HaridusKool

Teksti suurus:

Prangli Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 11

Prangli Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012. a määruse nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.  Üldosa

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Prangli Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

 (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Prangli Põhikool on elukohajärgne kool.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kellele Prangli Põhikool ei ole elukohajärgne kool.

 (4) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

 (5) Avalduse vormi leiab vanem kooli kodulehelt või saab kooli kantseleist.

§ 2.  Vastuvõtt 1. klassi

 (1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkostja, hooldaja).

 (2) Avaldusi järgmisel õppeaastal avatavasse 1. klassi õppima asumiseks võetakse vastu alates eelmise õppeaasta 1. märtsist vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

 (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem alates eelmise õppeaasta 15. maist koolile oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
 1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
 2) olemasolu korral lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;
 3) lapse ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.

§ 3.  Vastuvõtt 2.–9. klassi

 (1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkostja, hooldaja).

 (2) Avaldusi õppimaasumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.

 (3) Õpilase 2.–9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
 1) olemasolul lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;
 2) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;
 5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeveerand kestel;
 6) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.

 (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 (5) Ühest koolist teise üleminekul vestlevad kooli direktor ja kooli sotsiaalpedagoog enne otsuse tegemist õpilase ja tema vanemaga (eestkostja, hooldajaga) ning kooskõlastavad õpilase kooli arvamise kirjalikult Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametiga.

§ 4.  Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

  Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

 (2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla ja kooli veebilehel.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json