HaridusKool

Teksti suurus:

Vihula vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Vihula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 58

Vihula vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.08.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Elukohajärgne põhikool

 (1) Elukohajärgne põhikool on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel määratav statsionaarset õpet võimaldav põhikool, mille kaudu Vihula vald tagab Vihula valla haldusterritooriumil elavale lapsele võimaluse omandada põhiharidust. Igal lapsel on õigus õppida elukohajärgses põhikoolis sõltumata lapse hariduslikust erivajadusest või terviseseisundist.

 (2) Vihula vallavalitsusel on õigus määrata korraldusega lapsele elukohajärgne põhikool, kui käesolevas määruses kehtestatud tingimuste alusel ei ole võimalik määrata lapse elukohajärgset põhikooli (nt ebatäpsed andmed, lapse hooldusõigusega seotud vaidlused vms).

§ 2.  Vihula vallas elav laps

 (1) Vihula vallas elav laps on koolikohustuslik isik, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Vihula valla haldusterritooriumil.

 (2) Kui rahvastikuregistrisse on lapse elukoha andmed kantud kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega või elukoha andmed puuduvad, määrab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lapse elukoha aadressi ise ja teavitab taotluse esitamisel sellest kooli, kes teavitab Vihula Vallavalitsust vanema määratud elukoha andmetest.

§ 3.  Vihula vallas elavale intellekti- või füüsilise puudega lapsele põhihariduse võimaldamine

 (1) Vihula vallas elavatele intellekti- või füüsilise puudega õpilastele võimaldab vald maakonna nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema nõusolekul õpet Lääne-Viru maakonna või mõne muu maakonna hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis, kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest.

 (2) Kui õpilane asub nõustamiskomisjoni soovitusel õppima väljaspool elukohajärgse valla haldusterritooriumi asuvasse kooli, on Vihula vald kohustatud korraldama transpordi või hüvitama õpilase sõidukulud ( Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 49 lg 3).

§ 4.  Vihula vallas elavale vene õppekeeles või vene keelt emakeelena õppida soovivale lapsele põhihariduse võimaldamine

  Vihula vallas elava lapse, kes soovib õppida vene õppekeeles või vene keelt emakeelena, elukohajärgseteks põhikoolideks on Loksa Gümnaasium ja Rakvere Gümnaasium. Elukohajärgse põhikooli valib lapsevanem taotluse esitamisel.

§ 5.  Vihula vallas elavale eesti õppekeeles õppida soovivale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused

 (1) Vihula Lasteaed-Algkool on Vihula vallas elavale 1.-4.klassi lapsele elukohajärgseks põhikooliks, kui ta elab alljärgnevates külades:
Annikvere, Noonu, Paasi, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta ja Karula.

 (2) Haljala Keskkool on Vihula vallas elavale 1.-9.klassi lapsele elukohajärgseks põhikooliks, kui ta elab alljärgnevates külades:
Adaka, Metsiku, Salatse, Vainupea, Pajuveski, Villandi ja Vila.

 (3) Kunda Keskkool on Vihula vallas elavale 1.-9.klassi lapsele elukohajärgseks põhikooliks, kui ta elab alljärgnevates külades:
Rutja, Karepa, Kiva, Andi, Eisma, Tidriku ja Toolse.

 (4) Võsu Kool on Vihula vallas elavale 1.-9.klassi lapsele elukohajärgseks põhikooliks, kui ta elab alljärgnevates külades ja alevikkudes:
Metsanurga, Võsupere, Sakussaare, Palmse, Muike, Ilumäe, Võhma, Tõugu, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Vatku, Mustoja, Altja, Vergi, Pihlaspea, Pedassaare, Koolimäe, Natturi, Lahe, Lobi, Eru, Korjuse, Käsmu, Koljaku, Sagadi, Lauli, Oandu, Kakuvälja, Tepevälja ja Võsu.

 (5) Võsu Kool on Vihula vallas elavale 5.-9.klassi lapsele elukohajärgseks põhikooliks, kui ta elab alljärgnevates külades ja alevikkudes:
Annikvere, Noonu, Paasi, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta, ja Karula.

§ 6.  Määruse jõustumine

 (1) Käesoleva määrus jõustub 01.septembril 2011.a.

 (2) Käesoleva määruse § 5 lg 5 ei kohandu neile Vihula valla haldusterritooriumil elavatele lastele, kes seisuga 01.aprill 2011.a õppisid Haljala Keskkoolis.

Rene Treial
Vallavanem

Enna Tiidemann
Vallasekretär