Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2023, 30

Keila linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 31.01.2023 nr 2
, rakendatatakse alates 1. jaanuarist 2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, k ohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 2, 6 ja 7, § 13 kuni § 19, § 23 ja § 38 lõigete 1 ja 4 alusel ning kooskõlas Keila linna põhimääruse § 46 lõigetega 1 ja 4, Keila linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 39 lõikega 1, Keila linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ § 4 lõikega 2 ja Keila linnavolikogu 31. jaanuari 2012 määruse nr 2 „Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord“§ 2 lõikega 3.

§ 1.   Keila linna 2023. aasta koondeelarve

  Keila linna 2023. aasta koondeelarve võetakse vastu vastavalt esitatud lisale.

§ 2.   Keila linna 2023. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad

  1) sünnitoetus - 500 eurot lapse kohta;
  1) sünnitoetus - 500 eurot lapse kohta;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus - 150 eurot lapse kohta;
  3) juubelitoetus - 50 eurot juubilari kohta;
  4) eestkostel oleva lapse toetus - 50 eurot lapse kohta kuus;
  5) erivajadusega lapse transpordi toetus - kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, (isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,2 eurot kilomeetri kohta);
  6) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale - 70 eurot lapse kohta kuus;
  7) hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale - 70 eurot hooldatava kohta kuus;
  8) matusetoetus - 240 eurot lahkunu kohta;
  9) lastega pere toetus - kuni 200 eurot lapse kohta aastas;
  10) koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus - kuni 87 eurot lapse kohta kuus;
  11) vajaduspõhiselt laste huviringi- ja laagritoetus - kuni 200 eurot lapse kohta aastas;
  12) muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus - kuni 400 eurot aastas;
  13) koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär - kuni 470 eurot ühe lapse kohta kuus.

§ 3.   Kohustuste võtmisele esitatavad nõuded

  (1) Volikogu otsuse alusel võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, Keila linnast kui kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele laenude andmiseks ning võetud laenude, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste ning teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivate võlakohustuste tasumiseks.

  (2) Keila linn võib võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

§ 4.   Reservfondi moodustamine ja käsutamine

  (1) Eelarve reservfond tuleb moodustada mahus kuni 1% eelarveaasta omatuludest.

  (2) Reservfondi käsutab Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ettenägematute väljaminekute tegemiseks (sh kiireloomuliste majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ning õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks, projektides osalemiseks jms).

  (3) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks peab sisaldama olukorra kirjelduse, taotletava eraldise rahalist väärtust ning isiku andmeid, kellele vahendid eraldatakse.

  (4) Taotluse reservfondist raha eraldamiseks teeb linnavalitsuse hallatava asutuse või eelarve valdkonna juht.

  (5) Taotluse rahuldamisel võib taotlejale panna kohustuse esitada aruanne koos raamatupidamise algdokumentidega ettenähtud tähtajaks.

§ 5.   Volitused linnavalitsusele

  (1) Linnavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud klassifikaatorile.

  (2) Linnavalitsusel on lubatud linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linnavalitsuse hallatavatele asutustele.

  (3) Linnavalitsusel on lubatud võtta 2023. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 930 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning linnapead volitatakse vastavat lepingut sõlmima.

  (4) Linnavalitsusel on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 500 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus koos seletuskirjaga avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

Tanel Mõistus
volikogu esimees

Lisa Lisa 1 Keila linna 2023. aasta eelarve

Lisa Lisa 2 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json