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.“;
  18) Määruse lisad 1, 2, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json