Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2022, 11

Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 27.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 19 „Rapla valla põhimäärus“ § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Volikogu moodustab oma volituste ajaks alatise komisjonina hariduskomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses seadusest, valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning vallaelanike vajadustest ja huvidest.

§ 2.   Komisjoni tegevusvaldkond ja pädevus

  (1) Komisjoni põhitegevusvaldkonnaks on kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate haridusküsimuste lahendamine.

  (2) Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad muud komisjoni seisukohti vajavad küsimused.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud valdkondades esitatakse vallavolikogule ja -valitsusele arvamusi, ettepanekuid, valmistatakse ette volikogu otsuste eelnõusid, vaadatakse läbi otsuseid ning kontrollitakse vastuvõetud otsuste täitmist.

§ 3.   Komisjoni õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja sõltumatuid eksperte;
  2) kaasata oma töösse hallatavate asutuste ning valdkondade juhte, ühenduste võtmeisikuid ning konkreetsest tegevusvaldkonnast huvitatud isikuid;
  3) koosolekule kutsuda ja ära kuulata hallatavate asutuste ja valdkondade juhte;
  4) saada vallavalitsuse ametnikelt ja hallatavate asutuste juhtidelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

  (2) Komisjonil on kohustus:
  1) selgitada välja lahendamist vajavad hariduselu probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
  2) osaleda valla arengukava väljatöötamisel;
  3) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile esitatud valla õigusaktide eelnõude kohta;
  4) kontrollida ja analüüsida hariduselu puudutavate volikogu määruste ja otsuste täitmist;
  5) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tulevate haridust puudutavate teemade kohta;
  6) osaleda aktiivselt kogu oma pädevusvaldkonda korraldavas tegevuses, tegevuste analüüsis ja arengute kavandamises.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töö vorm on koosolek ja selle päevakord kinnitatakse poolthäälte enamusega.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus. Vajadusel võib koosoleku läbi viia veebikeskkonnas.

  (3) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on komisjoni esimees või aseesimees ja koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Koosolekust võib komisjoni esimehega eelneval kokkuleppel osa võtta veebikeskkonnas.

  (4) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Otsuse langetab komisjoni esimees ning sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukohad kokkulepitud ajaks kutses näidatud meiliaadressil.

  (5) Komisjon võtab vastu otsuseid konsensusega või poolthäälte enamusega. Hääletatakse juhul, kui vähemalt üks komisjoni liige seda nõuab ja hääletamine on avalik.

  (6) Koosolekust võivad komisjoni esimehe teadmisel osa võtta vallavolikogu ja -valitsuse liikmed, samuti komisjoni esimehe kutsutud isikud.

  (7) Koosoleku protokoll vormistatakse ja edastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates digitaalallkirjastatult vallavalitsuse kantseleisse. Protokollid on kättesaadavad vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

  (8) Komisjoni töö tehnilise teenindamise tagab vallavalitsuse kantselei.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Komisjoni esimehe esildisel kinnitab komisjoni koosseisu ja teeb selles muudatusi volikogu.

  (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

§ 6.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimees:
  1) korraldab komisjoni tööd, kutsub kokku ja juhatab hariduskomisjoni koosolekuid ning korraldab haridust puudutavate volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamist ja menetlemise volikogus ning täitmise analüüsi ja kontrollimist;
  2) koostab töökavad ja koosolekute päevakorra projektid ning saadab komisjoni liikmetele hiljemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist koosoleku kutse koos päevakorra projekti ja lisamaterjalidega;
  3) kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile ja otsustele;
  4) esindab hariduskomisjoni vastavalt käesolevale põhimäärusele või vastavalt hariduskomisjoni antud pädevusele;
  5) peab komisjoni nimel vajalikku kirjavahetust;
  6) täidab teisi ülesandeid, mis on talle pannud volikogu.

  (2) Komisjoni esimees omab õigust:
  1) külastada valla hallatavaid haridusasutusi, saada valla haridusasutustelt ja vallavalitsuse töötajatelt vajalike andmeid, dokumentide ärakirju ja informatsiooni hariduskomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks;
  2) teha esildis komisjoni liikme komisjonist väljaarvamiseks, kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (3) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

§ 7.   Komisjoni volituste kehtimine

  Komisjoni uue koosseisu volitused algavad koosseisu kinnitamisest ning lõpevad valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast või ennetähtaegse lõpetamisega.

§ 8.   Rakendussäte

  Rapla Vallavolikogu 29. juuni 2018 määrus nr 33 „Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Kalle Toomet
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json