Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kehtna valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2023, 21

Kehtna valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kehtna vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel Kehtna valla poolt tasuta talvise teehoolduse teenuse (edaspidi tasuta lumetõrje teenus) tegemise tingimused ja kord.

§ 2.    Erateel tasuta lumetõrje teenuse saamise nõuded

  (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Kehtna vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja keda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (2) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Kehtna vallas asuvatele erateedele, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovitav kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga tähispost);
  2) tee servad on takistustest puhastatud või need (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  3)  tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 2 meetri ulatuses mõlemalt poolt teed;
  4) tee kõrval on ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
  6) teedel ja teepeenral ei pargita autosid ega muud tehnikat.

  (3) Tasuta lumetõrje teenust ei osutata erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ning kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel mööda erateed.

§ 3.    Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks tuleb esitada Kehtna Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) üldmeilile [email protected] vormikohane taotlus (Lisa 1) hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks. Erandjuhtudel võib taotlusi esitada ka hiljem.

  (2) Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad esitada ühise taotluse.

§ 4.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise tingimused

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse üldjuhul 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 15 cm. Raskete ilmastikuolude puhul võib teenuse osutamise alustamise aeg pikeneda. Esimeses järjekorras teostatakse lumetõrje avalikult kasutatavatel teedel.

  (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamisel tuleb lõpetada tööd 36 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist. Kui vajalikuks osutub eritehnika (ekskavaator vms) kasutamine, siis pikeneb tähtaeg 96 tunnini.

  (3) Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ega lume laadimist ning äravedu.

  (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutaja ei vastuta kahju tekitamise eest tee omanikule või taotlejale, kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus määruse § 2 lõikele 2 või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised).

  (5) Tee osalise mittevastavuse korral määruses sätestatud nõuetele osutatakse tasuta lumetõrje teenust vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui ligipääs on võimalik.

§ 5.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise otsustamine

  (1) Vallavalitsuse ametnik kontrollib taotluse, taotleja ja eratee vastavust määruses sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab taotlejale tähtaja 10 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Teenuse osutamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsuse ametnik.

  (3) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise kohta tehakse otsus kuni kolmeks aastaks.

  (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlus jäetakse rahuldamata, kui
  1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata tähtajaks;
  2)  tasuta lumetõrje teenuse saamiseks puudub õigus määruse § 2 alusel;
  3)  tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad elanikud ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Kehtna valla elanikud;
  4)  tasuta lumetõrje teenuse osutamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi.

  (5) Vallavalitsuse ametnik teavitab taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul arvates määruse § 3 lõikes 1 sätestatud taotluse esitamisest või käesoleva paragrahvi lõikes 1 puuduste kõrvaldamise tähtaja andmisest.

§ 6.      Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) eratee seisund ei vasta § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (2) Vallavalitsuse ametnik teavitab tasuta lumetõrje teenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikult.

§ 7.      Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leaanyka Leisson
volikogu aseesimees

Lisa 1 Taotlus erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json