Teksti suurus:

Kuusalu valla 2013. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 69

Kuusalu valla 2013. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 27.02.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu valla põhimääruse § 7 lõigete 1.2 ja 4 ning Kuusalu valla arengukava alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ning volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2013. aasta eelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud 6020 190 eurot, põhitegevuse kulud -5649 671,20 eurot, investeerimistegevus -731 968,13 eurot, finantseerimistegevus 149400 eurot ja likviidsete varade muutus -212 049,33 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2013. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013.a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Paomees
Volikogu esimees

Lisa 1 Kuusalu valla 2013. aasta eelarve

Lisa Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json