Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 29

Raieloa andmise kord

Vastu võetud 21.02.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raieloa andmise kord (edaspidi kord) sätestab Kanepi valla (edaspidi: valla) haldusterritooriumil mittemetsamaal kasvavate puude raieks loa andmise tingimused ja korra.

  (2) Raieluba on vaja üle 10 sentimeetri rinnas-diameetriga (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) puude (v.a viljapuude) ja põõsaste raiumiseks või kui puu võra kärbitakse rohkem kui 25 %.

  (3) Raieluba ei ole vaja taotleda tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või muul moel inimeste elule, tervisele või varale ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada Kanepi Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus).

  (4) Kord ei reguleeri kasvava metsa metsaseaduse tähenduses raiet.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) valla omandis oleval maal heakorratöid tegev isik või tema esindaja volituse alusel;
  3) riigi omandis oleval maal riiki esindama volitatud isik või seaduse või lepingu alusel heakorratöid tegev isik või tema esindaja volituse alusel.

  (2) Puu raiumiseks esitatakse Kanepi Vallavalitsusele kirjalik taotlus (Lisa 1). Taotluses näidatakse järgmised andmed:
  1) raiutava (te) puu (de) liigi ja asukoha kirjeldus, lisades võimalusel vastava skeemi;
  2) põhjendus puu raiumiseks (kuivanud või haige, rajatisele või hoonele ohtlik, liiklust takistav jne);
  3) andmed taotleja kohta: nimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, sidevahendid (telefon, e-post).

  (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) volikiri, kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokolli või juhatuse otsuse koopia, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  3) koopia katastriüksuse plaanist, millele on kantud mahavõetavate puude asukoht;
  4) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku koopia, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil, on kaitstav looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti kaitseks määratud piiranguvööndis;
  5) Muinsuskaitseameti loa koopia, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  6) Keskkonnaameti nõusoleku koopia, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

§ 3.   Raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa väljastab vallavalitsus (edaspidi: loa andja).

  (2) Raieloa andmise menetluse käigus loa andja:
  1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente dendroloogi /arboristi hinnang, haljastusprojekt vms) ja selgitusi;
  2) teeb puu (de) ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva (d) puu (d) looduses;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) otsustab puu (de) raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
  5) nõuab puu (de) asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning puude istutuskoht.

  (3) Raieloa andmisest võib keelduda juhtudel, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) raieloa taotleja pole esitanud vajalikku kaitstava loodusobjekti valitseja, Muinsuskaitseameti või Keskkonnaameti kooskõlastust või teisi täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  4) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste osi (vundamenti, seinu, katust vms);
  5) puu raiumine on vastolus avaliku huviga;
  6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks.
  7) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus. Sellisel juhul võib loa andmisest keelduda kuni planeeringu kehtestamiseni;
  8) kinnistule või muu ala osale, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks. Sellisel juhul võib loa andmisest keelduda kuni ehitusloa väljastamiseni.

  (4) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab loa andja hiljemalt nelja nädala jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

  (5) Raieloas (Lisa 2) märgitakse:
  1) raieloa number;
  2) raieloa saaja nimi ja isiku- või registrikood;
  3) raiumisele kuuluvate puude liik, arv ja asukoht;
  4) muud raiumise lisatingimused (asendusistutuse kohustuse rakendamine vms) ja nende täitmise tähtaeg.

  (6) Raieluba kehtib kuni 12 kuud.

§ 4.   Raietööd

  (1) Raietööde tehniliselt õige tegemise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja. Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

§ 5.   Asendusistutuse tingimused

  (1) Loa andjal on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust. Kui istutamine ei ole võimalik samale kohale, on loa andjal õigus määrata asendusistutuse koht. Puu asendusistutuse korral nõuab vastav ametnik taotlejalt garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning puude istutuskoht asendiplaanil.

  (2) Loa andja määrab asendusistutuse asukoha ja puu (de) liigi (d).

  (3) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab istutatavale puule esitatud nõuded ning vajalikud kasvutingimused.

  (4) Kui asendatud puu hävib kahe aasta jooksul istutuse fikseerimisest loa andja poolt, on vallavalitsusel õigus nõuda samaväärse asenduspuu istutamist.

§ 6.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa andjal on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid, rikutakse raieloa tingimusi või raiutakse raieloata puid.

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamisel teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest

§ 7.   Järelevalve

  (1) Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

  (2) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise ja selle alusel väljastatud lubade üle teostab loa andja.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Vahur Tohver
Volikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json