Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2022, 31

Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 22.02.2018 nr 14
RT IV, 02.03.2018, 50
jõustumine 05.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 07.04.2018, 1810.04.2018
27.01.2022RT IV, 02.02.2022, 1205.02.2022

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 19 “Rapla valla põhimäärus“ paragrahvi 17 lõike 1 alusel.
[RT IV, 07.04.2018, 18 - jõust. 10.04.2018]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon (edaspidi komisjon) on Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööorgan, mis täidab talle volikogu õigusaktide alusel antud ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesandeid.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses seadusandlusest, volikogu määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjon on aruandekohustuslik volikogu ees.

  (4) Komisjoni tehnilist teenindamist korraldab Rapla Vallavalitsuse kantselei.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimäärus määrab kindlaks komisjoni pädevuse, tegevuse alused ja korra.

§ 3.   Komisjoni tegevusvaldkonnad

  Komisjoni tegevusvaldkondadeks on:
  1) Rapla valla sotsiaalpoliitika;
  2) sotsiaalhoolekande arengukava;
  3) sotsiaalhoolekande ja tervishoiu võrgustik;
  4) sotsiaalteenused ja –toetused;
  5) rahvatervis;
  6) lastekaitse;
  7) lapsed ja pered;
  8) koostöö teiste volikogu komisjonidega.

§ 4.   Komisjoni eesmärk, ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni eesmärgiks on riikliku sotsiaalpoliitika teostamine Rapla vallas.

  (2) Eesmärgist tulenevalt komisjoni ülesanded on:
  1) volikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine;
  2) osalemine valla arengukava väljatöötamisel;
  3) sotsiaalhoolekande eelarve projekti koostamine;
  4) komisjoni tegevusvaldkonnaga haakuvate volikogu menetluses olevate eelnõude kohta arvamuse andmine ja vastavate volikogu otsuste täitmise kontrollimine;
  5) komisjonile suunatud avalduste läbivaatamine, lahendavate ettepanekute ja otsuste tegemine;
  6) valdkondlike andmebaaside korrastamiseks ja arendamiseks ettepanekute tegemine;
[RT IV, 02.02.2022, 12 - jõust. 05.02.2022]
  7) sotsiaalsete erivajadustega inimeste sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine, toimetulekuvõime jälgimine ja toetamine;
  8) laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamine;
  9) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine;
  10) koostöö erinevate ametkondade ja spetsialistidega ning koostöö arendamine vabatahtlike ühendustega.

  (3) Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid;
  2) saada vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Komisjoni moodustab volikogu komisjoni esimehe esildisel.

  (2) Komisjoni esimees ja aseesimees peavad olema volikogu liikmed.

  (3) Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed.
[RT IV, 02.02.2022, 12 - jõust. 05.02.2022]

§ 6.   Komisjoni juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist ja volikogu õigusaktide eelnõude menetlemist;
  2) esindab komisjoni vastavalt käesolevale põhimäärusele ning komisjoni antud pädevusele;
  3) täidab muid käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

§ 7.   Komisjoni ja tema liikme volituste lõppemine

  (1) Komisjoni tegevus lõpeb kas koos volikogu antud koosseisu volitustega või volikogu otsusel enne tähtaega.

  (2) Kui komisjon ei ole kahel korral järjest tulnud toime volikogu määruste ja otsuste eelnõude ettevalmistamisega volikogu määratud tähtajaks, võib volikogu esimees teha volikogule ettepaneku valida komisjonile uus esimees ning komisjoni tegevus antud koosseisus lõpetada.

§ 8.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töö vormiks on koosolek. Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia veebikeskkonnas.
[RT IV, 02.02.2022, 12 - jõust. 05.02.2022]

  (2) Komisjoni istungi päevakorra projekti koostab komisjoni esimees või aseesimees. Päevakord kinnitatakse koosolekul poolthäälte enamusega.

  (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad mitte harvem kui kaks korda kvartalis. Komisjoni esimees võib vajadusel koosoleku kokku kutsuda ka muul ajal.

  (4) Komisjoni kokkukutsumisel tuleb kutses näidata arutamisele tulevad küsimused. Kutsele märgitakse koosoleku toimumise aeg ja koht ning lisatakse koosoleku päevakorda esitatud õigusaktide eelnõud. Kutse peab komisjoni liikmetele olema teatavaks tehtud vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist.
[RT IV, 02.02.2022, 12 - jõust. 05.02.2022]

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (6) Komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega. Hääletamine koosolekul on avalik. Hääletatakse juhul, kui vähemalt üks komisjoni liige seda nõuab.

  (7) Komisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta volikogu ja vallavalitsuse liikmed, samuti komisjoni koosolekule kutsutud isikud.

§ 9.   Komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid vormistatakse viie tööpäeva jooksul.

  (2) Koosoleku protokollile kirjutab alla komisjoni esimees või aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekute protokollid asuvad vallavalitsuse kantseleis, protokollid saadetakse komisjoni liikmetele e-posti teel.

§ 10.   Muudatuste tegemine komisjoni põhimääruses

  Muudatuste tegemine komisjoni põhimääruses toimub volikogu poolt.

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json