Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2022, 32

Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni põhimäärus
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

Vastu võetud 22.02.2018 nr 13
RT IV, 02.03.2018, 56
jõustumine 05.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 07.04.2018, 1810.04.2018
27.01.2022RT IV, 02.02.2022, 1305.02.2022

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 19 “Rapla valla põhimäärus“ paragrahvi 17 lõike 1 alusel.
[RT IV, 07.04.2018, 18 - jõust. 10.04.2018]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjon (edaspidi komisjon) on Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) moodustatud alatine komisjon.
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses seadusandlusest, volikogu määrustest ja otsustest, Rapla valla põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

  (3) Komisjon teeb koostööd teiste omavalitsusüksuste samalaadsete komisjonidega.

  (4) Komisjon on aruandekohustuslik volikogu ees.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  (1) Komisjoni põhimäärus määrab kindlaks komisjoni pädevuse, tegevuse alused ja korra.

  (2) Muudatuste tegemine komisjoni põhimääruses toimub volikogu poolt.

§ 3.   Komisjoni tegevusvaldkonnad ja ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni tegevusvaldkondadeks on:
  1) keskkonnastrateegia ja loodusvarade kasutamine;
  2) haljastus, heakord ja puhkemajandus;
  3) jäätmemajandus;
  4) teede-ja tänavate kord;
  5) planeeringud planeerimisseaduse mõistes;
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]
  6) kinnisvaraga seotud toimingud;
  7) liikluskorraldus;
  8) tänavavalgustus;
  9) soojus, vesi ja kanalisatsioon;
  10) turvalisus.

  (2) Komisjoni eesmärkideks ja ülesanneteks on:
  1) kohalikus omavalitsuses majandus- ja keskkonnaalaste probleemide väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine ning tegevuskavade väljatöötamine nende lahendamiseks;
  2) teha vallaeelarve koostamisel ettepanekuid komisjoni tegevusvaldkondi puudutavas osas;
  3) osalemine valla arengukava väljatöötamisel;
  4) volikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine;
  5) arvamuste andmine ja ettepanekute tegemine talle läbivaatamiseks saadetud Rapla valla õigusaktide eelnõude kohta;
  6) kontrollida majandust ja keskkonda puudutavate volikogu määruste ja otsuste täitmist;
  7) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tuleva päevakorra kohta;
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]
  8) teha koostööd volikogu teiste komisjonidega.

  (3) Komisjonil on õigus:
  1) algatada volikogu otsuste ning määruste eelnõusid;
  2) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida ekspertiise;
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]
  3) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu esimees ja vallavalitsus.

§ 4.   Komisjoni moodustamine, juhtimine ja volituste lõppemine

  (1) Komisjoni moodustab volikogu komisjoni esimehe esildisel. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast ja vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema puudumisel komisjoni aseesimees. Mõlema üheaegsel puudumisel täidab komisjoni esimehe ülesandeid komisjoni vanim liige.
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

  (3) Komisjoni esimees:
  1) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid;
  2) koostab komisjoni töökava ja koosoleku päevakorra projekti;
  3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
  4) esindab komisjoni vastavalt käesolevale põhimäärusele ning pädevusele;
  5) täidab muid seaduse alusel ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

  (4) Komisjoni uue koosseisu volitused algavad koosseisu kinnitamisest ning lõpevad volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast või ennetähtaegse lõpetamisega.
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

  (5) Komisjoni esimehe volitused võib lõpetada volikogu.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda kvartalis. Koosolek toimub volikogu istungile eelneval nädalal. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

  (2) Komisjoni erakorralise koosoleku võib vajadusel kokku kutsuda komisjoni esimees omal algatusel või ¼ komisjoni liikmete kirjalikul nõudel.

  (3) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia elektrooniliselt või veebikeskkonnas. Vastava otsuse langetab komisjoni esimees. Elektroonilise koosoleku korral edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukohad kokkulepitud ajaks kutses näidatud e-posti aadressile. Veebikeskkonnas toimuval koosolekul osalevad komisjoni liikmed veebis.
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

  (4) Komisjoni istungi päevakorra projekti koostab komisjoni esimees või aseesimees ning saadab komisjoni liikmetele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist koosoleku kutse koos päevakorra projekti ja lisamaterjalidega. Päevakord kinnitatakse koosolekul poolthäälte enamusega.
[RT IV, 02.02.2022, 13 - jõust. 05.02.2022]

  (5) Komisjon teeb otsuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. Hääletamine toimub siis, kui vähemalt üks komisjoni liikmetest seda nõuab. Hääletamine koosolekul on avalik.

  (6) Komisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed, samuti komisjoni koosolekule kutsutud isikud.

  (7) Komisjoni koosolekut protokollib volikogu sekretär.

  (8) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga Rapla valla õigusaktide vastuvõtmisel.

§ 6.   Komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse viie tööpäeva jooksul ning neile kirjutab alla koosoleku juhataja.

  (2) Protokoll avaldatakse valla kodulehel ning sellega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

  (3) Isikutel, kellesse puutuvaid küsimusi käsitleti, on õigus saada hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul väljavõte protokollist.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab volikogu sekretär.

  (3) Komisjoni kirjavahetus toimub vallavalitsuse kantselei kaudu.

§ 8.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json